English version

Forskerlinjer ved Det helsevitenskapelige fakultet


Forsidebilde av student Anette Uhlving

Er du nysgjerrig? Liker du å utforske, utfordre og tenke nytt? Velg Forskerlinjen i odontologi, medisin eller psykologi, og lær hvordan kunnskap blir til. Bli en del av et forskningsmiljø og arbeid med forskere på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Veileder vil ha en sentral rolle i forhold til utforming av prosjektet og den tiden studenten er knyttet til Forskerlinjen. 

Når studenten har fått opptak vil veileder få et ansvar for prosjektgjennomføring og at studenten følges opp. Veilederen skal:

 • gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon etc.)
 • holde seg orientert om progresjonen i forskerlinjestudentens arbeid, og vurdere den i forhold til arbeidsplanen innen fagområdet, drøfte resultater og tolkningen av disse
 • iverksette tiltak dersom oppsatt progresjonsplan ikke følges
 • gi studenten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til forskningsprosjektet
 • levere årlige framdriftsrapporter i form av spørreskjema som sendes ut fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Studenten forplikter seg til å legge fram rapporter eller utkast til deler av oppgaven for veileder, samt i sitt arbeid å etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet. Begge parter har krav på jevnlig kontakt og orientering under arbeidets gang. Studenten skal tilbys en normalt utstyrt arbeidsplass, det vil si kontorplass gjennom hele forskerlinjeløpet og laboratorieplass dersom prosjektet krever det.Av og til oppstår situasjoner som gjør at veilederforholdet må opphøre. Fakultetet må godkjenne veileders fratredelse og eventuell oppnevning av ny veileder.

Send en begrunnet søknad som er signert av student og veileder til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.  

Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt dersom:

 1. studenten i utgangspunktet kun har to veiledere
 2. det er hovedveileder som skal fratre


Studenten bør snakke med sin veileder om hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer. Det er viktig at begge parter ikke lar et dårlig veilederforhold vedvare. Oppstår det problemer underveis, bør student og veileder ta tak i dette så fort som mulig.

I enkelte tilfeller kan dette være vanskelig. Kontakt administrativ eller faglig leder for Forskerlinjen, som vil følge opp saken videre for å finne en best mulig løsning.Studenter på tur i Lofoten

Studenter på Forskerlinjen i medisin, odontologi og psykologi har ett forskningsår der de arbeider med et forskningsprosjekt. Den normerte studietiden blir forlenget med ett år. Studenten følger studieplanen for sitt hjemmehørende studieprogram i semestrene før og etter forskningsåret.  

Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre ph.d.-studium. Opplæringsdelen fra Forskerlinjen inngår i fakultetets ph.d.-utdanning. Forskerlinjen kan dermed bli innpasset med inntil to år i ph.d-utdanningen.

Gode grunner for å velge Forskerlinjen:

 • du får et mer bevist forhold til pensum og lærebøker
 • du opparbeider et bredt nettverk
 • du finner ut om forskning er noe for deg
 • du får et forsprang til et videre ph.d.-løp
 • du kan ta doktorgraden ti år tidligere enn gjennomsnittet
 • du får kvalifikasjoner som gjør deg attraktiv når du søker jobb

Gjennomført Forskerlinje skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere doktorgrad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.Det helsevitenskapelige fakultet har opptak til forskerlinjen i psykologi, medisin og odontologi hvert studieår. Søknad om opptak består av et søknadsbrev på ca. en side, der studenten skriver om seg selv og motivasjon for å jobbe med forskning. Søknadsbrev og CV sendes til Forskerlinjen@helsefak.uit. Ta gjerne kontakt med Heidi Solberg dersom du har spørsmål om søknad og opptak. 

Frist for å søke opptak til Forskerlinjen i medisin er 1. oktober hvert år. 

Frist for å søke opptak til Forskerlinjen i odontologi og psykologi er 1. mars hvert år. 

Forsker som ser på rød materie i ei petriskålSøknadsfrist
Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. mars hvert studieår. Søkere fra bachelorprogrammet i psykologi søker vårsemesteret siste studieår. Søkere fra profesjonstudiet kan søke vårsemesteret andre og tredje studieår.

Det skal søkes på spesifikke prosjekt som er ferdig skissert av potensielle veiledere ved Institutt for psykologi.

Studentens ønske, samt egnethet vil vektlegges ved fordeling av prosjekter.

Kvalifikasjonskrav
Forskerlinjen i psykologi er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet eller masterprogrammet i psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves bestått eksamen i samtlige forutgående emner i hjemmehørende studieprogram på søknadstidspunkt for å kunne søke opptak til FL-psykologi. Karakterkravet er C i gjennomsnitt på tidligere emner, og fortrinnsvis bedre enn C i metode/statistikk-emner. 

Søknad
Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning, samt hvilket prosjekt det søkes til og hvorfor. Legg ved CV, karakterutskrift og eventuelle attester. Søknaden sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. 

Opptaksintervju
Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.  

Opptakskomiteen består av:

 • faglig ledelse på forskerlinjen
 • faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt
 • tillitsvalgt
 • representant fra fakultetsadministrasjonen

Opptak til Forskerlinjen

Dersom man blir tilbudt plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud sendes ut senest 1. april. Studenten må i samarbeid med sine veiledere utarbeide en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse. Endelig prosjektbeskrivelse må være ferdigstilt innen 1. mai.

Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort.

Særskilt for søkere som er på siste året på bachelorstudiet, er det en betingelse at søkeren får opptak på masterprogrammet ved UiT. Endelig opptak vil foreligge etter 20. juli.  

Krav til prosjektbeskrivelsen
Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times New roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Følgende momenter vil være viktig i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 • Kontekst for tema:En kort framstilling om hva som er gjort (status) på området ved tidspunkt for søknad.
 • Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
 • Teori, metode, analyser: Det må sannsynliggjøres at de metodene og teoriene som tenkes brukt er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det eventuelt er gode muligheter til å utvikle de nødvendige metoder eller teorier. Analysemetoder, for eksempel statistiske metoder som er nødvendige for å vurdere betydningen av forskningsresultatene, må beskrives.
 • Etisk vurdering: Det må redegjøres for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når det foreligger.
 • Økonomisk oversikt: Det må redegjøres for hvilke kostnader prosjektet vil generere og at dette kan dekkes av prosjektets økonomiske rammebetingelser.
 • Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid.

Det er faglig ledelse som vurderer og godkjenner endelig prosjektbeskrivelse, og fatter vedtak om endelig opptak sammen med opptakskomiteen. Ved behov kan opptakskomiteen søke ekstra informasjon om prosjektet hos veileder. Dersom det oppstår uenighet, skal prodekan forskerutdanning eller en delegert relevant person avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet.

Krav til veileder
Hovedveiledere for forskerlinjestudenter må ha et ansettelsesforhold ved Det helsevitenskapelige fakultet. Andre med relevant veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet kan oppnevnes som bi-veileder(e). 

Veiledningskontrakt
Ved endelig opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, veiledere og fakultetet signeres av partene.

Veiledningskontrakten skal klargjøre ansvarsforholdet, samt sikre begge parters rettigheter. I veiledningskontrakten skal det blant annet komme frem hvilke emner, seminarer og presentasjoner som skal inngå i studentens plan for opplæringsdel.
Frist for å signere veiledningskontrakten og sende den administrasjonen er 1. september det første semesteret etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen. Søknadsfrist
Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. oktober hvert studieår.

Studentene tas opp til forskerlinjen i medisin etter fullført 2. eller 3. året. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. året. 


Kvalifikasjonskrav
Det er kun medisinerstudenter som kan søke om opptak til Forskerlinjen i medisin. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Forkunnskapskrav er bestått 1. året medisin. 

Søknad
Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning. Legg ved CV og eventuelle attester. Søknaden sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. 

Opptaksintervju
Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.  

Opptakskomiteen består av:

 • faglig leder ved Forskerlinjen
 • representant fra fakultetsadministrasjonen
 • tillitsvalgt
 • tidligere forskerlinjestudent 

Opptak til Forskerlinjen
Dersom søkeren får tilbud om plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud sendes ut senest 1. november. Betingelsen for opptak er at studenten innen 1. januar knytter til seg en veileder og at det blir levert en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse innen 1. mars.

Dersom disse fristene ikke overholdes, faller tilbudet om opptak ved Forskerlinjen bort.

 Krav til prosjektbeskrivelsen
Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times New roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Følgende momenter vil være viktig i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 • Kontekst for tema:En kort framstilling om hva som er gjort (status) på området ved tidspunkt for søknad.
 • Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
 • Teori, metode, analyser: Det må sannsynliggjøres at de metodene og teoriene som tenkes brukt er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det eventuelt er gode muligheter til å utvikle de nødvendige metoder eller teorier. Analysemetoder, for eksempel statistiske metoder som er nødvendige for å vurdere betydningen av forskningsresultatene, må beskrives.
 • Etisk vurdering: Det må redegjøres for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når det foreligger.
 • Økonomisk oversikt: Det må redegjøres for hvilke kostnader prosjektet vil generere og at dette kan dekkes av prosjektets økonomiske rammebetingelser.
 • Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid.

Det er faglig leder som vurderer og godkjenner endelig prosjektbeskrivelse, og fatter vedtak om endelig opptak sammen med opptakskomiteen. Ved behov kan opptakskomiteen søke ekstra informasjon om prosjektet hos veileder. Dersom det oppstår uenighet, skal prodekan forskerutdanning eller en delegert relevant person avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet.

Krav til veileder
Hovedveiledere for forskerlinjestudenter må ha et ansettelsesforhold ved Det helsevitenskapelige fakultet. Andre med relevant veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet kan oppnevnes som bi-veileder(e). 

Veiledningskontrakt
Ved endelig opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, veiledere og fakultetet signeres av partene.
Veiledningskontrakten skal klargjøre ansvarsforholdet, samt sikre begge parters rettigheter. I veiledningskontrakten skal det blant annet komme frem hvilke emner, seminarer og presentasjoner som skal inngå i studentens plan for opplæringsdel.

Frist for å signere veiledningskontrakten og sende den administrasjonen er 1. september det første semesteret etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen. Søknadsfrist
Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. mars. 

Det skal søkes på spesifikke prosjekt som er ferdig skissert av potensielle veiledere ved Institutt for klinisk odontologi.

Studentens ønske, samt egnethet vil vektlegges ved fordeling av prosjekter.

Kvalifikasjonskrav
Det er kun tannlegestudenter som kan søke om opptak til Forskerlinjen i odontologi. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Studentene søker opptak i 2. studieår. Studenter som har kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, på betingelse av en tilfredsstillende plan for gjennomføring.

Søknad

Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning, samt hvilket prosjekt det søkes til og hvorfor. Legg ved CV og eventuelle attester. Søknaden, med alle vedlegg sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. 


Opptaksintervju

Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. 

Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.  

Opptakskomiteen består av:

 • faglig leder ved Forskerlinjen
 • faglig ansatt tilknyttet prosjekt
 • representant fra fakultetsadministrasjonen
 • tillitsvalgt


Opptak til Forskerlinjen
Dersom man blir tilbud plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud sendes ut senest 1. april. Studenten må i samarbeid med sin veileder utarbeide en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse. Endelig prosjektbeskrivelse må være ferdigstilt innen 1. mai.

Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort.

Krav til prosjektbeskrivelsen
Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times New roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Følgende momenter vil være viktig i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 • Kontekst for tema:En kort framstilling om hva som er gjort (status) på området ved tidspunkt for søknad.
 • Problemstillingenmå være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
 • Teori, metode, analyser:Det må sannsynliggjøres at de metodene og teoriene som tenkes brukt er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det eventuelt er gode muligheter til å utvikle de nødvendige metoder eller teorier. Analysemetoder, for eksempel statistiske metoder som er nødvendige for å vurdere betydningen av forskningsresultatene, må beskrives.
 • Etisk vurdering:Det må redegjøres for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når det foreligger.
 • Økonomisk oversikt: Det må redegjøres for hvilke kostnader prosjektet vil generere og at dette kan dekkes av prosjektets økonomiske rammebetingelser.
 • Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid.

Det er faglig leder som vurderer og godkjenner endelig prosjektbeskrivelse, og fatter vedtak om endelig opptak sammen med opptakskomiteen. Ved behov kan opptakskomiteen søke ekstra informasjon om prosjektet hos veileder. Dersom det oppstår uenighet, skal prodekan forskerutdanning eller en delegert relevant person avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet.

Krav til veileder
Hovedveiledere for forskerlinjestudenter må ha et ansettelsesforhold ved Det helsevitenskapelige fakultet. Andre med relevant veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet kan oppnevnes som bi-veileder(e).


Veiledningskontrakt
Ved endelig opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, veiledere og fakultetet signeres av partene. Veiledningskontrakten skal klargjøre ansvarsforholdet, samt sikre begge parters rettigheter. I veiledningskontrakten skal det blant annet komme frem hvilke emner, seminarer og presentasjoner som skal inngå i studentens plan for opplæringsdel.


Frist for å signere veiledningskontrakten og sende den administrasjonen er 1. september det første semesteret etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen.

Forskerlinjen i psykologi, medisin og odontologi utgjør 120 studiepoeng (stp.) utover det ordinære studieprogrammet til studenten.

Forskerlinjestudenten skal delta aktivt i det tilknyttede forskningsmiljøet og få grunnleggende opplæring i teori og metode som er nødvendig for å kunne arbeide med forskningsprosjektet.

Forskerlinjestudenten skal i perioden arbeide med en forskningsartikkel som utgjør 90 stp, samt bestå 30 studiepoeng på ph.d.-nivå (opplæringsdelen). Opplæringsdelen består av obligatoriske og valgfri emner.  Opplæringsdelen til Forskerlinjestudentene følger det samme kravet som kravet til ph.d.-programmet, og reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet. Dere finner mer informasjon om opplæringsdelen for ph.d- og forskerlinjestudenter her.

Når opplæringsdelen er bestått må studenten sende en e-post til phd@helsefak.uit og be om en bekreftelse på at opplæringsdelen er bestått.

Studieplan - Forskerlinjen i psykologi

Studieplan - Forskerlinjen i medisin  

Studieplan - Forskerlinjen i odontologi (er under revidering)

Avsluttende eksamen


Forskerlinjeoppgaven leveres i MUNIN innen innleveringsfristen.

Forskerlinjeeksamen innebærer vurdering av innlevert forskningsoppgave samt muntlig presentasjon (20 min) og forsvar (inntil 40 min) av oppgaven. Det gis en samlet vurdering med bestått/ikke bestått. Veiledere, forskningsgruppen, studenten sin venner og familie, samt andre medstudenter er velkomne til å delta på eksamen. Eksamen vil normalt bli avholdt på Aud. Cortex på MH2. 

Eksamenskomiteen består av en intern sensor (faglig leder på forskerlinjen) og en ekstern sensor som veileder skal finne.

Miljøseminar i Lofoten


Annet hvert år reiser forskerlinjestudentene i medisin, psykologi og odontologi til Lofoten. 

Formålet med turen er samhold på tvers av de ulike fagfeltene, og turen inneholder både faglige og sosiale aktiviteter. 

Havna i HenningsværHenningsværStudent Elise Skjevik fisker fra fiskebåt

Studenter på et snøfylt fjell

Student som står på ski nedover et fjell

 

Forskerlinjen psykologi


Forskerlinjen psykologi består av

1) Opplæringsdel (30 stp.). Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig -og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), PSY-8016 Research presentations (3 stp.), samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.  

2) PSY-3031 Research article (90 stp.). På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL-studenten skal være første- eller andreforfatter.

Det er obligatorisk å ta 1 års fulltidspermisjon fra hjemmehørende studieprogram for å forske på heltid i samarbeid med veileder. I forskningsåret skal studenten være en del av forskningsmiljøet/forskningsgruppen der hovedveileder er forankret.

Det anbefales også å ta deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner  og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

Forskerlinjen medisin


Forskerlinjen medisin består av

1) Opplæringsdel (30 stp.). Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig -og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8005 Forskerlinje seminar (2 stp.) og MED-8006 Miljøseminar (1 stp.), samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.  

2) MED-3910 Prosjektoppgave (90 stp.). På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL-studenten skal være første- eller andreforfatter.

Det er obligatorisk å ta 1 års fulltidspermisjon fra hjemmehørende studieprogram for å forske på heltid i samarbeid med veileder. I forskningsåret skal studenten være en del av forskningsmiljøet/forskningsgruppen der hovedveileder er forankret.

Det anbefales også å ta deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner  og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

3) HMS-opplæring. For studenter som skal utføre forskning i laboratorium er det obligatorisk å gjennomføre relevante HMS-kurs. Studenten skal i samråd med sin(e) veileder(e) komme fram til hvilke kurs som er relevante for den aktuelle student. Kursene skal gi studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhetsrutiner slik at forskningsarbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitetets reglement. Oversikt over tilgjengelige HMS-kurs ligger i emnekatalogen til UiT Norges arktiske universitet.

Forskerlinjen odontologi


Forskerlinjen odontologi består av

1) Opplæringsdel (30 stp.). Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig -og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8005 Forskerlinje seminar (2 stp.) og MED-8006 Miljøseminar (1 stp.), samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.  

2) ODO-3920 Prosjektoppgave (90 stp.). På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL-studenten skal være første- eller andreforfatter.

Det er obligatorisk å ta 1 års fulltidspermisjon fra hjemmehørende studieprogram for å forske på heltid i samarbeid med veileder. I forskningsåret skal studenten være en del av forskningsmiljøet/forskningsgruppen der hovedveileder er forankret.

Det anbefales også å ta deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner  og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

Stipend

Studentene kan få inntil 200 000 kroner i stipend, i tillegg kan de motta inntil to sommerstipend på tilsammen 66 000 kroner. Stipendet er ikke skattepliktig.

Reise

Studentene kan søke om dekning av utgifter til faglig reise med inntil kr 20 000 i løpet av studietiden. Midlene dekker ikke utgift til kost under opphold. Søknad sammen med reiseregning, kvitteringer og bekreftelse fra veileder, oversendes administrasjonen etter endt reise.

Lånekassen

Forskerlinjene ved Helsefak er et støtteberettiget studium av Lånekassen. Studenter kan søke studiestøtte fra Lånekassen, samt studiestøtte i sommersemestrene. Dere finner ytterligere informasjon om Lånekassens støtteordning her. 

Studenter må bestå en grad i tillegg til studiepoeng, for å få full omgjøring. Du finner beløpet som kan bli stipend etter du har bestått en grad i vedtaksbrevet om stipend og lån som "gradsomgjøringslån". Beløpet tilsvarer 15 prosent av basislånet. Gradsomgjøringen skjer først året etter du har bestått graden din. Det gjøres oppmerksom på at forskerlinjen ikke er en grad, og studenten kan dermed ikke kan regne med å få full omgjøring dersom studenten mottok støtte fra Lånekassen under forskningsåret. Det gjøres også oppmerksom på at Lånekassen tildeler støtte til høyere utdanning i tilsammen 8 år. 

Driftsmidler

Veileder skal i samråd med student bli enig om hvordan midlene skal disponeres. Driftsmidlene kan eksempelvis benyttes til PC, forskningsmateriell eller annet nødvendig utstyr som behøves for at studenten skal få gjennomført prosjektet. Midler skal disponeres i henhold til UiTs anskaffelsesregelverk.

Finansiering

Studentstipend for forskerlinjestudenter i psykologi er finansiert av Norges Forskningråd.

Studentstipend for forskerlinjestudenter i medisin er finansiert av Norges Forskningsråd og Det helsevitenskapelige fakultet. 

Studentstipend, drifts- og reisemidler for forskerlinjestudenter i odontologi er finansiert av Det helsevitenskapelige fakultet/Institutt for klinisk odontologi og Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Sommerstipendet er finansiert av Det helsevitenskapelige fakultet. 

Frist for å søke sommerstipend er 1. juni.

Frist for å søke stipend for høstsemesteret er 1. juni. 

Frist for å søke stipend for høstsemesteret er 1. desember. 

Studentene vil få tilsendt informasjon om søknad i god tid før søknadsfristen utløper. Frist for å søke studentstipend for høstsemesteret er 1. juni, og 1. desember for vårsemesteret. Frist for å søke sommerstipend er 1. juni. Studentene vil motta egen lenke til søknadsskjema i god tid innen søknadsfrist. Driftsmidler

 • Det kan tildeles inntil 50 000 kroner i driftsmidler. Søknad om bruk av driftsmidler sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. Vedlagt i søknaden skal det være bekreftelse fra veileder som viser at vedkommende godkjenner dette. Forespørsel om innkjøpsordre sendes til rekvirent ved IPS på e-post. Her må forskerlinjen@helsefak.uit.no legges til på kopi i e-posten. Rekvirent må merke bestilling med studentens navn og hva dette gjelder.

Veileder skal i samråd med student bli enig om hvordan midlene skal disponeres. Driftsmidlene kan eksempelvis benyttes til PC, forskningsmateriell eller annet nødvendig utstyr som behøves for at studenten skal få gjennomført prosjektet. Midler skal disponeres i henhold til UiTs anskaffelsesregelverk.

Reise

 • Studenter må selv legge ut for reise. Reiseregning sendes til forskerlinjen@helsefak.uit.no etter reisen. Følgende skjema skal benyttes: reiseregning
 • UiT dekker kun utgifter til reise og overnatting. Studentene får ikke kostgodtgjørelse.
 • Dersom studenten benytter seg av reisebestiller ved IPS må forskerlinjen@helsefak.uit.no legges til på kopi i e-posten. Reisebestiller må merke bestilling med studentens navn og hva dette gjelder.


Driftsmidler

 • Det kan tildeles inntil 150 000 kroner i driftsmidler. Utbetaling av driftsmidlene fordeles over tre år. 

Veileder skal i samråd med student bli enig om hvordan midlene skal disponeres. Driftsmidlene kan eksempelvis benyttes til PC, forskningsmateriell eller annet nødvendig utstyr som behøves for at studenten skal få gjennomført prosjektet. Midler skal disponeres i henhold til UiTs anskaffelsesregelverk.

Reise

 • Studenter må selv legge ut for reise. Reiseregning sendes til forskerlinjen@helsefak.uit.no etter reisen. Følgende skjema skal benyttes: reiseregning
 • UiT dekker kun utgifter til reise og overnatting. Studentene får ikke kostgodtgjørelse.


Driftsmidler

 • Det kan tildeles inntil 150 000 kroner i driftsmidler. Utbetaling av driftsmidlene fordeles over tre år. 

Veileder skal i samråd med student bli enig om hvordan midlene skal disponeres. Driftsmidlene kan eksempelvis benyttes til PC, forskningsmateriell eller annet nødvendig utstyr som behøves for at studenten skal få gjennomført prosjektet. Midler skal disponeres i henhold til UiTs anskaffelsesregelverk.

Reise

 • Studenter må selv legge ut for reise. Reiseregning sendes til forskerlinjen@helsefak.uit.no etter reisen. Følgende skjema skal benyttes: reiseregning
 • UiT dekker kun utgifter til reise og overnatting. Studentene får ikke kostgodtgjørelse.


Det helsevitenskapelige fakultet har stilling(er) som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d). En forutsetning for å bli tilsatt i stillingene er at søker har bestått Forskerlinjen i psykologi, medisin eller odontologi fra UiT Norges arktiske universitet.

Stillingen er ledige for tiltredelse fra august hvert år og gjelder for inntil 2 år. Stillingen utlyses på Jobbnorge og har søknadsfrist i midten av januar hvert år. 

 Administrasjonen

Rådgiver: Heidi Janne Solberg

Forskerlinjen@helsefak.uit.no

Forskerlinjen i medisin

Faglig leder: Vegard Skogen

Tillitsvalgt: Eline Tylden

Forskerlinjen i psykologi

Faglig leder: Sarah Martiny

Tillitsvalgt: Marie Kvalø

Forskerlinjen i odontologi

Faglig leder: Jan-Are Kolset Johnsen

Tillitsvalgt: Johannes Wigand