KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Prosjektbeskrivelse

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi og er et prosjekt tilknyttet fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Prosjektperiode 2019-2022.

uit.no/nt/kvant

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av: prosjektleder, 2 universitetslektorer innen fagområdene matematikk, fysikk og/eller kjemi, og 1/2 adm ansatt i støttestilling. I tillegg tilknyttes 2 stipendiatstillinger i fagdidaktikk med spesialisering matematikk, fysikk eller kjemi som også knyttes opp mot prosjektet. Stipendiatstillingene er 4-årige og vil gå ut over prosjektperioden og være tilknyttet veiledningsteam med sammensetning som dekker fagdidaktikk, disiplinfag innen spesialisering og veiledningskompetanse med hensyn på pedagogikk som profesjonsfag i lektor og - lærerutdanningen.

De ansatte i prosjektet vil samarbeide aktivt med fakultetets fagmiljøer og fokusere på utdanningsfaglige problemstillinger ved fakultetet knyttet til;

 1. Gjennomstrømning på fakultetets realfaglige studieprogram.
 2. Utvikling og innføring av studentaktive undervisningsformer i emner ved fakultetet.
 3. Bruk av programmering og IKT i realfag og teknologiske fag.
 4. Utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanningen i realfag 8-13.

Prosjektets problemstillinger er knyttet opp mot fakultetets strategi for 2018-2021.

Mål for prosjektperioden

 • Overordnet mål for prosjektet er å forbedre undervisningskvaliteten i begynneremnene innen matematikk, fysikk og kjemi og heve den kollektive undervisningsfaglige kompetansen på fakultetet.
 • Etter prosjektperioden skal fakultetet ha:
  • Utgangspunkt til å starte initiativ til å gi tilpasset disiplinbasert undervisning i fagene matematikk, fysikk og kjemi til andre fakultet ved UiT hvor det er hensiktsmessig å utnytte fakultetets faglige kompetanse.
  • Flere fagmiljøer som kan konkurrere om interne og eksterne nasjonale midler på utdanning på høyeste finansieringsnivå.
  • Analysert frafall og gjennomstrømning ved fakultetets studietilbud, og ha utarbeidet en tiltaksplan for å bedre gjennomstrømning.
  • Integrert og tilpasset undervisning til lektorutdanningen i realfag 8-13, eksempelvis didaktisk tilpasning i emner på 1000-nivå og bedre tilpasning av undervisning i praksisperioder.
  • Styrket faglig samarbeid med fagmiljø innen didaktikk med HSL, og faglig samarbeid BFE og IVT i studieretninger i lektor realfag 8-13.
  • Oppfylt konkrete mål for erfaringsdeling og publikasjoner/konferansebidrag fastsatt av prosjektleder og fakultet.
Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 01.07.2022 08:33