KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Videreutdanning for lærere

I perioden 2023-2026 utvikler og drifter UiT Norges arktiske universitet et fleksibelt videreutdanningstilbud i kjemi og matematikk med programmering og fagdidaktikk. Hovedmålgruppen er lærere (8.-13. trinn), men tilbudet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.

Tilbudet skiller seg fra andre tilsvarende tilbud ved at det tilbys i mindre enheter (5 eller 10 stp) og uten oppmøtekrav på sentraliserte samlinger, som gjør dette tilbudet fleksibelt og dermed godt tilrettelagt for innpassning i skole/arbeidshverdagen til den enkelte. Selv om hovedmålgruppen for videreutdanningen er lærere, så er fullført lærerutdanning eller jobb som lærer ikke en forutsetning for å delta. Innføring i kjemididaktikk (5 stp) og matematikkdidaktikk (5 stp) gis som egne emner, men fagdidaktikk er også til en viss grad med i de andre emnene.

Tilbudet driftes som et nettbasert tilbud for hele landet med mulighet for desentraliserte samlinger for deltagere i Troms og Finnmark. Høsten 2023 går de første to emnene som er Innføring i kjemi for lærere (10 stp) og Innføring i kalkulus for lærere (10 stp). Alle andre emner er på 5 stp og har oppstart våren 2024 eller senere. Se nærmere informasjon om tilbudene i kjemi og matematikk nede.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for kjemi (IK), Institutt for matematikk og statistikk (IMS) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT Norges arktiske universitet.


I prosjektet tilbys det videreutdanningsemner i kjemi på totalt 30 studiepoeng. De fleste emner er relevant for undervisning i naturfag og kjemi. Noen få emner er kun relevant for undervisning i kjemi, se oversikten nede.

For å delta på alle emner unntatt "Innføring i kjemi" er det et krav å ha gjennomført et innføringsemne i kjemi på minst 5 studiepoeng, f.eks. KJE-6051, KJE-6101, KJE-6001 eller KJE-1001 ved UiT. Ellers er både rekkefølge og utvalg av emner fleksibelt.

Det jobbes med å få på plass et tilbud for de som ønsker videreutdanning i kjemi utover tilbudet på 30 studiepoeng, eller for de som allerede har noen kjemiemner fra før. Ta gjerne kontakt!

Emneoversikt

KJE-6051 Innføring i kjemi for lærere (5 stp) fra høsten 2024. Emnet er relevant for undervisning i naturfag og kjemi.
KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere (10 stp) kun høsten 2023. Emneinnhold videreføres i emnene KJE-6051 og KJE-6055 i perioden 2024-2026.
KJE-6052 Innføring i organisk kjemi (5 stp) fra våren 2024. Emnet er relevant for undervisning i naturfag og kjemi.
KJE-6053 Innføring i kjemikaliehåndtering og eksperimentell kjemi (5 stp) fra våren 2025. Emnet er relevant for undervisning i naturfag og kjemi.
KJE-6055 Fysikalsk kjemi for lærere fra våren 2025. Emnet er relevant for undervisning i kjemi, men ikke naturfag.
KJE-6056 Innføring i miljøkjemi (5 stp) fra høsten 2024, Emnet er relevant for undervisning i naturfag og kjemi.
KJE-6057 Innføring i kjemididaktikk (5 stp) fra våren 2024. Emnet er relevant for undervisning i naturfag og kjemi.
KJE-6100 Prosjektoppgave i kjemi 

Når går hvilket emne?

våren 2024: KJE-6052 og KJE-6057. Det vil også være mulig å ta en prosjektpoppgave / fordypningsoppgave
høsten 2024: KJE-6051 og KJE-6056. Det vil også være mulig å ta en prosjektpoppgave / fordypningsoppgave
våren 2025: KJE-6053, KJE-6055 og muligens KJE-6052 eller KJE-6057. Det vil også være mulig å ta en prosjektpoppgave / fordypningsoppgave

Desentraliserte samlinger

Basisgrupper med desentraliserte samlinger planlegges på egnede lokasjoner i Troms og Finnmark, ut fra hvor de påmeldte bor/jobber. I tilfeller der det er mulig å forutsi hvor basisgruppene er forventet til å være, vil det kommunisereres her.

Vi prøver å ha basisgrupper i Alta for emnene våren 2024 (KJE-6052 og KJE-6057). Det forventes at det vil være en basisgruppe i Tromsø våren 2024 for emnet KJE-6057. Det er et ønske at det skal starte opp basisgrupper på andre lokasjoner i regionen fra høsten 2024 i emnet KJE-6051, som for eksempel i Storslett (Nord-Troms).

Kontakt

Kontaktperson for videreutdanning i kjemi er førstelektor Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi. Ta gjerne kontakt for en prat om dine ønsker og behov for videreutdanning i kjemi!Videreutdanningstilbudet i matematikk med programmering består av et innføringskurs på 10 studiepoeng og fire emner på 5 studiepoeng. Alle emner gis minst to ganger i prosjektperioden (høsten 2023 - høsten 2026). For å delta på emnene på 5 studiepoeng er det et krav å ha gjennomført iinnføringsemnet på 10 studiepoeng. Ellers er både rekkefølge og utvalg av emner fleksibelt.

Tentativ emneoversikt:

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere (10 stp): høsten 2023, høsten 2024.
STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet med programmering (5 stp.) fra våren 2024.
MAT-6052 Innføring i logikk, bevis, resonering og argumentasjon med programmering (5 stp) fra høsten 2024.
MAT-6053 Innføring i klimamodellering med programmering (5 stp) fra våren 2025.
MAT-6057 Innføring i matematikkdidaktikk (5 stp) fra høsten 2025.

Kontaktperson for videreutdanning i matematikk er professor Hilja Huru ved Institutt for matematikk og statistikk.Undervisningen i videreutdanningsemnene er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 1-3 desentraliserte samlinger per basisgruppe i de ulike emnene. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det pedagogiske opplegget bygger på hyppige innleveringer med jevnlig veiledning, oppfølging og tilbakemelding på eget arbeid. Veiledning og undervisning vil være organisert rundt innleveringene slik at de hjelper studentene med de aktuelle oppgavene.

Noen av emnene (f.eks. KJE-6101, KJE-6052, KJE-6057 og MAT-6101) kan tas nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Disse emnene har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.

Alle kurs avsluttes med en endelig eksamen. Ulike eksamensformer benyttes, som for eksempel en digital hjemmeeksamen (KJE-6101), mappevurdering basert på en bearbeidet versjon av tidligere leverte oppgaver (KJE-6052 og KJE-6057) eller en individuell muntlig eksamen på nett (MAT-6101).Opptakskrav for KJE-6101 (høsten 2023 og 2024) er generell studiekompetanse eller realkompetanse med Matematikk R1 (eller S1+S2) og kjemi 1 som anbefalte forkunnskapskrav. Opptakskrav for MAT-6101 (høsten 2023 og 2024) er generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 (eller S1+S2) eller fullført lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng matematikk.

Gjennomført innføringskurs på 10 studiepoeng er et krav for å kunne delta på emnene på 5 studiepoeng.

Påmelding skjer på emnebasis gjennom EVUweb. Emnene for høsten har frist på 1. juni.Prosjektperiode:
januar 2023 - desember 2026

Prosjektleder:
Maarten Beerepoot, IK

Prosjektgruppe:
Hilja Lisa Huru, IMS
Ida Friestad Pedersen, IMS
Annette Bayer, IK
Mona Kvivesen, ILP
Maarten Beerepoot, IK

Finansiering:
Prosjektet blir finansiert av HK-dir gjennom Ordning for fleksibel og desentralisert utdanning 2022.Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 03.09.2023 20:47