KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Kultur for deling

“Kultur for deling” er et prosjekt for systematisk og tverrfaglig tverrfakultært samarbeid innen MNT-fagene ved UiT Norges arktiske universitet. Målet er å inspirere flere til en mer vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. En kultur for deling og økt samarbeid internt ved UiT har gitt grunnlag for nasjonal erfaringsdeling på MNT-konferansen 2023.

Vi har som mål at flere initiativ i undervisningen i MNT-fagene ved UiT skal utvikles og dokumenteres med bredere forankring i forskningsbasert kunnskap. Vi vil bidra til at ansatte får økt innsikt i prinsipper og nødvendige verktøy for å analysere funn og kunne delta i erfaringsdeling rundt undervisning og læring nasjonalt. Kort oppsummert ønsker vi at flest mulig skal være med i et fagfellesskap hvor vi jobber systematisk med kvalitetsutvikling av undervisning i MNT-fagene, samt bidra til økt deltakelse på MNT-konferansen 2023, gjerne med mange som bidragsytere til et konferansebidrag. Les mer om MNT-konferansen 2023 på konferansens nettsider.

Gjennom hele 2022 vil vi arrangere artikkelseminarer for å diskutere vitenskapelige artikler innen relevante tema. Kultur for deling vil lede opp mot MNT-konferansen 2023 gjennom aktiviteter til høsten med idémyldring rundt konferansebidrag, intern fagfellevurdering av sammendrag intendert for MNT-konferansen m.m.

Deltakelse i prosjektet vil kunne bidra til at ansatte øker sin utdanningsfaglig kompetanse, for eksempel ved at det knyttes opp mot utviklingsprosjekt, skriving av pedagogisk mappe tilknyttet kurs i pedagogisk basiskompetanse eller personlig opprykk.

Her nede finner du en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter i prosjektet.


Tirsdag 14.desember 2021 (9:15-11:00) ble det arrangert en digital oppstartssamling med følgende program:

  • Presentasjon av deltagere. Hva synes du er viktig i din undervisning? Har du prøvd ut noe spennende i din undervisning som du ønsker å dele?
  • Hva er en vitenskapelig tilnærming til undervisning? Hva er MNT-konferansen? Hva går prosjektet «Kultur for deling» ut på?
  • Presentasjon av tidligere bidrag fra UiT til MNT-konferansen.
  • Diskusjon og idémyldring i grupper.


Våren 2022 ble det organisert tre hybride artikkelseminarer for deltagerne i prosjektet.  Temaene for disse artikkelseminarene var prosjektbasert læring, medstudentvurdering og selvvurdering

Målet med disse artikkelseminarene var å diskutere anvendelse av forskningslitteratur i deltakernes undervisnings- og FoU-arbeid. Hvert seminar startet med at en av deltakerne presenterte en case fra eget arbeid som var relevant for seminarets tema, etterfult av en diskusjon der erfaringer fra undervisning eller FoU-arbeid ble drøftet i lys av den artikkelen som alle hadde lest på forhånd.Tirsdag 7. til onsdag 8. juni 2022 ble det organisert et nettverksmøte (lunsj til lunsj) ved Rundhaug Gjestegård i Indre Troms. Elleve deltagere fra fire ulike fakultet var med på arrangementet. Alle la frem noe de jobber med og det har vært mye rom for diskusjon både etter framleggene og utenfor programmet. Programmet var delt inn i fem sesjoner: Utviklingsprosjekter i MNT-fagene, fagfellesskap, opprykk for lektorer, forskningsmetoder i utdanningsfaglig forskning og idéer til MNT-konferansen 2023.I løpet av august og september 2022 ble det organisert to fysiske og ett digitalt møte for å diskutere idéer for bidrag til MNT-konferanse 2022. Idéene har blitt lagt fram muntlig og fått tilbakemelding fra prosjektdeltagerne som var til stede.Fra høstsemesteret 2022 organiseres ukentlige artikkelseminarer på campus Tromsø. Hver onsdag før lunsj møtes vi i én til halvannen time med felles lunsj etterpå.

Målet med artikkelseminarene er å diskutere anvendelse av forskningslitteratur i vår egen undervisning og vårt eget FoU-arbeid. Vi fokuserer altså på egen undervisning og eget FoU-arbeid med bakgrunn i en artikkel som alle har lest på forhånd.

Artikkelseminarene organiseres i serier på 2-3 uker med et felles tema. Temaene høsten 2022 har vært effektive læringsstrategier, successive relearning, peer instructionteam-based learning, gruppesammenstning i gruppeundervisning og læring gjennom eksempler. Ukentlige artikkelseminarer med samme format har startet opp igjen i februar 2023 (onsdag før lunsj) og vil fortsette også etter prosjektperioden.

Ta kontakt med Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi dersom du ønsker å bli invitert til artikkelseminarene.I løpet av september og oktober 2022 ble det organisert intern fagfellevurdering av sammendrag til MNT-konferansen 2023. Til sammen har ti ulike sammendrag blitt utvekslet mellom prosjektdeltagere og vurdert med hensyn til vurderingskriteriene for konferansen. De fleste sammendrag har blitt vurdert av to fagfeller der åtte prosjekteltagere har vurdert minst to bidrag hver. Fagfellevurderingeren har vært skriftlig med distribusjon av sammendragene gjennom epost.Søndag 11. til mandag 12. desember ograniseres et nettverksmøte ved Yggdrasiltunet gårdshotell på Kvaløya utenfor Tromsø. Programmet startet etter lunsj på søndag og avsluttes på mandag ettermiddag. Cirka ti deltagere er påmeldt. Programmet legger opp til diskusjon rundt FoU-arbeid og knyttes til bidragene for MNT-konferansen der hensiktsmessig. Dette gjelder eksplisitt både de som får bidraget akseptert til konferansen og de som leter etter andre kanaler for å formidle arbeidet. Én av presentasjonsformene på MNT-konferansen 2023 er en posterpresentasjon. Prosjektdeltagere har jobbet med postere i fellesskap gjennom en idémyldring på nettverksmøtet på Yggdrasiltunet (desember 2022), et møte der posterutkastene ble presentert og diskutert (januar 2023) og et møte får å jobbe med finpuss av posterne (planlagt).Vi arrangerer fagfellevurdering av konferansebidragene for bidragene til MNT-konferansen 2023. Alle som har fått sitt bidrag akseptert for konferansen og som ønsker å få bidraget fagfellevurdert, vil også bli bedt om å bidra med fagfellevurdering av andre bidrag ut fra konferansens reviewkriteriene.Felles samling for å dele konferanseinnlegg med andre kollegaer for innspill og siste finpuss. Planlagt i begynnelse av mars 2023.I april er det planlagt et nettverksmøte over to dager der utarbeidelse av konferansebidragene til fullverdige artikler står sentralt. Programmet vil bestå av diksusjon rundt tilbakemeldingene som de ulike bidragene har fått før, under og etter konferansen samt skrivetid for å jobbe med manuskriptene.

Prosjektperiode:
desember 2021 - april 2023

Prosjektgruppe:
David Coucheron (IFT, NT-fak)
Ida Friestad Pedersen (IMS, NT-fak)
Hilja Huru (IMS, NT-fak)
Maarten Beerepoot (IK, NT-fak)

Finansiering:
Prosjektet har fått støtte fra UHR-MNT. Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 28.02.2023 19:57