KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Fagfornyelsen NT

Med fagfornyelsen innføres det nye læreplaner i den videregående skolen. Fra og med høsten 2023 må MNT-fag ved universitetene dermed forvente å motta studenter med et noe annet kunnskapsgrunnlag enn tidligere.  Hvordan kan vi trekke elementer av fagfornyelsen inn i våre studieprogrammer?

De gamle læreplanene i Kunnskapsløftet (LK06) inneholdt mange og detaljerte kompetansemål, og med innføringen av Kunnskapsløftet 2020 (LK20 Fagfornyelsen) er antall kompetansemål noe redusert for å gi mer rom til dybdelæring. En konsekvens av dette er at framtidens studenter i MNT-fag vil mangle noen forkunnskaper som dagens studenter antas å inneha. På den andre siden vil elevene etter innføringen av LK20 i større grad lære om programmering og algoritmisk tenking, og utforsking, modellering og bruk av numeriske metoder inngår sterkere i de nye kompetansemålene for både fysikk og realfaglig matematikk i den videregående skolen. Dette åpner for mer bruk av modellering og autentiske oppgaver allerede i begynneremnene ved universitetet.  
 
"Fagfornyelsen NT-fak" er et tverrfaglig utviklingsprosjekt med prosjektmidler fra UHR-MNT. Overordnet er målet med prosjektet at studentene skal oppleve en større grad av kontinuitet gjennom overgangen videregående skole-universitet, og vi fokuserer på begynneremner i matematikk, statistikk og fysikk da disse er felles for mange studieprogrammer innen MNT-fagene.

I nedtrekksmenyen nedenfor finnes en mer detaljert beskrivelse av prosjektets mål og omfang, det utviklingsarbeidet som er gjennomført, og hvordan arbeidet er formidlet. 


Prosjektets overordnede målformulering er at 

1) Vi ønsker å gjøre faglige tilpasninger av førstesemesteremnene til «nye» studenter som har fått videregående opplæring i hht. LK20 (fagfornyelsen) 

og

2) Vi ønsker å i større grad tilpasse arbeidsmåtene i fagene til studentenes erfaringer gjennom  den nye læreplanen LK20 i VGS.

I prosjektet fokuserer vi på begynneremner i matematikk, statistikk og fysikk, som inngår en del av sivilingeniørutdanningene ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), i Lektor i realfag 8.-13 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), og i bachelor ingeniørutdanningene ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) og NT-fak ved campus Tromsø. Aktuelle emner er:

FYS-0100 Generell fysikk,  FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, FYS-2500 Fysikk for ingeniører/ TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører, MAT-1001 Kalkulus 1,  MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, MAT-1005 Diskret matematikk, MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører, MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk, STA-1001 Statistikk og sannsynlighet, STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 

Videre har vi konkretisert hovedmålene i et sett delmål:  

 1. Identifisere områder og temaer i de aktuelle emnene som krever gjennomgang og utvikling 
 2. Gjøre nødvendige endringer i de aktuelle emneplanene 
 3. Utvikle nytt undervisningsmateriell basert på beste praksiser og forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i MNT-fagene i høyere utdanning.  
 4. Tilpasning til ulike studentgrupper og tiltak som legger til rette for økt refleksjon rundt fagene i kobling til videregående skole for lektorstudenter i realfag 8-13 
 5. Økt relevans og samhandling på tvers av fag og emner 
 6. Dokumentere og bidra til nasjonal erfaringsdeling 


Forarbeid: gjennomgang av læreplaner og lærebøker
Som et forarbeid til utviklingsaktivitetene ble de nye læreplanene for LK20 Fagfornyelsen gjennomgått, med fokus på programfag fysikk og matematikkombinasjonen 1T-R1-R2. Vi identifiserte der følgende endringer som ble ansett som relevante for begynneremnene i matematikk, fysikk og statistikk:

Programfag fysikk:
[lenke kommer]

Matematikk 1T-R1-R2:

[lenke kommer]

Spesielt i matematikk opplevde vi kompetansemålene som noe vagt formulert, og det var derfor utfordrende å få en god forståelse av hva man kan forvente studentene har lært. For å få et bedre grunnlag for å tolke læreplanen i matematikk har vi derfor i tillegg gjennomgått de publiserte eksempeloppgavene for skriftlig eksamen i 1T, R1, R2, samt utvalgte lærebøker. Dette har nyansert bildet vi fikk fra gjennomgangen av læreplanen noe, for eksempel er det enkelte lærebøker som inkluderer en enkel introduksjon til differensialligninger i forbindelse med matematisk modellering.

Informasjons- og diskusjonsmøter
For å få innspill og oversikt over områder som blir berørt av endringene i læreplanverket har prosjektet gjennomført informasjons- og diskusjonsmøter både med fagmiljøene ved universitetet og med lærere fra den videregående skolen:

 • Presentasjon på personalseminar IMS desember 2021
 • Presentasjon på felles undervisningsseminar IMS/IFT september 2022
 • Workshop med lærere oktober 2022
 • Intern workshop for å endre emnebeskrivelser (under planlegging)
 • Avslutningsworkshop med lærere (under planlegging)

Organisering av utviklingsarbeidet

Prosjektet har ansatt studentassistenter som har jobbet med utviklingsarbeid innen de tre fagfeltene matematikk, statistikk og fysikk under veiledning av prosjektlederne og aktuelle emneansvarlige. Studentassistentene har utviklet nytt undervisningsmateriell basert på beste praksiser og forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring i MNT-fagene i høyere utdanning. Første fase av arbeidet for studentassistentene har vært å sette seg inn og kartlegge i endringer i læreplanene. Utviklingsarbeidet har vært planlagt sammen med fag-/emneansvarlige der kartleggingen av endringer har gitt føringer for utviklingsarbeidet sammen med behovet for endringer som har kommet frem i diskusjoner med fag-/emneansvarlige og ønskene fag-/emneansvarlig har for sitt emne. Workshop sammen med lærere i oktober, se over, har bidratt til retning spesielt for matematikkfaget.


Se under utviklingsarbeid i menyene under for flere detaljer for de tre fagene fysikk, statistikk og matematikk.Med de nye læreplanene (LK20 Fagfornyelsen) er det ingen kompetansemål i 1T, R1 eller R2 som eksplisitt refererer til kombinatorikk eller sannsynlighet, altså er en del kompetansemål som er knyttet til statistikkfagene på universitetet tatt ut. Når vi ser på matematikk S er både kombinatorikk og sannsynlighet nevnt som egne kompetansemål, og et mindre antall av våre studenter kan ha kombinasjonen S1-S2 som erstatning for R1 (i de studieprogram som kun krever R1). 

For statistikkemnene første år har man i stor grad allerede antatt at det er behov for å gjenta pensum fra videregående ved semesterstart for å sikre at alle stiller likt i undervisningen videre i semesteret. Forskjellen gjennom de nye læreplanene er at begreper som kombinatorikk og sannsynlighet er mer eller mindre ukjente for studentene. 

For å møte dette behovet, et behov som altså kommer sterkere gjennom innføringen av LK20, har prosjektet «Fagfornyelsen NT» utviklet automatisk rettede digitale tester (i R/exam) som studentene kan bruke for å øve seg på denne nye kunnskapen. Dette gir økt mulighet for selvtesting og spaced practise som læringsstrategier. Testene skal sikre minimumsforståelse og -ferdigheter. Prosjektperiode:
desember 2021 - vår 2023

Prosjektledere:
David Coucheron (IFT, NT-fak)
Ida Friestad Pedersen (IMS, NT-fak)
Hilja Huru (IMS, NT-fak)

Ta kontakt med én av oss om du vil vite mer og/eller ønsker å motta informasjon om aktiviteter i prosjektet!

Finansiering:
Prosjektet har fått støtte fra UHR-MNT. Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 02.02.2023 09:51