Banner

TRUCOM


Forskningsprosjektet TRUCOM arrangerer konferansen Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? i Tromsø 16. - 17. oktober. Linken nedenfor vil ta deg til konferansens nettside hvor du finner program og hvordan du kan registrere deg.

-

The TRUCOM project organizes the scientific conference Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after? in Tromsø 16.-17. October. This link below will take you to the web site where you will find more information and how to register:

To the conference web site

*

*

*

Forskningsprosjektet TRUCOM (2020-2024) skal etablere kunnskap om hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen som ble opprettet av Stortinget i 2018, fortolker og iverksetter sitt mandat.

Prosjektet vil analysere den norske Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid gjennom en historisk analyse av norsk myndigheters assimileringspolitikk overfor samer, kvener og norsk-finner, følge kommisjonens arbeid slik den finner sted i dets arbeidsperiode gjennom å analysere kommisjonens samhandling med interessegrupper i minoritets- og majoritetsbefolkningen, og analysere kommisjonens rapport og anbefalinger, og gi en vurdering av om kommisjonens mandat har blitt imøtekommet. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan gamle og etablerte demokratier som historisk har fulgt en aggressiv assimilasjonspolitikk overfor minoritetsgrupper, kan organisere og gjennomføre en gjenopprettende prosess for å fremme forsoning mellom staten, majoritetsbefolkningen og urfolk / minoritetsgrupper. Prosjektet vil bygge på tidligere forskning og trekke på erfaringer fra sannhets- og forsoningsinnsats i andre velferdsstater, som Canada, Grønland og Australia.

Prosjektets overordnede mål

Prosjektets overordnede mål er å forske på hvordan Norge, en veletablert demokratisk velferdsstat, ved opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forsøker å gjøre opp for effektene av en langvarig fornorskningspolitikk rettet mot samer som urfolk og nasjonale minoritetsgrupper

Vi spør: Hvordan og på hvilke måter vil den norske sannhets- og forsoningskommisjonen legge grunnlaget for sannhet og forsoning mellom samene og de kvenske / norske finnene på den ene siden, og majoritetsbefolkningen på den andre?

Kort om prosjektets organisering

Prosjektet er organisatorisk tilknyttet institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet, og er et samarbeidsprosjekt med Chr. Michelsens institutt i Bergen.

I tillegg til prosjektgruppa som har tilhørighet til flere institutter ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanningen (se fanen Prosjektgruppa) har prosjektet en referansegruppe som består av Birgitta FossumAlejandro Fuentes, Mia Krogh, Veli-Pekka Lehtola, Ronald Niezen og Joanna Quinn

Siste nytt

Prosjektgruppe

Professor

Kjell Olsen

 

Stein Roar Mathisen

Professor

Else Grete Broderstad

Seniorforsker

Elin Skaar

Professor

Hans-Kristian Hernes

Professor

Eva Josefsen (Prosjektleder)

Forskningsprosjektet TRUCOM er finansiert av Forskningsrådet

[Loading...]