Banner

TRUCOM


TRUCOM-prosjektet avsluttes i 2024 og har siden 2020 foersket på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, etablert av Stortinget i 2018, fortolket og fulgte opp sitt mandat. Kommisjonen la fram sin sluttrapport i juni 2023, og denne blir for tiden analysert i prosjektet. 

Forskningsprosjektet TRUCOM (2020-2024) mål har vært å etablere kunnskap om hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen som ble opprettet av Stortinget i 2018, fortolket og iverksatte sitt mandat.

Prosjektet har gitt ny kunnskap om hvordan gamle og etablerte demokratier som historisk har fulgt en aggressiv assimilasjonspolitikk overfor minoritetsgrupper, kan organisere og gjennomføre en  prosess for å etablere rettferdighet for disse gruppene og slik fremme forsoning mellom staten, majoritetsbefolkningen og urfolk / minoritetsgrupper. Prosjektet har bygd på tidligere forskning og trekke på erfaringer fra sannhets- og forsoningsinnsats i andre velferdsstater, som Canada, Grønland og Australia.

Prosjektets overordnede mål

Prosjektets overordnede mål har vært å forske på hvordan Norge, en veletablert demokratisk velferdsstat, ved opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forsøker å gjøre opp for effektene av en langvarig fornorskningspolitikk rettet mot samer som urfolk og nasjonale minoritetsgrupper

Vi har spurt: Hvordan og på hvilke måter vil den norske sannhets- og forsoningskommisjonen legge grunnlaget for sannhet og forsoning mellom samene og de kvenske / norske finnene på den ene siden, og majoritetsbefolkningen på den andre?

Forskningsprosjektet TRUCOM har prioritert formidling (se ovenfor om Publikasjoner og formidling). I oktober 2023 arrangerte TRUCOM konferansen Truth and Reconciliation processes in stable Democratic States - who, how and what happens after?  Konferansen tematiserte ulike sannhets- og forsoningskommisjoner i gamle og stabile demokratiske stater og hvor den demokratiske staten selv sto for uretten pg assimileringen av urfolk og minoriteter, og hvordan det norske kommisjonsarbeidet kan ses i lys av disse. 

Kort om prosjektets organisering

Prosjektet er organisatorisk tilknyttet institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet, og er et samarbeidsprosjekt med Chr. Michelsens institutt i Bergen.

I tillegg til prosjektgruppa som har tilhørighet til flere institutter ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanningen (se fanen Prosjektgruppa) har prosjektet en referansegruppe som består av Birgitta FossumAlejandro Fuentes, Mia Krogh, Veli-Pekka Lehtola, Ronald Niezen og Joanna Quinn

Siste nytt

Prosjektgruppe

Professor

Kjell Olsen

emeriti

Stein Roar Mathisen

Professor

Else Grete Broderstad

Seniorforsker

Elin Skaar

Professor

Hans-Kristian Hernes

Professor

Eva Josefsen (Prosjektleder)

Forskningsprosjektet TRUCOM er finansiert av Forskningsrådet

[Loading...]