Banner

TRUCOMs tre arbeidspakker

Forskningsprosjektets hovedspørsmål er: Hvordan og på hvilke måter vil Sannhets- og forsoningskommisjonen legge grunnlaget for sannhet og forsoning mellom samene og de kvenske / norsk-finnene på den ene siden, og majoritetsbefolkningen på den andre? Dette spørsmålet skal besvares i tre arbeidspakker:

Arbeidspakke (1)  Sannhetskommisjonens bakgrunn (historiske analyser og maktanalyser)

AP 1 skal belyse historien og politiske prosesser som ligger bak opprettelsen av kommisjonen. Det vil bli fokusert på rammebetingelser for kommisjonens arbeid og hvordan  kommisjonen er organisert. AP 1 vil videre studere hvilke maktrepertoir som kom til uttrykk ved opprettelsen av kommisjonen, utvelgelse av kommisjonsmedlemmer og formuleringen av kommisjonens mandat.

AP 1 will svare på følgende forskningsspørsmål:

  • Hva er bakgrunnen for opprettelsen av denne kommisjonen?
  • Hvorfor var mandatet formulert slik det ble?

Arbeidspakke 1 skal belyses gjennom en historisk skrivebordstudie og semi-strukturerte intervju med nøkkelaktører (politikere og ansatte) ved Stortinget og Sametinget, samt samisk og kvenske/norskfinske organisasjoner.

Arbeidspakke (2)  Kommisjonens arbeid (følgeforskning)

AP 2 følger kommisjonens løpende arbeid fra igangsettelsen i 2018 fram til avslutningen med en sluttrapport til Stortinget i 2022. Denne arbeidspakken er kjernen i TRUCOM, og vil besvare tre hovedspørsmål:

  • Hva er forventningene til kommisjonen?
  • Hvordan mobiliserer ulike interessegrupper og interessenter omkring forskjellige saker som kommisjonen ser på, og hvordan påvirker dette kommisjonens arbeid?
  • Hvordan vil kommisjonens arbeid oppnå dets mål om «sannhet» og «forsoning»?

Forskningsspørsmålene i Arbeidspakke 2 skal søkes besvart gjennom spørreundersøkelser, deltakelse på offentlige høringer, semi-strukturerte intervju med nøkkelinformanter, og følge mediedebatter.

Arbeidspakke (3)  Funn og anbefalinger - Mot forsoning?

AP3 fokuserer på kommisjonens sluttrapport som er planlagt avlevert til Stortinget i september 2022. Arbeidspakken vil gjøre en innholdsanalyse av rapporten, analysere sammenhenger mellom kommisjoens funn og kommisjonens mandat, og om/hvordan anbefalingene er i tråd med forventninger. For å gjøre dette, spør vi:

  • Hva er kommisjonens funn i den endelige rapporten?
  • Hvordan distribueres og formidles rapporten?
  • På hvilken måte legger rapporten et fundament for «sannhet» og «forsoning»?

Det vil gjøres en spørreundersøkelse og semi-strukturerte intervju med nøkkelpersoner med mål om å avdekke i hvilken grad og på hvilken måte kommisjonens arbeid vurderes som vellykket målt mot dets mandat.