Samarbeid om praksis i høyere utdanning

En innholdsrik start på 2023

Prosjektgruppa er svært aktiv og deltar på mange ulike arrangementer for å formidle vårt prosjekt om praksis i høyere utdanning. Ved å delta på ulike arrangementer har vi fått vist betydningen av praksis, rekruttert flere nye bedrifter som ønsker å ta imot praksisstudenter, og vi fått vist elever på videregående skole hva studiet fiskeri- og havbruksvitenskap går ut på. 


Studentenes egen læring  

I mars var prosjektet til stede på MNT konferansen som ble arrangert i Stavanger. Vår studentassistent Maja Sandvik holdt en posterpitch før hun og Ragnhild Sandvoll holdt en presentasjon med temaet: Hva vektlegger studentene som sentralt for egen læring?

Maja sin poster pitch under MNT-konferansen Foto: Ingrid Hovda Lien

Basert på våre fokusgruppeintervju kunne vi presentere ulike overføringsfaktorer som både «fremmer» og «hemmer» læring hos studentene. Noen undervisningsrelaterte- og situasjonsrelaterte faktorer som gikk igjen var blant annet at studentene ser på arbeid med CV og søknad i forkant av praksis som nyttig, og godt mottak og oppfølging i praksisbedrift blir også sett på som faktorer som fremmer læring.  Av hemmende faktorer peker studentene på erfaringer der det er mangel på dialog mellom universitet og praksisbedrift, manglende veiledning og dårlig kommunikasjon innad i praksisbedriften. Andre funn som at studentene føler på mestring, sr jobbmuligheter og bygger tiltro til sine egne evner gjennom å ha praksis, er noen av de personrelaterte overføringsfaktorer som ble formidlet til konferansens deltakere.


Vurderingsform og universitetsbedriften

Vi deltok også på årets Læringsfestival i Trondhiem med to bidrag. Bjørn-Petter Finstad, Ingrid Hovda Lien og Ingrid Kristine Pettersen holdt en presentasjon med temaet: Formative vurderingsformer for praksis – erfaringer med mappeevaluering i fiskeri- og havbruksvitenskap. Prosjektet presenterte sine erfaringer med mappeevaluering siden innføringen høsten 2022. 

Ann-Rita på stand under UiT sin åpen dag. Foto: Maja Sandvik

Prosjektets andre bidrag på Læringsfestivalen var en rundeborddiskusjon med temaet: Praksisbedriftenes rolle i høyere utdanning – hvordan utvikle gode opplegg? Her hadde våre representanter fra arbeids- og næringslivet en sentral rolle. Stein Arnold Kristiansen (LO) og Charlotte Lindquister (NHO) holdt en kort presentasjon om utviklingen av det digitale opplæringsprogrammet (PRAFUB) før gode diskusjoner og innspill kom rundt bordet omkring følgende spørsmål:

  • Hvilken rolle skal praksisbedriftene ha med tanke på å utvikle gode læringsopplegg?
  • Hvilke elementer bør inngå i et opplæringsprogram for praksisbedrifter?
  • Hvordan kan vi utvikle samarbeidsformer som er til nytte både for utdanningsinstitusjon, studenter og praksisbedrifter?