Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Universitetsbedriften

Universitetetsbedriften skal bidra til å øke kompetansen hos veiledere i praksisbedrifter ved å utarbeide et digitalt opplæringsprogram for bedriftene. Vi vil skape en arena for systematisk flyt av kunnskap, kompetanse og samarbeid mellom akademia og arbeids- og næringslivet.

Å utvikle velfungerende praksisarenaer for studenter krever mange vellykkede koblinger. Ulike system og personer skal knyttes sammen for å gi best mulig utbytte for alle involverte. Praksis skjer over et avgrenset tidsrom og i en situasjon hvor det er klare krav til en relevant læringsarena og studentens læringsutbytte. Erfaringer fra både bedrifter, studenter og universitet viser at det å sikre en vellykket praksisperiode er krevende og kan by på frustrasjon og begrenset læringsutbytte. 

Deltakelse i Universitetsbedriften gir tettere samarbeid om praksis og styrker bedriften. Vi vil utvikle en metodikk og praktiske verktøy som i forkant av praksis forbereder studenter, studentveiledere, arbeidsplassens ledere og ansatte, og brukes av alle involverte underveis i praksisperioden. 

Gjennom digitale workshops skal studenter, ledere med erfaring fra studentpraksis og fakultetets næringslivsmentorer samarbeide. Målet er å utvikle verktøy og metoder som kan redusere friksjon, øke læringsutbyttet og styrke relasjonen mellom studenter, bedrifter og universitet. Verktøy og materiell skal ta utgangspunkt i digital bruk og evalueres kontinuerlig. Slik utvikler vi "beste praksis" mellom alle aktører og bidrar til deling og kontinuerlig forbedring mellom hver praksisperiode. 

Universitetetsbedriften har følgende mål:

  • Være bindeleddet mellom universitet og universitetsbedriftene.  
  • Utvikle en digital/webbasert veilederskolering for universitetsbedriftene, for å bedre sikre studentenes læringsutbytte. Skoleringen tar for seg pedagogiske verktøy som kan brukes i forbindelse med studenter i praksis, men også være til nytte i virksomhetenes daglige arbeid med kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. 
  • Utvikle en kravspec for hva som kjennetegner en universitetsbedrift.