PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Møte med brukerrepresentantene i PIRM 10.02.21

Prosjektgruppen fra PRIM studien deltok på zoom-møte med 5 brukerrepresentanter tilknyttet prosjektet. Brukerrepresentantene kommer fra ulike land og kulturer, og bor ulike steder i Norge. De har fått informasjon om status i prosjektet, samt intervjuguiden som benyttes til foreldre, lærere og barn. Ekstra stas var det å formilde til brukerrepresentantene, at både Trondheim og Innlandet (Løten og Stange), er klar til å starte opp med foreldreveiledningsgrupper i februar 2021.  

Brukerrepresentantene kom med gode innspill mot det å delta i foreldreveiledningsgrupper, bruk av tolk og MFS app. Alle brukerrepresentantene var positiv til at foreldreveiledning benyttes til flyktninger. En gav innspill på at det er nytt for flykninger å tenke på foreldreveiledning som et forebyggende tiltak. Ofte er flyktningers erfaring at foreldreveiledning blir iverksatt først når barnevern er koblet inn i bildet. Da blir ofte læringen mer preget av stress og redsel. En annen brukerrepresentant var opptatt av å trekke frem at foreldrene allerede er gode foreldre, men at de nå skal få lære nye foreldrestrategier for å bli en enda bedre foreldre. En mener det er fint for flyktningfamilier å høre at norske foreldre, også kan streve i foreldreskapet og at det er vanlig å gå på foreldreveiledningskurs.  

Brukerrepresentantene har kommet med mange nyttige innspill som vi vil ta med oss i det videre arbeidet i PIRM-prosjektet. Vi gleder oss til videre samarbeid!