Familiens hus

Modellen Familiens hus

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. RKBU Nord jobber for å fremme og videreutvikle modellen Familiens hus og andre familiesentermodeller.

Illustrasjon av modellen Familiens hus. Foto: Lundblad Media
De tjenestene som ofte inngår i Familiens hus er:
  • Helsestasjon, inkludert svangerskapsomsorg,

  • Forebyggende barneverntjeneste

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

  • Åpen barnehage

Fagpersonell fra ulike tjenester jobber i tverrfaglige og fleksible team som legger til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov. Modellen er bygget opp i tre nivåer som du kan se illustrert her.  Familiens hus har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre. Norske kommuner har utviklet og etablert flere ulike kommunale familiesentermodeller. Det foreligger i dag lite kunnskap om de ulike modellenes særtrekk. Det er behov for å beskrive og evaluere flere modeller.

Se videoforedrag med Mariann Bellika Hansen

Nettverk og undervisning

RKBU-ene/RBUP skal bistå kommunene med etablering av lavterskeltilbud som Familiens hus/familiesenter og tilsvarende. Vi skal bidra med fagutvikling samt styrke det kommunale samarbeidet rettet mot barn og unge.

  • Regionale fagdager. Det arrangeres årlig regionale fagdager for kommuner med interesse for samhandlingsmodeller som Familiens hus/familiesenter i region Nord, Midt-Norge, Vest og Øst/Sør.

  • Regionale ledernettverk. Det gjennomføres årlig møter i regionale ledernettverk i vest, sør/øst og region nord.

    Kontaktpersoner i RKBU/ RBUP

Fagutviklings- og forskningsprosjekter