DiVA - Digital Brukerkompetanse i Havrelaterte Utdanninger

Om prosjektet

I dagens raske utviklende verden er det nødvendig å tenke annerledes og nytt når det gjelder vår livsstil, arbeidsmåter, samt hvilken kompetanse vi behøver og hvordan vi utdanner fremtidens arbeidsstyrke. Dette gjelder ikke bare for samfunnet generelt, men også spesielt for havrelaterte næringer, i tråd med regjeringens havstrategi "Blå Muligheter" fra 2019. Sentralt i strategien er behovet for tilstrekkelig og riktig kompetanse for å møte utviklingen i havsektoren. Dette prosjektet svarer på den utfordringen, spesielt innen digital kompetanse (Digital 21, 2018).

Sentrale utfordringer

Å identifisere det digitale kompetansebehovet innen havnæringene og å tilby effektive utdanningstilbud er avgjørende for å sikre at relevant kompetanse er tilgjengelig der det trengs. Dette kan kun oppnås gjennom et nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringslivet og studentene som aktive deltakere (OECD 2018; NOU 2019:2).

Samarbeid for relevans

For å sikre at utdanningstilbudene som utvikles i prosjektet, møter sektorens nåværende og fremtidige behov, involverer vi nøkkelpersoner fra sektoren selv. Gjennom "Scenarioverksted" sikrer vi at emner og læringsprodukter blir nøye testet mot sektorens fremtidige behov. Prosjektteamet er sammensatt for å sikre en bred pedagogisk og digital kompetanse. Sammen med studenter og næringslivsaktører arbeider vi for å utvikle og anvende nye digitale løsninger innen marin og maritim sektor.

Diverse utdanningsmuligheter

Prosjektet inkluderer utviklingen av flere emner, inkludert Bacheloremnet i Maritim Digitalisering og Masteremnet i Digitaliseringsstrategi, som vil være en del av UiTs ordinære studieportefølje. I tillegg utvikles EVU-kurs for skippere i kystflåten, som vil være avhengig av etterspørsel. Dette prosjektet vil uansett bidra til økt kompetanse innen digital brukerkompetanse ved UiT.

Samarbeidsmodellen

Vi utvikler en funksjonell samarbeidsarena som involverer studenter, læresteder og næringsaktører for å styrke relevansen i utdanningen. Vi vurderer muligheter for å videreføre denne modellen etter prosjektets avslutning for å forbedre samarbeidet mellom næringslivet og akademia.

DIVA portal

Med økende interesse ved UiT for digitalisering og fleksible undervisningsmetoder, er det sannsynlig at DIVA-portalen vil fortsette å være tilgjengelig etter prosjektets avslutning. Dette vil hjelpe UiT med å tilby digitale opplæringsressurser som passer ulike behov.

Masteremne for Ocean Leadership

Dette emnet er designet for å forbedre ledelseskompetansen innen marine og maritime næringer. Studentene utvikler digitale strategier for organisasjoner de har erfaring med, og hjelper virksomheter med å tilpasse seg og utvikle digitale verktøy.

Pilotprosjekt for digital sikkerhetsstyring i kystflåten

Dette pilotprosjektet fokuserer på å integrere brukernes kompetansenivå og arbeidssituasjon for å øke både digital kompetanse og sikkerhet i kystflåten.