Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Her finner du informasjon for deg som er invitert til å delta i undersøkelsen

Arktisk barndom – pilotundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

 

Vil du delta i forskningsprosjektet Arktisk barndom?

MostPhotos Foto: Candbox Image

Dette er et spørsmål til deg om å delta i pilotundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep: Arktisk barndom. Her gir vi deg informasjon om formålet med prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

 

Om undersøkelsen

Vi ønsker å kartlegge dine erfaringer og opplevelser knyttet til det å være ung i Nord-Norge i dag og over tid, og å få mer informasjon om din erfaringer med vold, overgrep, identitet, helse og velvære. Dere er eksperter på eget liv og vi ønsker å høre din stemme.

Målet med prosjektet er å få tall på hvor mange barn og ungdommer i Nord-Norge som blir utsatt for vold og overgrep. Studien søker også å kartlegge helse, trivsel, kulturelle faktorer og mestring. Undersøkelsen er en representativ nettbasert skolebasert epidemiologisk kohort design undersøkelse i Nord-Norge. Rekruttering skjer gjennom ungdomsskoler og videregående skoler i Nord-Norge (13-19 år). I tillegg ønsker vi å følge disse ungdommene til de blir 24 år.

Studien vil gi ny kunnskap om dagens omfang av vold blant samisk og ikke-samisk ungdom i Nord-Norge. Kunnskap om vold i relasjon til opplevd helse, trivsel, kulturelle faktorer og mestring er avgjørende for tilpasning av tiltak.

 

Hvorfor er det viktig at du deltar?

Mange svar på undersøkelsen gir mulighet til å bruke tallene til å hjelpe så mange ungdommer som mulig. For at vi skal kunne si noe med sikkerhet er det viktig at vi får svar fra ungdommer med ulik etnisk bakgrunn og ulike erfaringer. Din stemme er viktig både om du har opplevd vold og overgrep eller ikke. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap som gjør at det kan utvikles bedre hjelpetilbud for barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep og bor i nord.

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du er invitert til å delta i denne undersøkelsen fordi du er ungdom i alderen mellom 13 og 19 år, går på ungdomsskole eller videregående skole og bor i Nord-Norge. Det kan også være at du har blitt kontaktet etter at du har deltatt i undersøkelsen tidligere og gitt oss lov til å sende deg en epost for å følge opp på denne tidligere undersøkelsen.

 

Hvorfor en pilotundersøkelse?

Vi ønsker først å teste ut et nytt spørreskjema om dine erfaringer med vold og overgrep, identitet, helse og velvære. Vi ønsker å vite hvordan spørsmålene blir opplevd og forstått av deg. Om det var vanskelig å svare på spørsmålene, hva som var vanskelig å svare på, om det var noen spørsmål som var vanskelig å forstå og om hvor lang tid det tar å svare på undersøkelsen. Slik at vi kan gjøre endringer, slik at  undersøkelsen blir enda bedre.

 

Hva spør vi om i undersøkelsen?

I spørreskjema begynner vi å spørre litt om deg. Vi ønsker å vite litt om deg, selv om du jo er anonym for oss. Vi spør om hvordan du har det med familien og på fritiden, hva du får lov til hjemme, og hva du tenker det er greit at voksne gjør mot ungdom, for eksempel når de er sinte. Vi spør om erfaringer du kan ha hatt med ulike former for vold eller overgrep. Vi spør også om barndommen din. Vi er interessert i hvordan du har det som ungdom, og spør derfor også om din etnisitet (samisk, kvensk, norsk, annet), mobbing, helse, både psykisk og kroppslig, hvordan du håndterer utfordringer og søker hjelp hvis du trenger støtt, og om skole, trivsel, nettbruk og søvn.

 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Arktisk barndom-studien gjennomføres i skoletiden, og dere sitter klassevis. Undersøkelsen er digital og besvares gjennom et nettskjema. Før undersøkelsen starter vil læreren vise en kort informasjonsfilm om Arktisk barndom-studien. Etter denne har du tid til å stille spørsmål til læreren. Deretter får du en lenke du skal gå inn på. Herfra logger du inn med ditt vanlige Feide brukernavn og passord. Dersom dere ikke bruker Feide på skolen din, vil du få brukernavn og passord fra læreren din. Når du er innlogget får du opp en side der du krysser av om du samtykker til å delta i undersøkelsen eller ikke (om du ønsker å delta i undersøkelsen).

Det settes av ca. 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen. De som ikke ønsker å delta i undersøkelsen skal sitte i samme rom og gjøre andre skoleoppgaver på datamaskinen sin. Du trenger ikke fortelle andre om du deltok i undersøkelsen eller ikke.

Det er viktig at du svarer ærlig, og det finnes ikke riktige eller gale svar. Du kan rekke opp hånden og be om hjelp dersom det er noe du ikke forstår. Læreren har fått beskjed om at han eller hun ikke skal gå bak skjermen din og se på svarene dine uten å spørre deg om lov først.

Vi tror du og andre setter pris på at ingen kikker på hverandres svar.

 

Fordeler og ulemper med å delta i undersøkelsen?

Du kan bidra til å hjelpe andre barn og ungdommer som har det vanskelig. Du kan bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn og ungdommer. Du kan fortelle om dine erfaringer, følelser og tanker på en konfidensiell, trygg og privat måte. Du kan be om hjelp dersom du ønsker dette.

Du kan få spørsmål om ubehagelige hendelser i livet ditt. Undersøkelsen kan vekke minner om vanskelige opplevelser. Det står fritt for deg å ikke svare på disse spørsmålene. Sist i spørreskjemaet vil du også få informasjon om helsetilbud og personer du kan snakke fortrolig med, om du skulle trenge det.

 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen

Det er frivillig å delta i prosjektet. Når du er innlogget får du opp en side der du krysser av om du samtykker til å delta i undersøkelsen eller ikke (om du ønsker å delta i undersøkelsen). Du kan hoppe over spørsmål du ikke har lyst til å svare på, og du kan trekke deg fra undersøkelsen underveis eller i ettertid hvis du angrer. Hvis du gir oss beskjed om at du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, vil vi slette svarene dine. Kontakt da prosjektleder Arktisk barndom studien

 

Hva skjer med informasjonen du gir til oss?

 • Det er bare forskerne som jobber på prosjektet som kan finne tilbake til deg og vite hva du har svart. Forskerne har taushetsplikt!
 • Du bestemmer selv om du forteller foreldrene dine om du var med på undersøkelsen og hva du svarte.
 • Ingen på skolen kan få vite hva du har svart.
 • Det vil ikke publiseres informasjon fra undersøkelsen som kan koble svarene dine til din kommune, skole eller deg som person.

Resultatene skal:

 • utvikle kunnskap om hvordan ungdom har det i Norge i dag, og hvilke erfaringer de har hjemme og ute
 • gjøre det lettere for voksne å hjelpe barn og ungdom som er eller har vært utsatt for vold og overgrep
 • bidra til at færre barn og ungdom opplever vold og overgrep i framtiden.

Informasjonen om deg lagres på en sikker og beskyttet server. Du kan trekke deg fra studien hvis du angrer på at du deltok. Da vil vi slette alle dine svar. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i  en norsk rapport, nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler. Medier vil kunne publisere innhold fra rapporten. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
 • å få rettet personopplysninger om deg,
 • få slettet personopplysninger om deg,
 • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
 • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun forskere som har tilgang til denne listen. Interesserte forskere eller studenter som skal skrive sine avhandlinger på prosjektet vil også kunne få tilgang til data, men da i anonymisert form. Disse vil ikke inneholde koblingsnøkkel eller annen direkte eller indirekte identifiserbar data. Du vil altså ikke kunne identifiseres på grunnlag av disse data. 

 

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (Nr. 137011), Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) etter personvernlovgivningen (Nr.321558) og studien har Samisk kollektiv samtykke fra Sakkyndig, etisk komité for samisk helseforskning (SMT166-1077399). 

Etter ny personopplysningslov har dataansvarlig Nettskjema/TSD og prosjektleder Ketil Lenert Hansen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

 

Senere undersøkelser

I tillegg til å kartlegge dine erfaringer med vold og overgrep unge, er et av formålene med denne studien å undersøke hvordan disse forandrer seg over tid og hvilke faktorer som forklarer slike forandring. Derfor vil vi be deg om å fylle ut spørreskjemaet  hvert tredje år til du er 24 år. Som deltakere i denne studien vil du derfor kunne bli kontaktet igjen for å delta i oppfølgningsprosjekter.

 

Hvor kan du få hjelp?

Uansett om du deltar i Arktisk barndom - studien eller ikke, kan du få hjelp. Husk at du også kan be om hjelp dersom du er bekymret for noen andre enn deg selv. Du kan snakke med noen du stoler på skolen din eller med helsesykepleier. Han eller hun er ekstra tilgjengelig uken undersøkelsen gjennomføres og er klar over at noen kan få behov for å snakke med en voksen.

Det finnes flere hjelpetelefoner, både anonyme og ikke-anonyme. Her er link til hjelpetelefoner