Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Informasjon til skoler og kommuner

Arktisk barndom – ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Formål

MostPhotos Foto: IOFOTO

Formålet med studien er å kartlegge  samisk og ikke-samisk ungdommers erfaringer og opplevelser knyttet til det å være ung i Nord-Norge i dag og over tid, og å få mer informasjon om deres erfaringer med vold, overgrep, identitet (samisk, kvensk, norsk, annet), helse og velvære.

I dette forskningsprosjektet er vi interessert i å kartlegge samisk og ikke-samisk ungdommers erfaring og opplevelse med vold og overgrep i aldergruppen 13 til 19 år. Mange svar på undersøkelsen gir mulighet til å bruke tallene til å hjelpe så mange ungdommer som mulig. For at vi skal kunne si noe med sikkerhet er det viktig at vi får svar fra ungdommer med ulik etnisk bakgrunn og ulike erfaringer. Deres stemme er viktig både om de  har opplevd vold og overgrep eller ikke. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap som gjør at det kan utvikles bedre hjelpetilbud for barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep og bor i Nord-Norge.

 

Hva innebærer pilotundersøkelsen?

Arktisk barndom-studien gjennomføres i skoletiden, og dere sitter klassevis. Undersøkelsen er digital og besvares gjennom et nettskjema. Før undersøkelsen starter vil læreren vise en kort informasjonsfilm om Arktisk barndom-studien.

I spørreskjema spør vi ungdommene om hverdagslivet deres. Vi spør om hvordan de har det med familien sin og hva de gjør på fritiden, hva du får lov til hjemme. Vi spør om erfaringer de kan ha hatt med ulike former for vold eller overgrep. Vi spør også om barndommen deres. Vi er interessert i hvordan de har det som ungdom, og spør derfor også om deres etnisitet (samisk, kvensk, norsk, annet), fordi det bor både samer, kvener, nordmenn og utlendinger i Nord-Norge. Vi spør om mobbing, helse, både psykisk og kroppslig, hvordan de håndterer utfordringer og søker hjelp hvis de trenger støtt, og om skole, trivsel, nettbruk og søvn.

Vi ønsker også å følge din ungdoms erfaringer og opplevelser over tid, vil vi – gitt at de tillater oss å kontakte dem igjen etter 3 år og hvert 3 år inntil de er 24 år gammel.

 

Hva forventes av skolene?

 • Skolen skal legge til rette for gjennomføringen av undersøkelsen.  Skoleledelsen skal utnevne en kontaktperson for Arktisk barndom-studien.
 • Skolen skal gi informasjon til elevene på skolen om undersøkelsen. Skolen tilbys å delta på opplæringsseminar om gjennomføring av undersøkelsen og håndtering av situasjoner som kan oppstå. Seminaret er frivillig
 • Skolen må sette av 60 minutter til gjennomføring av undersøkelsen i klassene.
 • Helsesykepleier ved skolen må informeres om undersøkelsen og når den skal skal gjennomføres. Hun eller han må være ekstra tilgjengelig dagen undersøkelsen gjennomføres og dagene derpå.
 • Øvrige ansatte på skolen bør informeres om undersøkelsen og når den skal gjennomføres.

 

Hva får skolen og kommunen igjen for å delta?

 • Skolen og kommunen får muligheten til å være med på undersøkelsen i Nord-Norge som kartlegger samisk og ikke-samisk ungdoms erfaringer med vold og overgrep i aldersgruppen fra 13-19 år.
 • Skolen og kommunen får mulighet til å bidra til å fremskaffe viktig kunnskap som vil bli viktige i å utvikle effektive hjelpetilbud for unge som utsettes for vold og overgrep.
 • Arktisk barndom-undersøkelsen kan fungere som en bevisstgjøring rundt vold og overgrep mot ungdom i deltakende skoler og kommuner.
 • Lærere og helsesøster i kommunen blir invitert til å delta på fagkonferranse der resultatene presenteres.

 

Hvorfor får ungdommen selv bestemme om de ønsker å delta?

På grunn av en ny forskrift til Helseforskningslovens § 17, kan ungdom ned til 12 år selv samtykke til deltakelse i noen former for helseforskning. Dette gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Vi ønsker at alle ungdommer, også de som har foreldre som kanskje av egen interesse ikke ønsker at barnet skal svare på spørsmål om vold eller overgrep, får mulighet til å delta.

 

Hva skjer med informasjonen som samles inn?

 • Innsamlet informasjon lagres på en sikker og beskyttet server.
 • Kun forskere fra Arktisk barndom-studien har tilgang på denne informasjonen.
 • Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport og  nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler.
 • Det vil ikke publiseres informasjon som gjør at enkeltelever, skoler eller kommuner kan gjenkjennes.

 

Hvordan sikre at ungdom som trenger det får hjelp?

 • Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som lever i utrygge situasjoner skal få hjelp. 
 • Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp. 
 • Når undersøkelsen gjennomføres vil elevene få utdelt et informasjonskort med informasjon om hjelpetelefoner de kan kontakte dersom de ønsker å snakke med noen utenfor skolen.
 • Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil på siste side av spørreskjemaet bli spurt om de ønsker hjelp. Her kan de legge inn navn og telefonnummer hvis de ønsker å bli kontaktet. De kan også velge hvem de ønsker å bli kontaktet av og hvordan. Eleven kan velge om de vil kontaktes av noen på skolen, av Røde Kors Ungdom sin hjelpetelefon Kors på Halsen,  eller en voksen i Barnevernet. Forskerne på Arktisk barndom-studien vil videreformidle elevens ønske slik at den voksne tar kontakt.
 • Helsesykepleier ved de deltakende skolene skal være ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen skal gjennomføres på skolen.
 • Arktisk barndom studien vil arrangere opplæringsseminar for ansatte i kommunene som deltar i undersøkelsen.