Arktisk barndom

Ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Her finner du informasjon for deg som er foreldre

INFORMASJON TIL FORESATTE OM ARKTISK BARNDOM STUDIEN

MostPhotos Foto: Gabby Baldrocco

Arktisk barndom – ungdomsundersøkelse om erfaringer med vold og overgrep

Formålet med studien er å kartlegge  samisk og ikke-samisk ungdommers erfaringer og opplevelser knyttet til det å være ung i Nord-Norge i dag og over tid, og å få mer informasjon om deres erfaringer med vold, overgrep, identitet (samisk, kvensk, norsk, annet), helse og velvære.

 

Formål

I dette forskningsprosjektet er vi interessert i å kartlegge samisk og ikke-samisk ungdommers erfaring og opplevelse med vold og overgrep i aldergruppen 13 til 19 år. Mange svar på undersøkelsen gir mulighet til å bruke tallene til å hjelpe så mange ungdommer som mulig. For at vi skal kunne si noe med sikkerhet er det viktig at vi får svar fra ungdommer med ulik etnisk bakgrunn og ulike erfaringer. Deres stemme er viktig både om de  har opplevd vold og overgrep eller ikke. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap som gjør at det kan utvikles bedre hjelpetilbud for barn og unge som er utsatt for vold eller overgrep og bor i Nord-Norge.

 

Hva innebærer undersøkelsen?

Arktisk barndom-studien gjennomføres i skoletiden, og dere sitter klassevis. Undersøkelsen er digital og besvares gjennom et nettskjema. Før undersøkelsen starter vil læreren vise en kort informasjonsfilm om Arktisk barndom-studien.

I spørreskjema spør vi ungdommene om hverdagslivet deres. Vi spør om hvordan de har det med familien sin og hva de gjør på fritiden, hva du får lov til hjemme. Vi spør om erfaringer de kan ha hatt med ulike former for vold eller overgrep. Vi spør også om barndommen deres. Vi er interessert i hvordan de har det som ungdom, og spør derfor også om deres etnisitet (samisk, kvensk, norsk, annet), fordi det bor både samer, kvener, nordmenn og utlendinger i Nord-Norge. Vi spør om mobbing, helse, både psykisk og kroppslig, hvordan de håndterer utfordringer og søker hjelp hvis de trenger støtt, og om skole, trivsel, nettbruk og søvn.

Vi ønsker også å følge din ungdoms erfaringer og opplevelser over tid, vil vi – gitt at de tillater oss å kontakte dem igjen etter 3 år og hvert 3 år inntil de er 24 år gammel.

 

Hvorfor er det viktig at ungdommen din deltar i undersøkelsen?

 • For å kunne få pålitelige tall på omfanget av vold og overgrep mot ungdom i Nord-Norge, er vi avhengig av at mange av de inviterte elevene er med i undersøkelsen.
 • Vi ønsker at ungdom med ulike erfaringer skal delta slik at vi får et godt bilde på hvordan det er å være ung i Nord-Norge i dag, på godt og vondt. Dette skal kunne sette forskere, politikere og andre som daglig jobber med barn og ungdom bedre i stand til å hjelpe ungdom som har det vanskelig, og å forebygge fremtidig vold og overgrep mot barn og unge.
 • At studien gjennomføres uten samtykke fra foreldre gir ungdom en unik mulighet til å bli hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

 

Hvorfor kan ungdommen delta i undersøkelsen uten foreldresamtykke?

 • I Arktisk ungdom-studien skal ungdommen (fra 13 år til 16 år) selv få samtykke til om de vil delta eller ikke. Dette er viktig for at så mange ungdommer som mulig skal få mulighet til å delta.
 • Tidligere har det vært slik at foreldre alltid måtte gi sitt samtykke dersom ungdom under 16 år skal delta i forskning. Denne loven var basert på en tanke om at foreldre alltid vil være de som kan gi ungdommen best informasjon og støtte i forbindelse med at de deltar i undersøkelser. Det var også basert på en tanke om at foreldre bør ha oversikt over hva ungdommen deltar i, og ha mulighet til å få vite hva de har svart, for å kunne ivareta foreldreansvaret godt nok.
 • Ungdom er i stand til å vurdere slike ting selv, og at det kan være vanskelig å svare helt ærlig på en del spørsmål dersom foreldrene skal ha innsyn i svarene. Det er også slik at mange ungdommer ikke har fått delta i forskning, fordi foreldrene enten har glemt å gi samtykke, eller fordi foreldrene ikke har ønsket at de skal delta av ulike grunner.
 • Retten til selvstendig samtykke ned til 12 år er forankret i en forskrift til Helseforskningslovens § 17, og trådte i kraft i 2017.

 

Hvorfor er studien trygg å delta i?

 • Arktisk barndom studien samarbeider med forskere som har bred erfaring med vold og overgrep mot barn og ungdom. Forskeren har også brei erfaring med samiske forhold, mestring, velvære og helse i Nord-Norge. Vi er opptatt av at undersøkelsen oppleves trygg og tilpasset samisk og ikke-samisk ungdom mellom 13-19 år.
 • Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Nord) ved Helsefakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitetet har lang erfaring med å jobbe med barn og unge og tjenestestøtte til kommunene i Nord-Norge. 
 • Forskeren som arbeider med Arktisk barndom studien har bred erfaring med etnisitet, vold og overgrep, mestring og psykisk helse.
 • Undersøkelsen er utarbeidet i nært samarbeid med ISPCAN nettverket (INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CHILD ABUSE & NEGLECT), som har utført lignede undersøkelser i store deler av verden.
 • Vi har også brukermedvirkning i undersøkelsen, som består av ungdommer, for at undersøkelsen, for at undersøkelsen skal være meningsfull og relevant for ungdom.
 • Vi samarbeider med deltakende skoler og skolehelsetjenesten, for at ungdommene skal få hjelp hvis de ønsker det, enten de deltar i undersøkelsen eller ikke.  

 

Personvern – hva skjer med informasjon om ditt barn?

 • Prosjektet følger strenge personvernregler, og data vil bli behandlet konfidensielt.
 • Svarene på spørreskjema blir kryptert og sendt direkte inn til en sikker server. Kun forskerne på prosjektet vil ha tilgang til svarene, og de vil alltid bli behandlet i anonymisert form.
 • Foreldre eller lærere vil ikke ha mulighet til å få innsyn i ungdommenes svar.
 • Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i en rapport, nasjonale- og internasjonale artikler. Det vil ikke bli publisert informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltelever, skoler eller kommuner.

 

Dette skal være en trygg undersøkelse, og de ungdommene som trenger hjelp skal få dette

 • Helsesykepleier ved de deltakende skolene er ekstra tilgjengelig for samtale den uken undersøkelsen gjennomføres på skolen.
 • Ungdommene som deltar i undersøkelsen vil få spørsmål i nettskjemaet om de ønsker å bli kontaktet. De kan selv velge om de ønsker å bli kontaktet i etterkant av undersøkelsen, og eventuelt av hvem.
 • Alle elever, både de som deltar i undersøkelsen og de som velger å ikke delta i undersøkelsen, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. De vil få tydelig informasjon om hvor de kan henvende seg for å snakke med en voksen eller få hjelp.
 • Ungdommene vil motta informasjon om hvor de kan henvende seg for hjelp, både anonymt og ikke-anonymt.