Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Nytten av å lytte på hjertet for å finne klaffefeil er usikker

På legekontoret er det å lytte på hjertet en viktig undersøkelse for å finne ut om pasienter kan ha feil på hjerteklaffene. Men nettopp fra allmennpraksis finnes det lite forskning om hvor presis en slik en undersøkelse egentlig er.

Stipendiat ved AFE Nord Anne Herefoss Davidsen, og kolleger, gjorde en systematisk gjennomgang av forskningsartikler som sammenlignet funnene ved hjerte-auskultasjon med ultralyd eller angiografi av hjertet. Av i alt 23 artikler publisert de siste 75 årene var det bare to som hadde med allmennleger, mens i de 21 andre studiene var deltakerne kardiologer, indremedisinere eller andre sykehusleger. 

Anne Davidsen, Foto: Göran Bjerklow 

Det var stor variasjon mellom studiene når det gjaldt sensitivitet, spesifisitet og diagnostisk nøyaktighet av auskultasjon. Forskerne konkluderer med at klinikere ikke bør stole for mye på auskultasjon alene. Det trengs mer forskning om hvordan det å lytte på hjertet, sammenholdt med anamnesen og med andre funn, best kan brukes for å finne pasienter med klaffefeil.