Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Tromsø

AFE Nord

Foto: Alexander Shalamov, Mostphotos

Helseintro v/ Johanna Laue er tildelt NFR midler

Prosjektet HelseIntro- en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger, ledet av Johanna Laue, er tildelt 11,6 millioner kroner fra Norges Forskningsråd (NFR).

Foto av Johanna Laue

Hovedformålet er å øke kompetansen i kommunene på hvordan introduksjonsprogrammet kan bedre tilrettelegges for flyktninger med helseutfordringer. Viktig i prosjektet er også et ønske om å samarbeide med tidligere programdeltakere i hele forskningsprosessen.

Prosjektet er kategorisert som et Kompetanse- og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, under program for Velferd, Arbeid, Migrasjon (VAM)). Samarbeidet består av ISM, NORCE, Fafo, Instiutt for vernepleie og Institutt for barnevern og sosialt arbeid, tre kommuner og NAV.

Laue er lege med praktisk erfaring fra arbeid med flyktninghelse, førsteamanuensis ved ISM og tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsgruppe ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Laue og samarbeidsparter skal ha to kvalitative delprosjekter (arbeidspakker) for å undersøke samarbeid i kommunen, flyktningers erfaringer med å delta i programmet med helseutfordringer og hvordan familieliv, omsorgsoppgaver osv i familier der en eller flere har helseutfordringer påvirker deltakelse i programmet (og omvendt). De skal også studere registerdata for å finne ut hvilke helseutfordringer som er mest assosiert med dropout fra introduksjonsprogrammet.

Kunnskapen fra de tre delprosjektene skal brukes i utviklingsarbeid med kommunene/ NAV hvor en utvikler lokalt tilpassede strategier for bedre tilrettelegge for deltakelse av flyktninger med helseutfordringer.

Prosjektet starter etter planen 1.6.2021, med varighet i 4 år. Det vil utlyses en PhD stilling og en forsker/postdoc stilling tilknyttet prosjektet.