Organisering

Hvordan er studentpresttjenesten organisert?

  • yggdrasil.JPG (ungsinn: 130px)Studentprestene ved UiT, Norges Arktiske universitet, er ansatt i Den Norske Kirke, Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) bispedømme, og har tjenestelinje via Domprosten i Tromsø til Biskopen i Nord-Hålogaland. Studentprest 1 er 100% stilling og tilstede ved UiT alle ukedager, mens studentprest 2 er 50% stilling og tilstede mandag, torsdag og delvis fredag.

  • I UiT- systemet er tjenesten formelt lagt under hovedadministrasjonen, rektors stab, og har sk "fristasjon" ved universitetet. Det er en ordning som gir arbeidsforhold til tjenester og samarbeidende parter for Universitetet i Tromsø. UiT sørger for kontor og driftsmidler.

  • Studentpresten i Narvik  (20% stilling) er et samarbeidsprosjekt mellom UNN (50% sykehusprest), UiT - campus Narvik og Ofoten prosti i Den Norske Kirke (20%). Studentpresttjenesten i Narvik ledes av studentprest 1 i Tromsø, og samarbeider med Rådgivningen utdanningene på campus: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) og Handelshøgskolen ved UiT i Narvik.

  • Tjenesten evalueres og rådgis (foruten den nevnte tjenestelinje) av følgende råd/møter:

KONTAKTMØTET mellom UiT og kirken i Nord-Hålogaland holdes årlig, og er i utgangspuntet et møte for å evaluere/diskutere studentpresttjenesten. Møtet er et sted for å tydeliggjøre anliggender som deles av kirken og våre høyere utdanningsinstitusjoner i nord. Møtets agenda utarbeides av studentpresten, men det er opp til alle parter å fremme saker/saksområder.

STUDENTPRESTRÅDET er et rådgivende organ for studentprest-tjenesten. Det består av to student-repr. (valgt av Studentparlamentet), to ansatte-repr. fra fakultetene, en fra UiT-adm og en representant fra Den norske Kirke - samt studentprestene. Rådet drøfter hva som er gjort og hva som bør gjøres i tjenesten, samt aktuelle saker på UiT og i kirke/samfunn. Rådet har minimum 3 møter i året. Studenter/ansatte kan melde inn saker, enten direkte til studentprestene (sekr.) eller via sine representanter.