Grafisk profil for UiT


Velkommen til nettsidene for UiT Norges arktiske universitets grafiske profil. Her kan du laste ned maler, lese om bruk av profilen, og få svar på spørsmål om det visuelle uttrykket til UiT.
Bestilling og kontakt


Bestilling og spørsmål/rådgivning skjer til fellestjenesten Grafiske tjenester. Tjenesten har 10 ansatte med kompetanse innen grafisk design, webdesign, illustrasjon, profilering, rådgivning, trykk, førtrykk, ferdiggjøring. De har i dag 1 lærling i mediegrafikerfaget.

Hva bør du ta stilling til før bestilling?
Hva ønsker du? En brosjyre, rollups, folder, plakat, rapportside, eller noe helt annet?

Hva skal produktet inneholde?
Som bestiller må du selv bestemme hva produktet skal inneholde. 

Tekst: Du må levere en tekst som er kvalitetssikret og korrekturlest. Du skal selvfølgelig få muligheten til å lese over produktet før det sendes til trykk, men vi unngår mange og tidkrevende utvekslinger frem og tilbake hvis teksten i utgangspunktet er god. PS: Seksjon for kommunikasjon (KOMM) kan i noen tilfeller være behjelpelig med utforming, tydeliggjøring eller redigering av en tekst, men dette blir i så fall et annet oppdrag enn den grafiske bestillingen.

Bilder: Hvis du vil bruke bilder er det viktig at disse har god kvalitet. Dette er et relativt begrep, men i en trykksak er det alltid viktig at bilder har god nok oppløsning. Bilder klippet rett fra nett er som regel for små (har for få bildepunkter) til at det kan brukes i en trykksak. Hvis mulig er det best å få tak i originalbildet fra kameraet. PS: Som ansatt har du tilgang til UiTs bildearkiv (Fotoweb) eller bildedatabasen Colourbox (illustrasjonsbilder). Ta en titt på disse to hvis du er ute etter noe du ikke allerede har.

Andre elementer: UiTs visuelle profil har flere grafiske elementer som kan brukes i trykksaken. Ta en titt på disse hvis det er noe spesielt du vil bruke som kan krydre det visuelle uttrykket. Logo til samarbeidspartnere bør være i eps.- eller illustrator-format for at man kan være noenlunde sikret god kvalitet.Hva og hvorfor?


Hva er en grafisk profil?
Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk eller visuell profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet), profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekor og liknende.

Profilering kommer av ordet profil. En profil er noe som utmerker seg på en karakteristisk måte med særtrekk og egenart. Behovet for profilering kommer når for eksempel en bedrift eller organisasjon ønsker å markere seg overfor kunder og medlemmer, og vil framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. En grafisk profil kan også styrke bedriftskulturen og de ansattes opplevelse av enhet. Nye profiler kan dessuten gi signaler om generell fornyelse og nye mål for virksomheten.

Den grafiske profilen til UiT Norges arktiske universitet består av utvalgte design-elementer, og regler for hvordan disse kan kombineres for å skape et helhetlig visuelt uttrykk for hele organisasjonen. I tillegg er det laget en rekke maler ut fra disse reglene, som enkelt kan lastes ned og brukes.

Bakgrunnen for en grafisk profil
I statsråd fredag 15. februar 2013 ga regjeringen tilslutning til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark. Det nye navnet på universitetet ble Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Det ble i tillegg besluttet at Universitetet skulle få en ny grafisk profil. Profilen skal signalisere en moderne og inkluderende akademisk institusjon, samtidig som den skal formidle Universitetets arktiske dimensjon.

Profilene har gjennomgått en revidering våren 2019. Det er gjort justeringer på profilelementene for å forenkle bruken av profilen, forsterke uttrykket og samtidig gjort profilen mer fleksibel.

Hvorfor grafisk profil?
UiT Norges arktiske universitet skal fremstå som et klart alternativ som det er verd å satse på i en tid med konkurranse om midler, forskere og studenter. Et helt grunnleggende premiss for dette er at universitetets kjernevirksomhet, forskning, undervisning og formidling, holder høy kvalitet. Samtidig må omverden få kjennskap til Universitetets virksomhet og helst assosiere noe positivt med merkevaren. For å bli synlig i et stort marked er det viktig å være tydelig på hva som tilbys og hvordan det tilbys.

Alle utadrettede tiltak ved Universitetet sender signaler til omverdenen. For å bygge opp Universitetet som en sterk merkevare og med et positivt omdømme er det viktig at alle bidrar. UiT Norges arktiske universitet bør derfor kommunisere helhetlig, tydelig og konsistent utad. Universitetets overordnede strategi skal gi føringer for det innholdsmessige i budskapet til omverden, mens den grafiske profilen skal gi føringer for utformingen av budskapet gjennom visuell kommunikasjon.

Ett virkemiddel for å styrke vår merkevare er en konsekvent brukt grafisk profil som gjør Universitetet lett gjenkjennelig i all ekstern kommunikasjon. Man skal med en gang skjønne når noe kommer fra Universitetet – fra avisannonsen via bilen i trafikkbildet til doktorgradsavhandlingen på bordet hos saksbehandleren i Forskningsrådet. Den grafiske profilen skal bidra til dette og være ett av flere virkemidler for å bygge merkevaren.

Når konkurransen om studenter, ansatte og midler hardner til er det viktigere enn noen gang at UiT Norges arktiske universitet samler kreftene om å kommunisere helhetlig og tydelig. Vi må fremstå visuelt som én organisasjon i de budskapene vi sender til omverden.

Forvaltning av profilen
Overordnet ansvar for Universitetets visuelle profil er lagt til Seksjon for marked, rekruttering og grafiske tjenester.Hvordan og hvem?


Bruk av den grafiske profilen kan være forskjellig ut i fra hvilken rolle du har på Universitetet. Administrativt ansatte kan møte den i form av brevmaler, vitenskapelig ansatte skal presentere sine forskningsresultater på en plakat på en konferanse, og studenter skal utforme sin masteroppgave.

Hvem skal bruke den grafiske profilen?
Elementene i UiTs grafiske profil skal benyttes på alt offisielt materiell fra UiT som brukes i tjenestesammenheng av ansatte eller andre som opptrer på vegne av UiT. Eksempler på slikt materiell er dokumenter, brosjyrer, nettsider, PowerPoint-presentasjoner, avhandlinger, publikasjoner, bøker etc. til intern eller ekstern bruk.

Profilen skal brukes til å skille offisiell informasjon fra uoffisiell informasjon i alle aktuelle kommunikasjonskanaler som universitetssamfunnet benytter. Er en aktivitet direkte tilknyttet UiT, geografisk, faglig og organisatorisk, skal aktiviteten - også visuelt - fremstå som del av UiTs virksomhet. Studenter kan benytte universitetets logo etter spesiell tillatelse.

Ingen av UiTs enheter (fakulteter, institutter eller sentre) har anledning til å etablere egne, visuelle profiler i tillegg til eller i stedet for UiTs visuelle profil. Dersom det er snakk om et samarbeidsprosjekt mellom UiT og en annen institusjon skal enheten enten bare bruke UiTs logo eller markere fellesprosjektet gjennom bruk av både UiTs og samarbeidspartnerens logo. Det gjelder særlige retningslinjer for grafisk profil for Sentre for fremragende forskning og Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Hvordan bruke den grafiske profilen?
Utgangspunktet er uansett at alle lett skal kunne finne det de trenger på disse nettsidene. Her finner du maler til nedlasting, beskrivelse av hvordan designelementer kan benyttes og kombineres, samt lese regler om hva som er lov og hva som ikke er lov.

Alle maler som er klar til nedlasting skal alltid ligge i høyremargen på disse sidene. Det er ulike filformater ut i fra hvem som bruker dem. Word- og Powerpointmaler for 'vanlige' brukere, inDesign- og Illustratorfiler for de som jobber med grafisk utforming til daglig.UiTs logo


Historie og utforming

Universitetets logosymbol ble utformet av Ulf Dreyer i 1984. Symbolet forestiller Odins to ravner Hugin og Munin. Odins ravner fløy hver dag over hele verden og samlet inn kunnskap. Om kvelden satt de på Odins skuldre og hvisket ham i øret hva de hadde sett.

Universitetets logosymbol ble redesignet av Tank design i 2018. Logoens hovedtrekk er beholdt og nytt universitetsnavn er satt i sirkel rundt ravnene med nytt skriftsnitt. 

Logo og logosymbol

Hovedlogo består av logosymbol og navntrekket. 


Logoen finnes på fire språk, i versjoner for trykk og digitale flater, i tre farger, samt som 1-linje-, 2-linjer og logosymbol alene. Det er mange filer, og de er derfor samlet i fire zip-arkiv som kan lastes ned, én for hvert språk. Ta kontakt med Grafiske tjenester dersom du trenger hjelp.

Logopakke – Bokmål
Logopakke – Nynorsk
Logopakke – Samisk
Logopakke – Engelsk


Prinsipper for logo


Logo består av logosymbol og navntrekket. Navnetrekket er teksten som er plassert til høyre for UiTs logosymbol. I UiTs offisielle maler, for eksempel brevmaler, PowerPoint-presentasjoner, visittkort, plakater, nettsider, offisielle rapporter og brosjyrer, bør navnetrekket alltid være tilstede, og med organisasjonens navn – «UiT Norges arktiske universitet». 

Én og to linjer

Logo finnes i to versjoner, 1-linje og 2-linjer. 1-linjelogo er definert som primærlogo, 2-linjelogo kan benyttes der det er uhensiktsmessig å benytte primærlogo

Unntak fra prinsippene

I noen tilfeller er det åpning for at logosymbolet kan stå helt alene, for eksempel på flater der det er for smalt for et navnetrekk. Da må logosymbolet presenteres såpass stort at teksten rundt ravnene er godt leselig. Regler for dette kan leses her. Andre tilfeller kan være små ikoner på digitale flater, for eksempel på UiTs Twitter- og Facebook-kontoer.

I noen tilfeller er det åpning for å beholde «UiT», men bytte ut «Norges arktiske universitet» med annen tekst. Det kan være der det er hensiktsmessig å profilere noe som ligger “inni” organisasjonen. Dette skal alltid avklares og avgjøres av Grafiske tjenester. Se nærmere beskrivelse lengre bak under temaet Logo med tilleggsnavn. 

Noen flater krever også at navnetrekk står midstilt under logosymbol, for eksempel på profilartikler der bredden er utfordrende

Språk

Vår logo finnes i fire språkversjoner; bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.Logo og farger


Logoen og logosymbolet benyttes primært i universitetets mørke blå hovedfarge. Sekundært benyttes logo i en hvit eller sort versjon der det ikke er hensiktsmessig å gjengi logoen i mørk blå hovedfarge. 

NB! Logosymbolet er endret i hvit versjon/negativformat. Ravnene er nå plassert gjennomsiktig på hvit bakgrunn/sirkel, slik at de ikke fremstår som måker.

Filformater 

Logoene skal benyttes i sine opprinnelige former i aktuelle og tilgjengelige filformater. Det benyttes pdf-format for trykk på papir og andre flater der det kreves høy oppløsning. På digitale flater benyttes png-format. Ta kontakt med grafiske tjenester dersom det er behov for andre formater.Minimumsstørrelser på logo


For å sikre god gjengivelse og lesbarhet er det definert minimumsstørrelser for gjengivelse av universitetets logo. 

Flaten og mediet logoen benyttes på avgjør hvilken versjon av logoen som skal brukes, og lesbarhet må ivaretas slik at det er mulig å lese hvem avsender er.

Logosymbol:

Når logosymbolet i spesielle tilfeller brukes uten navnetrekk er det viktig at man kan lese teksten som er satt rundt ravnene. Tekst under 8 pt er ikke å anbefale. Dersom mulig bør logosymbolet gjengis større enn minimumsstørrelsen.

1-linje logo:

Logo bør ikke være mindre enn 7 mm i høyden. Det gir en fontstørrelse på ca 10 pt. I tilfeller der det er begrenset høyde, men ubegrenset bredde, kan “1-linjeversjonen” benyttes.

2-linje logo:

Der det er begrenset bredde, men ubegrenset høyde benyttes to-linjelogo. Dog bør den ikke være smalere enn 46 mm bredde. Det gir en høyde på 9 mm, og en fontstørrelse på ca 11 pt.Feil gjengivelse av logo


Det skal kun benyttes logo i angitte filformater. Det er ikke lov å gjøre endringer i logo, hverken med farger eller typografi. 

Logo skal gjengis med god kontrast og god lesbarhet. Primært benyttes mørk logo på hvit bakgrunn, og hvit logo på mørk bakgrunn. Dersom logo skal gjengis på en farget bakgrunn skal det være god kontrast mellom logo og fargeflate. Logo satt på foto med urolig bakgrunn er ikke lov. Nedenfor vises eksempler på ikke godkjent gjengivelse. Logo med tilleggsnavn


Logo består primært av logosymbol og teksten «UiT Norges arktiske universitet», dette gjelder i ekstern markedsføring og generell profilering av Universitetet. Men i noen tilfeller kan det være åpning for å bytte ut teksten etter «UiT» med annen tekst, for eksempel der det er hensiktsmessig å profilere noe som ligger internt i organisasjonen:

 

… profilering av fakultet, institutt eller forskningssenter, for eksempel på profilartiker for den enheten:

 … profilering av UiTs offisiselle studiesteder:

 … profilering av større/faste arrangementer:

 ...profilering av omfattende og langsiktige prosjekter i organisasjonen:

 

 Regler for logo med tilleggsnavn:

 • "UiT" skal alltid være med først i navnetrekket
 • Teksten som settes inn skal være et navn (egennavn med stor forbokstav), og dermed ikke slagord, nettadresser e.l.
 • Navnetrekk med enhetsnavn/studiested kan benyttes der enheten eller stedet i seg selv skal profileres, og dermed ikke i sammenheng med forskningsplakater, doktorgrader, forelesninger, visittkort etc. I disse tilfellene er det er forskningen i seg selv som er budskapet, og ikke forskningens eller den ansattes tilhørighet i organisasjonsstrukturen eller geografisk.
 • Ved behov for logo med tilleggsnavn skal Grafiske tjenester kontaktes for utforming og godkjenning, det kan ikke utformes egne varianter.


Logoplassering


Det kan være hensiktsmessig å ha forskjellig plassering av logo på ulike flater. For tydelig kommunikasjon er det da viktig å være konsekvent med plasseringen.

Plassering oppe til venstre: 

Rapporter, brosjyrer, masteroppgaver etc er eksempler der logo står øverst til venstre. Dette er en hensiktsmessig plassering dersom slike dokumenter settes i bladhyller. Da vil logo og ev. tittel alltid være synlig. 

Rolluper sees vanligvis på lang avstand. I tillegg er det ofte forstyrrende elementer nederst i form av bord, stoler, esker etc. Viktig informasjon bør derfor plasseres høyt på flaten. Det vil være naturlig med samme plassering av logoen som for rapporter.

Plassering nede på flaten: 

På plakater og annonser vil det være hensiktsmessig med plassering nede på flaten. Da vil logoen fremstå som en signatur. Dette gir også rom til logoer for eventuelle samarbeidspartnere. 

Andre plasseringer: 

Profileringsartikler er en egen kategori som krever en hensiktsmessig plassering. Dette avgjøres og styres av Grafiske tjenester. UiTs fargepalett


Universitetets nye fargepalett er justert til én hovedfarge og 4 støttefarger. 

I tillegg er sort og hvitt definert som del av fargepaletten og representerer sort tekst og hvitt papir. 

Klikk på tegningen for større versjon


Fargene kan lastes ned her som ASE-filer (Adobe Swatch Exchange). ASE-filene kan lastes inn i InDesign- Illustrator- eller Photoshopdokumenter. InDesign og Photoshop: Load Swatches. Illustrator: Open Swatch Library: Other Library. Filene ligger som ulike filer for CMYK og PMS bestrøket og ubestrøket, samt RGB.

Fargekart – Adobe Illustrator-fil

Farger – CMYK Coated ASE-fil
Farger – CMYK Uncoated ASE-fil

Farger – PMS Coated ASE-fil
Farger – PMS Uncoated ASE-fil

Farger – RGB ASE-fil


Fargekombinasjoner


Farger er sterke kommunikasjonselementer som vi oppfatter raskt og intuitivt. Farger er med på å tydeliggjøre og differensiere UiT fra andre organisasjoner. En fargepalett skal kunne benyttes ton-i-ton, eller kombinere palettens farger. Og ytterligere graderinger av de ulike fargene vil gi flere kombinasjonsmuligheter. Selv ved få farger vil det gi store kombinasjonsmuligheter og likevel fremstå enhetlig og tydelig. 

Klikk på tegningen for større versjonProfilelement


Profilelementet er en videreføring av universitetets skrå-element. Elementet skal kun skrå nederst fra venstre opp mot øverst til høyre, og kan kan benyttes som dekor på flater. Elementet benyttes av Grafiske tjenester. 


Klikk for større versjonSkråelement


Som en videreføring av universitetets designprofil, videreføres det skråstilte strek-elementet i form av en flate som deles med hvit strek. Skrå-elementet deler flaten i to deler. Elementet skal kun skrå fra venstre mot høyre. Elementet skal alltid ligge fra midten til høyre i flaten. Se eksempler under. Det er utviklet maler i både InDesign og Office-programmer.


Klikk for større versjonEksempler på bruk av skråelement


Eksempler på bruk av skrå-elementet i ulike formater.


Klikk for større versjon

Skråelementets variasjonsmuligheter


Eksempler på bruk av elementet innenfor samme format. Skrå-elementet deles alltid med en hvit strek for å skille det fra foto eller flaten det er plassert på. Elementet kan benyttes til foto, rene farger eller farger med gjennomskinnelighet.


Klikk for større versjonTypografi – Fonter og tekst


Open Sans
Fontvalget i grafisk profil skiller mellom profilerende og ikke-profilerende bruk. Fonten Open Sans er UiTs hovedfont og prioriteres i profilerende materiell, det være seg nettsider, brosjyrer og plakater, roll-ups, vitenskapelige posters, visittkort og så videre. Fonten skal i hovedsak benyttes av ansatte som utarbeider slikt materiell. Open Sans er også tilgjengelig i en kondensert versjon. Denne versjonen skal kun benyttes hvor det er påkrevet på grunn av plasshensyn.

Open Sans er lisensfri, og ligger installert på alle ansattes maskiner som er tilknyttet AD-nettverket (vanlige  stasjonære PC’er). Andre maskiner (bærbare, hjemmemaskiner osv) kan laste ned fonten ned fra denne siden og installere på egen maskin.

Minion Pro
Profilerende materiell med mye tekst kan også bruke profilfonten Minion Pro. Det er en såkalt serif-font som er god og lesbar for større mengder tekst. Fonten ligger installert på noen maskiner, men er lisensbelagt.

Erstatningsfonter
Open Sans og Minion Pro er ikke systemfonter (som ligger fast på alle maskiner). Det betyr at dokumenter/filer med disse fontene kan se annerledes ut ved overføring og deling med andre brukere eller til andre plattformer som ikke har disse installert. Systemfontene Airial og Times New Roman ligner på UiTs hovedfonter, og erstatter henholdsvis Open Sans og Minion Pro i ikke-profilerende materiale. Disse fontene vil brukes i e-post, brevmaler, presentasjoner og andre maler som gjøres tilgjengelig for de alminnelige brukerne (ansatte og studenter).Spaltegrid-system


Spaltegrid er bygget opp rundt et 6-spaltesystem for optimal fleksibiliet. Det er en fast marg på alle fire sider; topp, bunn, inn- og utside, og faste avstander mellom spaltene. Det er mulig å øke topp-, innside- og utsidemarg ved å benytte spaltesystemet.

Eksempler på bruk av spaltesystemet: 

1) èn kolonne kan benyttes til utsagn eller små grafiske lementer. 

2) Brødtekst bør legges over minimum 2 spalter, men helst ikke mer enn 3 spalter 3) for best lesbarhet. 

4-6 spalter 4-6) Kan benyttes til bilder, illustrasjoner, overskrifter og ingresser. 


OBS! Flere maler vil komme etterhvert på denne siden


UiTs Logo


Logoen finnes på fire språk, i versjoner for trykk og digitale flater, i tre farger, samt som 1-linje-, 2-linjer og logosymbol alene. Det er mange filer, og de er derfor samlet i fire zip-arkiv som kan lastes ned, én for hvert språk. Ta kontakt med Grafiske tjenester dersom du trenger hjelp. Les mer om logo og logobruk her.

Logopakke – Bokmål
Logopakke – Nynorsk
Logopakke – Samisk
Logopakke – EngelskBrevmaler


Det er etablert faste maler for logo, fargebruk og plassering av tekst for å sikre at vi framstår på en helhetlig og tydelig måte. Normalt skal alle brevmaler hentes direkte i saks- og arkivsystemet, ePhorte. For å hindre misbruk vil derfor lenke nedenfor være synlig kun for påloggede ansattePowerpoint-maler


PowerPoint-malene bidrar til at presentasjonene framstår mest mulig enhetlig i alle sammenhenger. Malene finnes på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Her er en video som forklarer bruk av bilde på forside.

Filer:

 


Vitenskapelige posters


Det er laget maler til forskningsplakater i InDesign og PowerPoint. Disse plakatene brukes for eksempel på konferanser hvor forskningsresultater skal presenteres. Malene i PowerPoint finnes i stående og liggende format. Fargebruk på plakatene velges fra Universitetets fargepalett og samstemmes med tema og bildebruk.

Filer:

Forskningsplakat A0 – InDesign
Forskningsplakat A0 – PowerPoint

(Filene er zip-arkiver som inneholder alle fire språk)

 


Rollups


Universitetet deltar i ulike arrangementer hvor det kan være behov for roll-ups, bannere og plakater. Det er derfor laget maler for rollups som dekker ulike behov. En rollup bør ikke inneholde for mye informasjon, og det er ikke alltid alt blir like godt synlig. Før budskap og tekst utarbeides, bør man derfor tenke over hvor rollupen skal plasseres, og om materiellet skal gjenbrukes senere.

Filer:
Rollup – InDesign 850x2000 mm

 


Visittkort


Visittkort skal bestilles via websiden til trykkeriet, slik gjør du:

 1. Gå til følgende webside https://trykkeriet.uit.no , her kan du logge deg inn med Feide.
 2. Trykk på velg visittkort. Velg mal på det språket du ønsker.
 3. Fyll inn personalia, og trykk oppdater. Les korrektur ved å åpne pdf-filen. Det ligger 2 sider her. Rull ned i dokumentet for å se baksiden. Dersom noe er feil kan du fortsatt rette dette opp. (Ansvar for eventuelle skrivefeil ligger hos bestiller.)
 4. Når korrektur er godkjent velger du bestill.
 5. Du kan nå velge antall. Fyll inn leveringsadresse.
 6. Det er viktig at kostnadssted/prosjnr fylles inn i feltet for dette.
 7. Trykk bekreft og send ordre. Du vil motta en bekreftelse på bestillingen på din registrerte e-post.
 8. Din bestilling vil nå være lagret i løsningen og rebestilling kan enkelt utføres ved neste pålogging hvor dine personalia er ferdig utfylt.

Priser: 
100 tosidige kort: kr 400 
200 tosidige kort: kr 450,-3-delt folder


3-delt folder er et InDesign-dokument med en 3-delt liggende A4-side, seks sider til sammen

Filer:
3-delt folder – InDesign idml-fil
3-delt folder – InDesign-fil

 


Diplomer/kursbevis


Her er et par enkle forslag til diplomer eller kursbevis. De finnes som Word-dokumenter eller mer avanserte InDesign-filer.

Filer:

Diplom – Word A4 Bokmål
Diplom – Word A4 Nynorsk
Diplom – Word A4 Samisk
Diplom – Word A4 EngelskForside til brosjyrer, rapporter o.l.


Forsidemaler i Word og InDesign for rapporter, publikasjoner o.l.  For øvrig layout følges retningslinjer for grid, typografi og fargebruk.

Filer:

Rapportforside – InDesign idml-fil
Rapportforside – InDesign-fil

Word:
Bokmål
Nynorsk
Samisk
Engelsk

 


Oppgaveskriving – Master og Ph.D.


Ekstern side med informasjon og nedlasting av malerDørskilt


Grafisk design og rådgivning


Besøk nettsiden til grafiske tjenester for å se hva vi kan hjelpe deg med.Profil- og gaveartikler


UiT har rammeavtale om kjøp av profileringsartikler med Staples. Avtalen dekker en mengde produkter innenfor ulike kategorier som kopper, penner, reflekser, nøkkelbånd, paraplyer, handleposer, diverse tekstil mm.

Om avtalen
Rammeavtalen med Staples dekker en mengde produkter innenfor ulike kategorier. Full oversikt over produkter finner du på www.staplesprofilshop.no

Bestillingsrutiner
Alle bestillinger/anmodninger opprettes av Fagrekvirent eller Bestiller. Kontakt en av disse ved din enhet dersom du har behov for å gjøre et innkjøp. Alle bestillinger av profilprodukter skal være i henhold til UiTs til enhver tids gjeldende profilhåndbok. Er du Fagrekvirent eller Bestiller og har behov for en brukerpålogging - ta kontakt på innkjop@support.uit.no

Særskilte forhold med avtalen
Leveringstider varierer med kvantum og type produkter som bestilles. Sjekk leveringstid på din ordebekreftelse.

Priser
Vær oppmerksom på at prisene som kommer opp i nettbutikken ikke er prisene som gjelder for UiT, dersom du ikke er pålogget som Fagrekvirent eller Bestiller. UiTs priser vil man kun se som innlogget.

Mer info om rammeavtalen finnes i AvtalekatalogenBilder og bildearkiv


Bildestil
Bildestilen skal reflektere Universitetets egenart og sikre et unikt og gjenkjennelig uttrykk. Samtidig skal bildene formidle de ulike enhetenes egenart og fagområde. Det skal legges vekt på troverdige og relevante bilder som tydeliggjør og tilgjengeliggjør budskapet.

Universitetet ønsker å formidle følgende begreper i sin visuelle kommunikasjon: arktis, modernitet og imøtekommenhet. Det er viktig å få en god balanse mellom disse begrepene. Imøtekommenhet kan formidles ved bruk av mennesker i bildene. Et moderne uttrykk kan skapes ved å bruke utradisjonelle utsnitt eller vinkler. Bilder med dynamikk og bevegelse vil gi inntrykk av aktivitet.

I kommunikasjon mot studiesøkene er det viktig at bildene og modellene er troverdige, har riktig alder og at det er en god balanse mellom studiesituasjoner og bilder fra regionen.

 

Bildearkiv
FotoWeb – UiTs bildearkiv
Colourbox – Digital bildedatabase som UiT abonnerer påTrykking


Trykking kan skje ved tjenestens trykkeri eller ved et trykkeri eksternt. Da leverer tjenesten ferdig trykkeklare pdf-dokumenter.

Det er viktig å gi en tydelig bestilling til trykkeriene om produktet, og viktige ting de må vite er:

 • Opplag (antall eksemplarer)
 • Antall sider i trykksaken
 • Størrelse/format (A4, A2, 150x340mm osv.)
 • Farger eller svart/hvitt
 • Papirkvalitet og tykkelse (Det kan også være forskjellig papir på omslag og innmat)

PS: I noen tilfeller kan det hende at formatet eller antall sider må endres i prosessen, for eksempel hvis det viser seg at teksten tar mer plass enn forventet. Det er derfor viktig at dere og formgiver avklarer dette sammen før det sendes bestilling til trykkeri. I en anbudsrunde/prisforespørsel til eksterne er det veldig viktig at trykkerier får riktig og nøyaktig samme forespørsel, og at de har helt like forutsetninger for å gi deg en riktig pris på jobben.

UiT har ingen formell avtale med et eksternt trykkeri, og prisforespørsel bør gå til minst tre. Ta kontakt med Grafiske tjenester hvis dere trenger en liste over trykkerier og kontaktpersoner i denne forbindelse.Omtale av UiTs studiesteder


UiT har virksomhet på 10 steder over hele Nord-Norge. Universitetsledelsen ser behov for at den geografiske dimensjonen ved UiTs virksomhet uttrykkes og synliggjøres på en enhetlig måte. Med utgangspunkt i innspill og diskusjoner i campusmøtene i Alta, Harstad og Narvik, samt Utvida ledermøte, har vi kommet fram til følgende retningslinjer og prinsipp for omtale og synliggjøring av UiTs lokaliteter.

Omtale:
Lokalitet uttrykkes som et tillegg på formen «i <stedsnavn>» (NN arbeider ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Studietilbudet gis ved UiT i Narvik, Det viser forskning fra UiT Norges arktiske universitet i Alta, Seminaret finner sted ved UiT i Harstad)

Synliggjøring:
Alle lokaliteter får egne sider under uit.no (eks https://uit.no/sted/narvik) som viser kontaktinformasjon, utdanningstilbudet på stedet, arrangement og aktiviteter på stedet og ansatte på stedet, i tillegg til noe generell informasjon om stedet og UiTs fasiliteter der)

I alle studietilbud på http://uit.no/utdanning skal det komme tydelig fram hvor studiet gis og det skal lenkes til en presentasjon av studiestedet (som ovenfor). I personkort og annen omtale av enkeltpersoner skal det komme fram hvor den ansatte arbeider. I egenomtalen på http://uit.no/om og i brosjyrer, studiekatalog, konferansemapper, presentasjoner og anna eksternt rettet materiale skal stedene vi har virksomhet på, være omtalt

Prinsippene er presentert og diskutert i campusmøter i Alta, Harstad og Narvik, samt i Utvida ledermøte. Tilbakemeldingene har vært klare på at det er behov for en enhetlig tilnærming til lokalitetene. Det er positive tilbakemeldinger på forslaget til synliggjøring. Når det gjelder omtale, gjenspeiler diskusjonen og tilbakemeldingene UiTs mangfoldighet. Universitetsdirektøren velger likevel å gi tydelige retningslinjer for å bidra til entydig kommunikasjon av hvem som er avsender (UiT Norges arktiske universitet), bidra til bygging av en felles merkevare og identitet som UiT Norges arktiske universitet, og for å gi en fleksibel mulighet til å kommunisere lokalitet der det er relevant.

Universitetsdirektøren minner om at navnepolicy og merkevarehierarki for UiT Norges arktiske universitet forblir uendret. Følgende lokaliteter er omfattet av disse retningslinjene:

 • UiT Norges arktiske universitet i Tromsø
 • UiT Norges arktiske universitet i Alta
 • UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest
 • UiT Norges arktiske universitet i Kirkenes
 • UiT Norges arktiske universitet på Bardufoss
 • UiT Norges arktiske universitet i Narvik
 • UiT Norges arktiske universitet i Harstad
 • UiT Norges arktiske universitet i Bodø
 • UiT Norges arktiske universitet i Mo i Rana
 • UiT Norges arktiske universitet på Svalbard


Ofte stilte spørsmål


1) Jeg har lastet ned noen filer, men får ikke åpnet dem. Hvorfor?
Svar: Malene og filer er laget for å brukes med ulike programmer. Noen er standardprogrammer som finnes på alle maskiner (f.eks. Word og Powerpoint), mens andre er spesialprogrammer for design og grafikk (f.eks. Adobe InDesign og Illustrator.) Disse vil du ikke få åpnet hvis du ikke har programmene installert.

2) Jeg synes den nye profilen er stygg, og likte den gamle mye bedre. Kan jeg bruke den?
Svar: Nei, det kan du ikke. Husk at den viktigste jobben til UiTs visuelle profil er å fremstå helhetlig og tydelig utad, og vi må legge personlige preferanser til side.

3) Jeg jobber på et senter som er en del av Universitetet i Tromsø, men som er ekstern finansiert. Skal/må jeg bruke den grafiske profilen?
Svar: Det kommer an på. Er en aktivitet direkte tilknyttet UiT, geografisk, faglig og organisatorisk er det naturlig at aktiviteten - også visuelt - fremstår som del av UiTs virksomhet. Men dersom det er snakk om et samarbeidsprosjekt mellom UiT og en annen institusjon skal enheten enten bare bruke UiTs logo eller markere fellesprosjektet gjennom bruk av både UiTs og samarbeidspartnerens logo.

Det gjelder særlige retningslinjer for grafisk profil for Sentre for fremragende forskning og Sentre for forskningsdrevet innovasjon.