– Savnet etter UiT ble for stort!

Ny stipendiat blir del av GoSápmi-prosjektet.

Bilde av et vinterlandskap i Troms, snøkledde fjell og hele pakka.
Til illustrasjon, vinterlandskap i Troms. Foto: UHG1234
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Assistent til assisterende fakultetsdirektør
Publisert: 10.08.22 09:24 Oppdatert: 10.08.22 11:35
Lov og rett Urfolk

– Savnet etter UiT ble for stort, så nå er jeg veldig glad for å være tilbake igjen, fastslår Niklas Jonsson.

Etter et kort intermezzo i advokatverden der han jobbet med avtale- skatte- og selskapsrett for Deloitte, er Niklas nå tilbake på UiT. Han har tidligere både studert og arbeidet et år som lektor ved det juridiske fakultet.

Grunnen til at han er tilbake på fakultetet er for å skrive doktorgrad som del av det større forskningsprosjektet GoSápmi. Som veiledere har han professorene Øyvind Ravna og Gunnar Eriksen.

I sin avhandling skal han undersøke og analysere forvaltningssystemene for landområder og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge, med særlig søkelys på Troms og Finnmark.

Bilde av Niklas Jonsson i profil, han har på seg en blå caps, han ser ikke fornøyd ut, men heller ikke misfornøyd.
Doktorgradsstipendiat Niklas Jonsson Foto: Privat

– Målet med avhandlingen er å undersøke hvorvidt samenes rett til selv- og medbestemmelse i Finnmark og Troms er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens forvaltningsordning, forklarer han.

Dette skal han oppnå gjennom undersøkelser av forvaltningsregimene i Finnmark (FeFo) og Troms (Statskog SF) opp mot internasjonale standarder som ILO-169-konvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art. 27. I tillegg til sammenligning med forvaltningsregimer i naboland med samisk befolkning, og andre steder i Norge.

Det foreligger flere offentlige utredninger som omhandler forvaltningen av land og naturressurser i samiske områder i Norge. Niklas viser Samerettsutvalget I (NOU 1984:18) og II (NOU 2007:13), og Statsallmenningsutvalget sitt forslag til ny fjellov (NOU 2018:11).

– På tross av det er utgitt flere omfattende utredninger om forvaltning av landområder og naturressurser er det gjort lite forskning på dette rettsområdet. Avhandlingen min vil derfor kunne være et kjærkomment og nødvendig bidrag til forskningen på dette rettsområdet, påpeker Niklas.

Vi på det juridiske fakultet ønsker Niklas lykke til med forskningen!

Vil du lære mer om same- og urfolksrett?

For studenter på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT er samerett og menneskerettigheter et obligatoriske fag på 4. avdeling. Les mer om fagene her!

UiT tilbyr også JUR-3616 REINDRIFTSRETT og JUR-3605 INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS som valgbare spesialfag for studenter ved 5. avdeling. Opptak til spesialfag ved UiT er også åpent for studenter i rettsvitenskap fra UiO og UiB.

Det juridiske fakultet har også et PhD program, les mer om det her!

På fakultetet har vi også en egen forskergruppe for same- og urfolksrett les mer om den her!


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Assistent til assisterende fakultetsdirektør
Vi anbefaler