Arctic blue polygon pattern

Arkivering og publisering

Det har blitt stadig vanlegare at dei som finansierer forskingsprosjektet, krev at forskingsdata frå desse prosjekta blir arkivert på ein forsvarleg måte, og, om mogleg, delt åpent. Og stadig fleire tidsskrift krev eller tilrår at grunnlagsdata for publikasjonar blir gjort tilgjengeleg.

UiT sluttar seg til målsettingane og føringane frå Forskingsrådet, EU og Kunnskapsdepartementet for forvaltning av forskningsdata – «Åpen som standard» og «Så åpen som mogleg og så lukka som naudsynt».

"Forskeren skal gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre bruk for alle relevante brukere, så fremt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsmessige eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det. Data skal arkiveres enten ved egen institusjon eller i andre egnede og pålitelige arkiver, slik at UiT er sikret fortsatt tilgang til bruk av dataene."- Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.

Forskingsdata skal gjerast tilgjengeleg på eit så tidleg tidspunkt som mogleg. Det vil som regel seie ved publisering av forskingsartikkel eller ved prosjektslutt.

Arkivtenester

Korleis velje høveleg arkiv

Seniordataprosjektet

Få hjelp med arkivering og publisering av data

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag