Arctic blue polygon pattern

Forskingsetisk utval ved UiT

Forskingsetisk utval kan gi rådgivande uttalelse i saker der det kan vera tvil om det føreligg brot på forskingsetiske normer, og kan elles uttala seg om generelle spørsmål som gjeld forskingsetikk. Part og/eller fagleg leiar kan be om å få ei sak lagt frem for utvalet. Utvalet kan også ta opp saker etter eige tiltak.

Sjå elles retningslinjer om handsaming av forskingsetiske spørsmål, som har reglar om forskningsetisk utvalg (kap. V):

- Retningslinjene på norsk og engelsk

Medlemmer i forskingsetisk utval

Medlemmer i forskingsetisk utval

Sist endret: 16.11.2023, endret av: Margit Ramberg
English flag