Arctic blue polygon pattern

Behandling av saker der det er mistanke om brot på forskingsetiske retningslinjer

Saker der det er mistanke om brot på forskingsetiske retningslinjer skal avgjerast og følgjast opp ved den eininga (fakultet, UMAK, UB) der vedkommande er tilsett eller student. Dersom eininga ikkje kan behandla ei sak, t.d. på grunn av inhabilitet skal ho behandlast av Universitetsdirektøren. I saker der fleire fakultet er involverte, kan dei be om å få saka behandla av Universitetsdirektøren.

Forskingsetisk utval ved UiT kan gi rådgivande uttalelse i saker der det er tvil om det føreligg brot. Både faglig leiar ved eininga og/eller part(ane) kan be om å få lagt fram ei sak for utvalet.  

Sjå retningslinjer om handsaming av forskingsetiske spørsmål om saksbehandling i slike saker.

Mistenkjer du brot på forskingsetiske retningslinjer? Les her om korleis du melder frå

Mistenkjer du brot på forskingsetiske retningslinjer? Les her om korleis du melder frå.

Sist endret: 22.11.2021, endret av: Margit Ramberg
English flag