Bilde av Busch, Hella Veierud
Bilde av Busch, Hella Veierud
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk hella.v.busch@uit.no +4777660402 Tromsø ILP Lærerutdanning

Hella Veierud Busch


Fagansvarlig for norskdidaktikk på lektorutdanning 8.-13. og praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor i norskdidaktikk

Som universitetslektor i norskdidaktikk med ansvar for alle emner i norskdidaktikk på lektorutdanningen for 8.-13. og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved UiT, har jeg et bredt interessefelt som strekker seg over alt fra muntlighetsdidaktikk, skrivedidaktikk, sidemålsdidaktikk og ulike temaer knytta til det språklige og kulturelle mangfoldet som omgir oss – både i og utenfor norskfaget, for å nevne noe. Men nærmest hjertet ligger litteraturdidaktikken. Det har sin forklaring i min interesse for- og studier i nordisk litteratur, og det er bakgrunnen for oppretting av det nye forskningsnettverket Litteratur og lesing ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT. Jeg er også blitt stadig mer interessert i skriving som verktøy i alle livets sammenhenger og har de seinere årene vært særlig opptatt av skriving i skole, utdanning og profesjon. Det har resultert i gjennomføring av flere prosjekt (blant annet Norskdidaktikk i praksis) og utvikling av nye modeller for skriveopplæring for studenter i høyere utdanning, både for lektorstudenter og disiplinfagstudenter i samfunnsvitenskapelige fag.

Jeg har jobbet seks år i videregående skole som lektor i norsk og i historie. Erfaringene fra overgangen mellom utdanning og yrke har vært viktig i min gjerning som underviser av fremtidas norsklektorer, og det har gitt utslag i en grunnleggende interesse for overgangene og sammenhengene mellom skole og utdanning og overgangen mellom utdanning og yrke. Dette har blant annet ført til at jeg har utvikla og gjennomført en pilot for tettere oppfølging av nyutdanna nytilsatte lektorer i Troms (skoleåret 2018/2019) (Eksempler på gode veiledningsordninger (udir), Universitetsskoleprosjektet for lektorutdanning 8-13)

Gjennom mitt virke som underviser på en profesjonsutdanning, er jeg grunnleggende opptatt av å fremheve og styrke sammenhengen mellom teori, praksis, utdanning og yrke. I samarbeid med universitetsskolen Kvaløya videregående skole (Tromsø) og koordinator for praksis på skolen, har jeg utvikla en modell for tettere og mer robust samarbeid rundt studenter i praksis. Modellen har både bidratt til tettere oppfølging av studentene og tettere samarbeid mellom studenter, praksislærere/ veiledere og lektorutdanninga gjennom praksisteam og flere møtepunkter mellom partene.

 

Forskningsinteresser:

-        Litteraturdidaktikk

-        Skriving i skole, utdanning og profesjon

-        Overganger mellom skole og utdanning, samt mellom utdanning og yrke

-        Praksis som sentralt element i profesjonsutdanninga og praksisveiledere som medutdannere

-        Undervisningsrommet som profesjonsfellskap

Medlem av styringsgruppa i Nettverk for norskdidaktisk forskning

En av tre ledere for forskningsnettverket Litteratur og lesing (UiT)

 

 


 • Hella Veierud Busch :
  Edvarda Mack: En underlig, pervers og merkelig avlegger av sin far?
  Hamsun-selskapets skriftserie 2015
 • Hella Busch :
  Edvardas ulykkelige jakt på lykke
  2010
 • Hella Veierud Busch, Maiken Olsen :
  Tettere kontakt - en måte å kvalitetssikre praksis på?
  2023
 • Hella Veierud Busch :
  Hvem har ansvar for nyutdanna nytilsatte i skolen? Et eksempel på en samarbeidsløsning mellom UH-sektoren og skoleeier.
  2023
 • Hella Veierud Busch :
  Oppfølging av nyutdanna nytilsatte lærere. En livbøye i frådende sjø?
  2022
 • Hella Veierud Busch, Maiken Olsen :
  En modell for tettere praksisoppfølging av lektorstudenter i videregående skole.
  2022
 • Hella Veierud Busch, Mari Veierud Busch :
  Hvorfor er fagspråk viktig?
  2022
 • Sarah Hoaas, Hella Veierud Busch, Henning Howlid Wærp :
  Litterær kompetanse i Læreplanen for kunnskapsløftet 2020. En undersøkelse av mulighetene for litteraturundervisninga i det fornyede norskfaget.
  2021
 • Maiken Davidsson Bjerkli, Hella Veierud Busch :
  Litterær kompetanse i et virtuelt klasserom. En undersøkelse av en digital litterær samtale (DLS).
  2021
 • Marte Idrupsen, Karoline Dalheim Kornbakk, Åse Mette Johansen, Hella Veierud Busch :
  Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom
  2020 FULLTEKST
 • Torvid Hegstad, Hella Veierud Busch, Åse Mette Johansen :
  Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet
  2020 FULLTEKST
 • Trine Opdahl Pedersen, Hella Veierud Busch, Linda Hamrin Nesby :
  «Det er det same kva det heiter» En analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017)
  2020
 • Astrid Leiros Sandberg, Hella Veierud Busch, Henning Howlid Wærp :
  Instapoesiens potensiale i klasserommet
  2020
 • Kari Román Øien, Hella Veierud Busch :
  "Og hans sjel var både sort og hvit". Hvordan bruke Hamsun i dybdelæring for å øke elevenes litterære kompetanse?
  2019
 • Ida Bakkejord Vinne, Ingri Løkholm Ramberg, Hella Veierud Busch :
  «Forslag til ei løysing» En analyse av Marianne Clementine Håheims Svart belte i et didaktisk perspektiv.
  2019
 • Birgitte Amalie Solem Pedersen, Hella Veierud Busch :
  Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må.
  2019
 • Lennart Jølle, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Mads Breckan Claudi, Kristin Kibsgaard Sjøhelle, Hella Veierud Busch :
  www.ntnu.no/nndf (Nettverk for norskdidaktisk forskning)
  2019
 • Hella Veierud Busch :
  Hamsun og Pan
  2019
 • Frida Kathrin Kristiansen, Hella Veierud Busch :
  Lærebøkenes makt over multimodale teksters prakt. En studie av tre lærebøkers fokus på multimodale tekster
  2018
 • Hella Veierud Busch :
  Vurderingsforskrifter og vurdering i norskfaget for vgs. i pilot for oppfølging av nyutdanna nytilsatte lektorer i Troms.
  2018
 • Hella Veierud Busch :
  Knut Hamsun - den moderne litteraturens far?
  2017
 • Tonje Marie Ellingsen, Hella Veierud Busch, Kristine Bentzen :
  Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen
  2017
 • Hella Veierud Busch, Vibeke Øie :
  Hvordan knytte lesning og skriving sammen?
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving og skrivestrategier
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving - baklengs planlegging og tverrfaglig utviklingsarbeid
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Fag- og emneansvarlig for for følgende emner i norskdidaktikk på lektorutdanning for 8.-13 og praktisk pedagogisk utdanning ved UiT Norges arktiske universitet:

  PFF-2025 Norskdidaktikk

  PFF-3025 Norskdidaktikk

  PFF-5025 Norskdidaktikk

  PFF-5034 Norskdidaktikk

  PFF-5044 Fordypning i norskdidaktikk del I

  PFF-5074 Fordypning i norskdidaktikk del II


  Medlem i forskningsgruppe  ILP Lærerutdanning