høst 2021
PFF-5074 Fordypning i norskdidaktikk del 2 - 7.5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø, PFF-5025 Norskdidaktikk, PFF-5044 Fordypning i norskdidaktikk del 1

Innhold

Emnet er en fordypning i norskdidaktikk med utgangspunkt i emnet PFF-5034 (del 2 i norskdidaktikk på PPU), det bygger dessuten på PFF-5025 og PFF-5044. I emnet får studentene anledning til å anvende kompetansen de har tilegnet seg gjennom nevnte emner, undervisningspraksis og fra utdanninga i nordisk til å fordype seg i to områder som er særlig sentrale i skolens norskfag, nemlig litteraturundervisning og undervisning om og i muntlighet. Emnet har også en felles fordypningsdel med øvrig fagdidaktikk i utdanninga. I denne delen av emnet undersøkes hvordan en kan arbeide for å bruke det kulturelle mangfoldet som ofte finnes i klasserom, med særlig fokus på nasjonale minoriteter, som en ressurs i undervisningssammenheng. I emnet er det også fokus på profesjonsfaglig digitale kompetanse, herunder digitale læremidler som brukes i skolen og hvilken funksjon disse læremidlene kan sies å ha, og på skoleforskning som har både nasjonal og internasjonal betydning.

Undervisninga i emnet fordeles dermed på følgende temaer:

 • Litteraturdidaktikk
 • Muntlighetsdidaktikk
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Kulturelt mangfold med særlig fokus på nasjonale minoriteter på Nordkalotten
 • Nasjonale og internasjonale trender og innsikter innenfor utdanningsforskning


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om ulike perspektiver som kan legges til grunn når det skal arbeides med litteratur i klasserommet
 • inngående kunnskap om hvordan en kan undervise i muntlighet på en slik måte at elevene kan dra nytte av det også i andre fag og i andre sammenhenger i livet, i tråd med tanken om livslang læring
 • inngående kunnskap om digitale læringsprosesser og teknologirike læringsfelleskap
 • solid kunnskap om bakgrunnen for vektleggingen av nasjonale minoriteter i norsk skole
 • inngående kunnskap om og innsikt i nasjonale og internasjonale trender innenfor utdanningsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskaper om litteratur og litteraturdidaktikk i utvikling av faglige opplegg for arbeid med litteratur i skolen
 • analysere og vurdere elevers muntlighet og gi råd og veiledning som vil styrke den enkeltes utvikling og kompetanse i muntlig kommunikasjon
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse i samspill med fagfeller, kollegaer og elever i skolen
 • fordype seg i spørsmål knyttet til nasjonale minoriteter i norsk skole
 • finne og vurdere nasjonal og internasjonal utdanningsforskning og anvende dette i egen fagutvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Om lag 24 undervisningstimer i form av forelesninger og seminar.

Pensum: Ca. 700 sider. Pensum vil være på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 80% oppmøte
 • Utformet og levert en plan for arbeid med muntlig kompetanse i skolen 
 • Levert abstrakt på fordypningstema med begrunnet problemstilling (800-1000 ord) for muntlig eksamen til godkjenning innen gitt frist

Eksamen består av:    

 • Muntlig eksamen i form av en forelesning over selvvalgt tema som godkjennes av faglærer. Forelesningen skal vare i inntil 30 minutter inkludert tid til spørsmål fra eksaminator og eventuelt publikum. Innlevert abstrakt brukes i invitasjonen til forelesningen. 

  Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått

 

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PFF-5074
 • Tidligere år og semester for dette emnet