vår 2022
PFF-3025 Norskdidaktikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning 8-13 som har nordisk som fag 1 eller 2. 

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2025 Norskdidaktikk

Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegna seg både i norskdidaktikk (år 3) og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget nordisk, og gjennom dette utvikle studentens faglæreridentitet. Samla skal emnene i norskdidaktikk gi studenten god innsikt og forståelse for kjerneelementene i skolefaget norsk og et god kompetanse på en rekke profesjonsrelevante områder. I dette emnet vil hovedfokuset være på følgende tema:

 • Teksthistorie og tekstkunnskap
 • Litteraturdidaktikk
 • Språklig og kulturelt mangfold i klasserommet
 • Sidemålsdidaktikk
 • Muntlighet
 • Læremidler i faget
 • Vurdering

Digitale verktøy/ IKT i norskfaget


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om sentrale debatter knytta til diskusjonen om norskfaget som kunnskapsfag, danningsfag, kommunikasjonsfag og redskapsfag
 • Avansert forståelse for hvordan valg av tekster i norskundervisninga speiler fagets tradisjon, formål og eget faglig ståsted
 • God innsikt i hvordan vi i arbeidet med skjønnlitteratur kan skape engasjement og opplevelse av relevans for elever, og hvordan vi kan legitimere skjønnlitteraturens plass i faget
 • Kunnskap om muntlighet i faget og vurdering av muntlig kompetanse
 • Kunnskap om norsk som andrespråk, læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk og for elever med kort botid i Norge
 • Kunnskap om utfordringer knytta til sidemålsundervisning
 • Kunnskap om et utvalg summative og formative vurderingspraksiser i norskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjøre bevisste og selvstendige tekstutvalg og argumentere for metodiske valg i arbeid med skjønnlitteratur i faget
 • Med utgangspunkt i teorier om muntlighet og muntlig kompetanse, skille mellom-, ha opplæring i- og vurdere elevenes lytte- og talekompetanse
 • Lage undervisningsopplegg i norsk der arbeidsformer og arbeidsmateriale henger sammen med avansert innsikt i grunnleggende fagforståelse og læringsprosesser i faget
 • Analysere og forholde seg kritisk til læremiddel og arbeidsformer i norsk i forhold til de ulike emnene i skolefaget og begrunne valg og vurderinger med utgangspunkt i teori, læreplaner i faget og eget fagsyn
 • Vurdere og analysere elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget og gi utviklingsfremmende og tilpassa tilbakemeldinger
 • Drøfte hvordan og hvorfor språk og tekster former og blir formet i ulike kulturelle fellesskap og hvordan kulturelle og historiske referanserammer påvirker arbeidet i og med norskfaget
 • Diskutere sentrale problemstillinger knyttet til de to målformenes posisjon og funksjon i skolen


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisiningsspråk er norsk. Eksamensspråk er norsk (nynorsk/ bokmål).

Undervisning

Omlag 40 timer undervisning i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Vurdering av elevtekst
 • Obligatorisk deltakelse i 80% av undervisningen i emnet
 • Bestått praksis 4. studieår 

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 • Abstract (inntil 2 sider) for eksamenspresentasjon leveres til angitt frist før muntlig eksamen 
 • Muntlig eksamen i form av en forelesning over selvvalgt tema som godkjennes av faglærer. Forelesninga skal vare i inntil 20 minutter inkludert tid til spørsmål fra eksaminatorer og eventuelt publikum. Innlevert abstract brukes i invitasjon til forelesninga. Begge deler utgjør grunnlaget for samlet vurdering i emnet.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3025
 • Tidligere år og semester for dette emnet