høst 2022
PFF-5044 Fordypning i norskdidaktikk del 1 - 7.5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en fordypning i norskdidaktikk med utgangspunkt i emnet PFF-5025 (innføring i norskdidaktikk på PPU). I emnet undersøkes skriveoppgavenes og eksamens utvikling og historikk i norskfaget, med spesielt henblikk på hvilken funksjon disse har og har hatt. Dette knyttes til en nærmere undersøkelse av hvordan lærebøkene har endret seg i tråd med politiske og juridiske vedtak, herunder innføring av nye reformer og læreplaner. I emnet går vi også nærmere inn på utfordringer knyttet til lese- og skrivevansker og måter å arbeide med dette på i klasserommet. Emnet har også en felles fordypningsdel felles med øvrig fagdidaktikk i utdanninga. I denne delen av emnet undersøkes særlig hvordan en kan arbeide med tverrfaglige tema i tråd med gjeldende læreplanverk, og hva begrepene dybdelæring og kompetanse innebærer. Fokuset i emnet fordeles dermed på følgende temaer:

 • Oppgavens historikk og funksjon i norskfaget
 • Lærebokhistorie
 • Lese- og skrivevansker
 • Tverrfaglighet i læreplanene
 • Dybdelæring og kompetansebegrepet

Hva lærer du

Hva lærer du?

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om funksjonen ulike oppgavetyper har i norskfaget
 • kunnskap om og innsikt i sentrale sider ved lese- og skrivevansker
 • inngående kunnskap om hvordan skiftende skolepolitikk og reformer har satt sitt preg på lærebøker og på undervisninga i skolen
 • inngående kunnskap om tverrfaglige temaer i læreplanen
 • avansert forståelse av begrepene dybdelæring og kompetanse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskaper ulike utfordringer med lesing og skriving i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • analysere læreplanverket og se hvilke muligheter som ligger i de tverrfaglige temaene
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser når det gjelder tverrfaglig samarbeid i tråd med læreplanverkets målsetninger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagfeller, kollegaer og elever i skolen.
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga foregår på norsk.

Eksamen skal skrives på nynorsk.


Undervisning

Forelesninger, seminar og studentaktive arbeidsformer.

Pensum: Ca. 600 sider

Pensum vil være på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon av fordypningsarbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 80% oppmøte
 • Muntlig presentasjon av fordypningsarbeid

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PFF-5044
 • Tidligere år og semester for dette emnet