høst 2022
PFF-5025 Norskdidaktikk - 7.5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i norsk fagdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget norsk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Faghistorie, læreplan og læremidler i faget
 • Lesekompetanse og kritisk tilnærming til tekst
 • Skriftlig tekstskaping
 • Oppgavedesign og vurdering

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om fagets legitimitet og posisjon i et historisk perspektiv og i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens norskfag, herunder debatten omkring faget som kulturfag, danningsfag, kommunikasjonsfag og redskapsfag
 • Inngående kunnskap om sentrale teorier innenfor lese- og skrivedidaktikk
 • Oppgavedesign og utfordringer knytta til det å utforme gode oppgaver som kan favne kompleksiteten i norskfaget
 • Kunnskap om et utvalg summative og formative vurderingspraksiser i faget.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere og forholde seg kritisk til læremiddel og arbeidsformer i norsk i forhold til de ulike emnene i skolefaget og begrunne valg og vurderinger med utgangspunkt i teori, læreplaner i faget og eget fagsyn
 • Drøfte styringsdokumenter for norskfaget i forhold til fagtradisjoner og fagutvikling
 • Analysere, tolke og vurdere ulike typer tekster som brukes og produseres i norskfaget
 • Bruke, vurdere og analysere ulike metoder i lese- og skriveopplæringa og legge til rette for at elever får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangrer og medium
 • Lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og arbeidsmateriale henger sammen med avansert innsikt i grunnleggende fagforståelse og læringsprosesser i faget
 • Reflektere over, analysere og vurdere egen og andres undervisning i lys av fagdidaktisk teori, fagets tradisjoner og eget faglig ståsted

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (nynorsk/ bokmål)

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 30 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Forberede presentasjon av elevtekstanalyse. 

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PFF-5025
 • Tidligere år og semester for dette emnet