høst 2022
PFF-2025 Norskdidaktikk - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i norsk fagdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget norsk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Faghistorie og læreplan
 • Tekstforståelse og tekstskaping
 • Lese- og skrivestrategier
 • Oppgavedesign og vurdering
 • Bruk av IKT/ digitale verktøy i norskfaget

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Norskfaget i historisk perspektiv, herunder kunnskap om hvordan norskfaget har utviklet seg
 • Fagets legitimitet og posisjon i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens norskfag
 • Sentrale teorier innenfor lese- og skrivedidaktikk
 • Oppgavedesign og utfordringer knyttet til dette
 • Kunnskap om et utvalg summative og formative vurderingspraksiser i norskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Reflektere over styringsdokumenter for norskfaget i forhold til fagtradisjoner og fagutvikling
 • Anvende faglig kunnskap i analysering, tolkning og vurdering av ulike typer tekster som brukes og produseres i norskfaget
 • Anvende ulike metoder i lese- og skriveopplæringa og legge til rette for at elever får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangrer og medium
 • Finne, vurdere og anvende fagdidaktisk teori og relevant fagstoff i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen og andres undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (nynorsk/ bokmål)

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2022 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av oppgitt fagdidaktisk tema (15-30 min.)
 • 80% oppmøte

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2025
 • Tidligere år og semester for dette emnet