Automasjon, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Automasjonsstudenter arbeider med sin bacheloroppgave (Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy)

Kunne du tenke deg å utvikle smarte løsninger som utfører oppgaver helt av seg selv? Liker du å jobbe med data, teknisk utstyr, programmering og elektronikk? Automasjonsingeniørens viktigste oppgave er å automatisere arbeidsoppgaver slik at disse kan utføres raskere, sikrere, billigere og mer nøyaktig enn det vi selv er i stand til. Automasjon er et veldig spennende, og ikke minst morsomt studium, der du lærer å designe, konstruere, programmere og drifte automatiske systemer og anlegg. Merk at søknad til Y-vei sendes lokalt opptak via denne lenken.

 

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - automasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 eller 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 017
Søk studiet

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling og overvåking og styring av fysiske prosesser og systemer. Sentrale fagfelt er måleteknikk, mikrokontrollere og elektronikk, datakommunikasjon og dataprogrammering, samt styrings- og reguleringsteknikk. 
Som automasjonsingeniør kan du få mange spennende jobber innen alle typer industri som produksjonsbedrifter, prosessanlegg og offshore eller med jobbe utvikling, design og konstruksjon f.eks. med droner og ROV, bygg-automasjon, autonome farkoster med mer.

Du får innsikt i:

 • Industriell automasjon som overvåking og styring av produksjon, roboter etc.
 • Datasystemer og utvikling av applikasjoner og integrerte (embedded) systemer.
 • Matematisk modellering av fysiske system.
 • Anvendelse og styring av droner.
 • Prosessteknikk og prosessautomasjon.

Studiet kvalifiserer til opptak på ulike mastergrader.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester
5. semester
(anbefalt valgemne)
Valgfri emner
PRO-1001 Prosessteknikk (anbefalt valgemne)
6. semester
Y-vei
Y-vei 1. semester
Y-vei 2. semester
Y-vei 3. semester
Y-vei 4. semester
Y-vei 5. semester
Y-vei 6. semester

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94) eller 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning.

 • For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen eller Realfagskurs
 • Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.Kravet til fordypning i matematikk og fysikk må uansett dokumenteres. Søknadsfrist er da 1. mars.
 • For Y-vei er søknadsfristen 15. april. Søker må være kvalifisert innen 30. juni. Merk at søknad til Y-vei sendes lokalt opptak via denne lenken.

Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i automatiseringsteknikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen installasjon, drift og vedlikehold av styrings- og overvåkingsanlegg (automasjonsanlegg), elektriske anlegg (sterk og svakstrøm) og datanett/telekommunikasjon. Fagarbeidere (med fullført teknisk skole) innen disse arbeidsfeltene rangeres høyere enn lærlinger/hjelpearbeidere. Utdanning/kurs innen elektronikk, elektroteknikk og automasjon.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Opptak via Y-veien:

Søkere med yrkesfaglig utdanning (VG1 og VG2) som har relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis, kan søke opptak via Y-veien (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning §3-3 og merkander til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Søkerne rangeres etter karakterpoeng fra Vg1 og Vg2. Ved lik poengsum rangeres søkere med karakteren meget godt bestått på fagprøven før søkere med karakteren bestått, og ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter alder (jf. forskrift om opptak til høyere utdanning §7-15.

Relevante fagbrev for opptak til dette studieprogrammet er automatisering, dataelektronikk, elektriker tavlemontør og telekommunikasjon. Andre fagbrev kan også være relevante.  På denne siden finner du mer informasjon om Y-veien ved UiT.

Søknadsfristen er 15. april. Søker må være kvalifisert innen 30. juni. Merk at søknad til Y-vei sendes lokalt opptak via denne lenken.

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.
Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av jobber i ulike landbaserte firmaer og industri, men også innen offshorenæringen.
Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig. Instituttet tilbyr for eksempel teknologi og sikkerhet i nordområdene, mens Institutt for fysikk og teknologi tilbyr master i blant annet Anvendt fysikk og matematikk.

Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i teknologi - Elektroteknikk ved IVT fakultetet i Narvik under forutsetning av dokumentert minimum 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner. For å få benytte graden 'sivilingeniør' er også kunnskaper i fysikk (7,5-10 studiepoeng) på høyere nivå et krav.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator.
Kontakt
daghh.JPG

Dag Håkon Hanssen


Universitetslektor
Telefon: +4777660370 dag.hanssen@uit.no

Bli student ved UiT!Intervju med tidligere student i jobb

Mats Olaf Nilsen

Ansatt ved Siemens
(Power Electronic Center)
i Trondheim