Ingeniørstudier i Narvik

En ingeniørutdanning er et treårig studium som gir deg en bachelorgrad i teknologiske fag. Teknologi er et stort fagområde og ingeniørutdanningene har derfor forskjellige spesialiseringer. De viktigste spesialiseringene er bygg, data, elektro, kjemi og maskin, men mange ingeniørutdanninger har andre navn og er ytterligere spesialisert. Selv om ingeniørutdanningene kan være svært ulike, inneholder alle sammen mye matematikk og fysikk, og alle avsluttes med et stort ingeniørprosjekt som kalles bacheloroppgaven. På disse sidene presenteres ingeniørstudiene ved UiT. Søknadsfrist for ingeniørstudiene er 15. april.

Bygg

Som bygg-ingeniør får du være med på å bygge landet! Det er bygg-ingeniørene som designer infrastrukturen som trenges for at samfunnet skal fungere. Dette kan være veier, tunneler, bruer, bygninger, gruver og steinbrudd, vannforsyning, avløpssystemer pluss mye mer. Byggfaget handler om hvordan man konstruerer byggverk og om byggematerialene, det handler om grunnforholdene i bakken man skal bygge på, om anleggsdrift, fjellsprengning og landmåling, om samferdsel og om samfunnsplanlegging. Bygg er et stort fagområde og UiT tilbyr følgende spesialiseringer:

  • Konstruksjon- og byggteknikk (Narvik)
  • Anlegg og produksjon (Narvik)
  • Samfunnsteknikk (Narvik)
  • Bergverk og mineralteknologi (Narvik)
  • Bygg og Infrastruktur (Alta)
  • VVS-ingeniør (Tromsø)

VVS-ingeniør (studiested Tromsø)

VVS er en forkortelse for vann,- varme- og sanitærsystemer og handler om de tekniske systemene du finner i et moderne bygg. Som VVS-ingeniør blir du spesialist på inneklima, energieffektivisering, varmepumper, kjøleanlegg, ventilasjonssystemer, varmeproduksjon og varmegjenvinning. VVS-ingeniør er en av studieretningene under bygg-studiet.

Datateknikk (studiested Narvik eller nettstudium)

Studiet gir deg et solid grunnlag som dataingeniør kombinert med fordypning innenfor tidsaktuelle fagområder som internett, distribuerte systemer, spilldesign, datamaskingrafikk og digital helseteknologi. Helseteknologi fokuserer på mobile sensorbaserte løsninger og sikkerheten i helserelaterte systemer. Studiet inneholder alle former for programmering, herunder 3D-grafikk, 3D-modellering, animasjoner pluss mye mer. Mange som har studert datateknikk får seg jobb i programutviklingsselskaper.

Elkraftteknikk (studiested Narvik eller nettstudium)

Elkraft handler om fornybare energikilder som vannkraft, vind- og solenergi og om hvordan disse omdannes til elektrisitet. Elkraft handler også om hvordan man transporterer elektrisitet i store forsyningsnett. Du lærer om drift og vedlikehold av nettsystemer og vannkraftverk, og du lærer å prosjektere vind- og solkraftanlegg. Du lærer om lokale nett (microgrid) med smarthusteknologi og om markedsmekanismer som påvirker produksjon, overføring, fordeling og bruk av kraften til fellesskapets beste. Elkraftingeniører jobber gjerne i kraftselskaper.

Elektronikk (studiested Narvik eller nettstudium)

Dette er studiet for deg som ønsker å finne veien inn i den spennende elektroniske verden. Vi omgir oss med mengder av store og små gjenstander som styres av elektronikk og du kan bli en av dem som forstår hvordan det virker. I studiet vil du lære å konstruere, drifte, programmere og vedlikeholde elektronikk og datamaskiner, og hvordan man kommuniserer data over korte eller lange avstander. Du vil gjøre deg attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer nasjonalt eller internasjonalt, dette dog uten å være låst til en bestemt bransje.

Maskin (studiested Narvik eller nettstudium)

Maskin er ingeniørstudiet som tar for seg de mekaniske fagene. Her lærer du om industriell produksjon, om stål og aluminium, om maskinkomponenter og om hvordan disse settes sammen til verktøy og maskiner. I maskinstudiet bruker du avanserte dataprogrammer for å designe og beregne mekaniske innretninger. Viktige fag i maskinstudiet er energi- og varmelære, hydraulikk, elektroteknikk, kvalitetssikring og produktutvikling.

Prosessteknologi

UiT tilbyr ingeniørstudium i prosessteknologi både i Narvik og i Tromsø. Industrielle prosesser handler om hvordan man produserer råstoffer og hvordan industrien foredler råstoffer til produkter som kan selges. Det er prosessingeniørene som designer de industrielle prosessene, og derfor har prosessingeniørene en nøkkelrolle i norsk industri. Norge har en stor prosessindustri, først og fremst innen olje- og gassproduksjon. Det største prosessanlegget i Nord-Norge er Hammerfest LNG på Melkøya som produserer naturgass. Andre viktige prosessindustrier i Norge er smelteverk, havbruk og matproduksjon.

Studieretningen prosessteknologi i Narvik gir fordypning i olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger.

Studieretningen fornybar energi i Narvik gir fordypning i fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi. Det fokuseres særlig på hvordan solceller produseres og hvordan solcelleanlegg dimensjoneres.

Studieretningen gassteknologi i Tromsø gir fordypning i produksjon av naturgass, kjøleteknikk og energiteknikk. Du lærer om alle de viktigste prosesstekniske metodene du finner i moderne industri. Du lærer om væsker og gasser, om rørsystemer, pumper og kompressorer, om oppvarming og kjøling, om rensing og separering. Her blir du også ekspert på varmepumper og kjøleanlegg.

Satellitteknologi (studiested Narvik, Alta eller nettstudium)

Studiet er enestående i Norge og åpner for en karriere innenfor satellittindustrien hvor Norge har en sterk posisjon. I studiet inngår jordobservasjon av f.eks. naturressurser, romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting. Mulighetene er mange både innenfor norske forskningsvirksomheter og bedrifter, og internasjonalt. Du lærer om instrumentering og design av elektronikk for romformål, programmering, kommunikasjon, romfysikk, romteknologi inkludert banemekanikk, signal- og bildebehandling med sterk fokus på satellitt databehandling og fjernmåling. Det inngår feltarbeid ved Andøya Space Center og Skibotn observatoriet. Det er muligheter for deltakelse i nasjonale og internasjonale satellittprosjekter.

Ansvarlig for siden: Geir Grønning Riise
opprettet: 12.12.2017