Maskin, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 år

Maskin, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Narvik, Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Lær hvordan de BESTE produktene lages på en SMART måte. Bli med å påvirke fremtidens teknologiske løsninger.

Maskin ingeniør er en av de bredeste ingeniørdisiplinene – som designer, utvikler, bygger og tester. De håndterer alt som beveger seg, fra komponenter til maskiner til menneskekroppen. Arbeidet til maskiningeniører spiller en avgjørende rolle i å forme teknologien og infrastrukturen som driver vår moderne verden.

Som maskiningeniør kan du utvikle nye miljøvennlige og smarte teknologiske produkter. Du kan i tillegg utvikle bærekraftige produksjonsmetoder og tjenester.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Øyvind Søraas

Universitetslektor

 • Telefon: +4776966111
 • Campus: Narvik

 

Studiet tilbys i Narvik eller Alta, der første studieår tas i Narvik eller Alta, og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik. (Søknadskode: 186 069).

Industrien i inn- og utland har et stort behov for ingeniører som forstår hvordan mekanisk utstyr fungerer, reguleres, styres og hvordan de vedlikeholdes. Du vil i løpet av studiet lære om hvordan mekanismer, maskiner og prosesser er beregnet og konstruert. Du vil også lære om ulike materialer og produksjonsmetoder. Som maskiningeniør er det vanlig å samarbeide med andre profesjoner. Derfor er det lagt vekt på at du får innføring i prosjektplanlegging, kvalitetsstyring og vedlikeholdsplanlegging. Du vil lære å arbeide både selvstendig og i gruppe, i tillegg hvordan man kommuniserer i prosjekter.

Studiet vil gi deg innsikt i:

 • hvordan utvikle, beregne og tegne nye produkter.
 • hvordan du kan bruke matematikk, mekanikk og data til å beregne prosesser, komponenter, konstruksjoner og maskiner.
 • hvordan du kan integrere motorer, sensorer og elektronikk til å styre maskiner samt tilhørende prosesser.

For å gi deg en god bredde i utdanningen, undervises det innen områder som:

 • Materialers egenskaper, hvor de brukes og bearbeides
 • Mekanikk, beregning og konstruksjon
 • 3D modellering og visualisering
 • Strømning av væsker og hydrauliske systemer
 • Reguleringsteknikk og mekatronikk
 • Produktutviklingsmetodikk og design
 • Fornybar energi
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Produksjonsmetoder
 • Planlegging (Produksjon, kvalitet, prosjekt)
 • Helse, miljø og sikkerhet

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Læringsutbyttebeskrivelse for Studieretning

Bachelor i Ingeniørfag – Maskin ved UiT Narvik

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i maskiningeniørfag skal ha læringsutbytte iht. generell læringsutbyttebeskrivelse for Maskin (GEN).

For studieretning Maskin ved UiT, Narvik er det i tillegg gjort noen presiseringer.

Kunnskap

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen konstruksjon og produksjon, materialer og bred kunnskap innen helhetlig system- og produktutvikling. Kandidaten har kunnskap som bidrar til videreutdanning innen relevant mastergrad.

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og hvordan disse integreres i system- og produktutvikling, konstruksjon og design.

Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom
informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse generelle problemer innen konstruksjon og produksjon på en velbegrunnet og systematisk måte.

Kandidaten behersker relevant utviklingsmetodikk, og kunne anvende programmer for modellering, simulering, regulering og overvåkning, og kunne realisere løsninger og systemer.

Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke fremkomne data, både selvstendig og i team.

Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

Innen sin fordypning skal kandidaten kunne bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, sikkerhetsmessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter produksjonsløsninger og kan reflektere over disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

Kandidaten kan handtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte HMS-datablad. Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid.

Kandidaten kan identifisere og vurdere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer (som anvender IKT).

Kandidaten skal ha kjennskap til grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger

Kandidaten skal ha kjennskap til gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger

Kandidaten skal ha kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan avdekke slike

Som ferdig utdannet Maskiningeniør har du en allsidig bakgrunn innen et bredt spekter av fagområder. Dette gir mange muligheter for utfordrende og spennende stillinger i yrkeslivet.

Maskiningeniører jobber som produktutviklere, konstruktører, produksjonsplanleggere, kvalitetsingeniører, vedlikeholdsingeniører, laboratorieingeniører, innkjøpere, selgere, konsulenter, takstmenn, mellomledere og toppledere innen ulike virksomheter og bransjer.

Eksemplene er mange: Oljeselskaper, Serviceselskaper, leverandørbedrifter, ingeniørselskaper, produksjonsbedrifter, verksteder, vedlikeholdsbedrifter, rederier, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, skipsindustri, bergverksindustri, prosessindustri, kraftproduserende industri, kommuner, statlige direktorater/etater, forsvaret, importører av mekanisk utstyr, konsulentfirma m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller har fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Maskin via Y-vei og fanen 'Mer informasjon om studiet' klikk her for å se disse.

For å bli kvalifisert på grunnlag av realkompetanse må spesielle opptakskrav (HING) dokumenteres.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Studiet tilbys som et 3-årig løp:

 • Narvik/Alta* (Søknadskode: 186069),
 • Mo i Rana (Søknadskode: 186227)
 • y-vei Narvik (Søknadskode: 4525)
 • y-vei Mo i Rana (søknadskode: 4527)
 • 3-semester Narvik (søknadskode: 4515)
 • nettbasert studium (Søknadskode: 186012)

* Første studieår ordinært løp kan tas ved studiested Narvik eller Alta og avsluttes med 2. og 3. år studiested Narvik.

Maskin, ingeniør - bachelor er en profesjonsrettet og forskningsbasert ingeniørutdanning. Utdanningen vektlegger studentens modningsprosess, og viktige temaer som etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn inngår i studiet.

En kombinasjon av teori og praksis utgjør en vesentlig del av utdanningen, og arbeids- og undervisningsformer vil i stor grad bestå av forelesninger, gruppetimer, seminarer, veiledning, prosjekt-/øvingsarbeid og selvstudium.
Undervisningen er organisert som et ordinært fulltidsstudium, som også tilbys nettbasert. Emner kan inneholde både gruppebaserte og individuelle arbeidskrav. Obligatoriske elementer er angitt i emnebeskrivelsene.

Vurderingsformer

Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer A-F, eller som Bestått / Ikke-bestått. Dersom en eksamen består av flere deler, må alle deler være bestått for å få eksamen godkjent.

Emner inneholder arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få tilgang til avsluttende eksamen. Eksamensordning, tillatte hjelpemidler til eksamen, kontinuasjonsadgang og arbeidskrav er beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Studiet legger opp til at det skal være mulig å gjennomføre en praksisperiode i studietiden. Denne perioden vil være sommeren mellom 4. og 5. semester, alternativt i oppstarten av 5. semester. Praksisperioden vil være et valgemne.

Les mer om praksis her

Norsk

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til master i Teknologi/Sivilingeniør ved UiT i Narvik innen studieretningene:

Hvis du vil studere ved et annet studiested er du også kvalifisert til å starte masterstudier innen Produktutvikling og produksjon ved NTNU, eller andre masterstudier der din utdanning i maskinteknikk kvalifiserer for opptak.

UiT i Narvik har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har påholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.

Fakultetet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen.

Vaffelsteking med robot

Vaffelsteking

Her ser mann hvordan en robot kan steke vaffler

 

 

Møt sveiseingeniøren