Major i økonomisk analyse

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant fire majorer:  Økonomisk analyse, marked og strategi, økonomisk styring  eller strategi og ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

Med en major i økonomisk analyse vil du opparbeide deg kompetanse på anvendelse av en rekke analytiske verktøy, som gjør deg i stand til å bistå i ulike beslutningssituasjoner i de fleste virksomheter og organisasjoner. Gjennom kursene Konkurransestrategi, Benchmarking og Models for Market Analysis vil du mer spesifikt lære:

  • å analysere konkurranseforhold og øvrige rammebetingelser som påvirker bedrifters tilpasning og likevekt i markedet, hvilke elementer som påvirker bedrifters valg av strategier i forhold til ulike andre aktører (herunder leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter), og kan analysere hvordan bedrifter strategisk kan opptre i markeder for å oppnå konkurransefordeler og/eller redusert konkurranse
  • å måle produktivitet og effektivitet, og foreta benchmarking i offentlig og privat sektor, anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten og spesielt forstå hvilke metoder som egner seg i situasjoner hvor en studerer bedrifter/organisasjoner som ikke har profittmaksimering som mål (non-profit generelt og offentlig tjenesteproduksjon spesielt)
  • å analysere etterspørsel og prisdannelse ved bruk av klassiske etterspørsels og konsumentvalgmodeller. Det legges vekt på anvendte problemstillinger der studenten selv er med på å formulere, estimere og tolke resultater. Vi ser på hvilke forhold som påvirker prisdannelsen for ulike produkter, konkurranseforhold i markedet og substitusjon mellom produkter. Analysene danner grunnlag for betraktninger rundt optimal pris og effektmåling av markedsføring. 

 

1. semester
SOK-3020 Econometrics
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
BED-3014 Konkurransestrategi
BED-3072 Benchmarking
Minor
3.semester      

SOK-3008 Models for Market Analysis

BED-3073 Fordypningsemner

Minor
4. semester
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon

 

Studentene kan velge mellom følgende minors når de tar en major i økonomisk analyse:

Økonomisk styring

Foretaksstrategi

Finans

Markedsføring

Ledelse
Ansvarlig for siden: Tore Kanck-Jørgensen
Sist oppdatert: 16.06.2021 11:40