vår 2023
BED-3067 Forretningsrett - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Innhold

Innholdet i forretningsrett behandler to hovedtemaer, selskapsrett og skatterett.

De juridiske kursene skal gi studentene kunnskap om sentrale rettsområder en næringsvirksomhet må forholde seg til. En rettslig problemstilling vil i praksis ofte berøre flere rettsområder. For eksempel kan man betrakte tilfellet der verdier er overført fra et aksjeselskap til en tredjeperson både fra et regnskapsrettslig, selskapsrettslig og et skatterettslig ståsted. Tilsvarende vil skatte- eller avgiftsrettslige problemstillinger kunne påvirke selskapsrettslige transaksjoner. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad forstår sammenhengen mellom de juridiske fag og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde

I selskapsdelen vil i hovedsak behandle rettsreglene som regulerer aksjeselskapet. Dette vil omfatte regler rundt kapitalisering og forholdet til eierne (stiftelse, krav til egenkapital, utbytteregler, forholdet mellom eiere, salg og uttreden m.v.). Videre vil reglene rundt organisering og drift av selskapet bli gjennomgått (de forskjellige organer, daglig leders oppgaver m.v.). Styrets oppgaver og ansvar for organisering og drift av selskapet bli tatt opp, herunder corporate governance.

Skatteretten behandler skatteregler ved drift og ordinære transaksjoner i en bedriftsøkonomisk sammenheng. Kurset behandler videre den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner, samt sentrale tema i internasjonal skatterett.


Hva lærer du

Kunnskaper.

Studenten skal ved fullføring:

 • Ha inngående kunnskap om rettsregler for aksjeselskap og spesialisert innsikt i organisering og drift av et aksjeselskap.
 • Ha god kunnskap om reglene for erverv av selskapsandeler, selskapenes formues- og heftelsesform og særtrekk ved aksje- og allmennaksjeselskap.
 • Ha kunnskap om reglene om næringsbeskatning, herunder fradragsrett, aktiveringsplikt, realisasjon av driftsmidler og finansielle eiendeler, eiernes uttak av verdier, samt tilsidesettelse.
 • Ha kunnskap om tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene.
 • Ha inngående kunnskap om skattemessige rettsregler om omorganiseringer, herunder fusjon/fisjon og likvidasjon av aksjeselskap.
 • Ha kunnskap om de grunnleggende prinsippene i internasjonal inntektsskatterett, herunder skatteavtaler, oppbygging og anvendelse. samt skattemessig tilsidesettelse.
 • Ha god kunnskap om selskapsrettens og skatterettens rettskilder og juridiske metode.

Ferdigheter:

Studenten skal ved fullføring:

 • identifisere faglige problemstillinger med utgangspunkt i selskapsrettens formål og oppgaver
 • analysere relevante problemstillinger innen selskapsrett og corporate governance.
 • identifisere faglige problemstillinger med utgangspunkt i skatterettens formål og grunnprinsipper.
 • analysere og forholde seg til skatteretten og anvende denne til å strukturere og beregne skatterettslige konsekvenser av ulike transaksjoner og hendelser.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister og allmennheten.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.06.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3067
 • Tidligere år og semester for dette emnet