vår 2024
BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset vil fokusere på tre grunnleggende spørsmål innenfor det bedriftsøkonomiske området: 1) hvorfor opplever noen bedrifter suksess, mens andre ikke gjør det? 2) hva er årsaken til at prestasjonsforskjeller i noen caser er varige, mens de er midlertidige i andre tilfeller og 3) hvordan kan ledelsen bruke kunnskap om 1) og 2) til å formulere og implementere strategier som kan bidra til å forbedre prestasjonene til egen virksomhet.

I kurset legger vi særlig vekt på teorier som tar utgangspunkt i de ressursmessige forutsetningene en bedrift har for å kunne lykkes med ulike strategiske valg. Emnet i strategisk analyse fokuser på bedrifter og næringer som har stor betydning for verdiskapingen i Norge, det vil si reiseliv, sjømat, energi, handel og tjenesteyting.


Anbefalte forkunnskaper

BED-2003 Foretaksstrategi

Hva lærer du

Hva lærer du? Etter bestått emne forventer vi at studentene skal ha oppnådd følgende lærings­utbytte:

Kunnskaper og forståelse:

 • Ha en bred og generell kunnskap om emnet foretaksstrategi, og dybdekunn­skap om et avgrenset tema som kan danne basis for en semesteroppgave.
 • Kunnskap og forståelse om hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i strategiske teorier, modeller og analyser.

Ferdigheter:

 • Kunne arbeide selvstendig med å formulere strategiske problemstillinger og utføre strategiske analyser på grunnlag av faglige kunnskaper.
 • Kunne bruke den faglige kunnskapen som grunnlag for å utvikle foretaks­strategier i praksis.

Kompetanse:

 • Kunne kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet.
 • Kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet strategisk analyse på selvstendig grunnlag.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og artikkelpresentasjoner. Undervisningen er utformet i to deler.

Del I: Forelesninger av faglærer. Her blir studentene fortrolig med sentral litteratur, de vil få ideer til semesteroppgaver og innsikt i hvordan strategiske analyser kan bli utført.

Del II: Artikkelpresentasjon av studenter. Studentene skal presentere og diskutere en vitenskapelig artikkel som er relevant for tema som blir tatt opp.

Forberedelser:

Som student blir du oppfordret til å lese litteraturen som er gitt i forelesningsplanen du kommer til undervisning. Dette vil gjøre deg bedre forberedt til å stille spørsmål og delta i aktivt diskusjoner.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 26.04.2024 14:00 (Innlevering) 3/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
7/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av artikkel Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er obligatorisk å presentere en artikkel sammen med en eller flere medstudenter på en forelesning.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kun kontinuasjonseksamen på den fire times skriftlige skoleeksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3059
 • Tidligere år og semester for dette emnet