vår 2024
BED-3100 Forretningsanalyse - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid ol.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring 5 stp

Innhold

Forretningsanalyse handler om hvordan bruke kvantitative analytiske verktøy for å øke verdiskapningen i virksomheten. I kurset lærer man å anvende data og ulike modeller i beslutningsprosesser som omhandler strategiske, taktiske, operasjonelle og økonomiske problemstillinger ved bruk av statistiske verktøy slik som R og RStudio.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Inntektsstyring
 • Segmentering
 • Prisfastsettelse
 • Sensitivitetsanalyser
 • Simuleringsteknikker
 • Produktdifferensiering
 • Hedonistisk og logistisk modellering

Hva lærer du

Kandidaten skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomiske- og administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Kandidaten har inngående kunnskap om de økonomiske grunnlaget for pristeori
 • Kandidaten har forståelse for den taktiske rollen til prising- og inntektsoptimering innenfor komplekse og dynamiske omgivelser.
 • Kandidaten har en oversikt over bransjene hvor prising- og inntektsoptimalisering har gitt konkurransefortrinn
 • Kandidaten har inngående kunnskap i sammenhengen mellom økonomiske modeller, data og økonometriske analyser.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende analytiske verktøy for å fastsette pris som ledd i beslutningsprosessen.
 • Kandidaten har utviklet gode analytiske ferdigheter for beslutningstaking for forskjellige organisasjonsformer.
 • Kandidaten kan identifisere, analysere og prosessere data som er nødvendig i en beslutningssituasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan utføre uavhengige analyser samt presentere og kommunisere sine funn i en profesjonell kontekst.
 • Kandidaten er i stand til å bruke dataverktøy tikl å implementere og analysere virkelige problemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer pr økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp slik at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.06.2024 09:00 (Utlevering)
03.06.2024 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3100
 • Tidligere år og semester for dette emnet