Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Nordsamisk på morsmålsnivå - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
Slik søker du

Samisk er et språk som bærer med seg kunnskap om eldre tider, men det er også et språk i tiden. Nye samiske ord skapes daglig, og samisk blir i økende grad brukt innenfor stadig flere samfunnsområder: i media, teater, kunst og litteratur og også som vitenskapsspråk. Dette øker etterspørselen etter samiskkyndige! En bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå gir mulighet til å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter i samisk. Man får også grunnleggende kunnskaper om litteratur som kunstform, og et historisk perspektiv om vår oppfattelse av hva litteratur er. Gode kunnskaper i nordsamisk er derfor verdifullt både for studenten og det samiske samfunnet, og for å oppfylle målsetninga om at samiske språk skal være samfunnsbærende språk.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Informasjon om studiestart

Bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå kombinerer språk og litteratur i ett studieforløp, der din språklige formidlingsevne skal videreutvikles. Du får mulighet til å bruke samisk i faglige sammenhenger, både muntlig og skriftlig, og utvikle ditt eget språk. Undervisningsspråket og store deler av pensumlitteraturen er på samisk, og du vil i løpet av studiet bli kjent med samisk som vitenskapelig språk og selv utvikle et fagspråk for å analysere både språk og litteratur. Studiet ser på språkets strukturelle side, nemlig hvordan ord og setninger er bygd opp, hvordan du kan beskrive dette faglig, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen i praktisk språkarbeid som oversettelse, utvikling av terminologi, korrekturarbeid og i egen skriving. I studiet lærer du også litt om språkteknologi, om samiske dialekter, og om språkets estetiske og samfunnsmessige sider. Du lærer både om eldre og moderne samisk litteratur, og får øvelse i å analysere litterære tekster, og å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold. Dessuten får du kunnskap om annen urfolkslitteratur.


Studieprogresjon:
Studiet varer i tre år og er fordelt på seks semestre. Tre av disse semestrene består av samiske emner, hver på 10 studiepoeng, både språkemner og litteraturemner. I tillegg er det ett emne samisk emne tredje semester hvor du ellers har exphil og et emne felles med andre språkfag.

I siste semester skal du skrive en bacheloroppgave på 10 studiepoeng. Du velger selv om du vil skrive innenfor litteratur eller språk. I tillegg til disse emnene kan du velge to semestre med valgemner eller utveksling. Det er mulig å studere i utlandet i løpet av andre og tredje studieår. Les mer om dette under "Utveksling".

Gjennom hele studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen formidling. Det er arbeidskrav på alle kurs, og du får prøve deg på skriftlig og muntlig formidling, praktisk språkarbeid og skriving av vitenskapelige artikler.

Studiet tilbys som heltidsstudium ved campus Tromsø, men enkelte emner kan tilbys samlingsbasert. Emner på 2000-nivå gis vanligvis samlingsbasert.

Etter fullført bachelorgrad i nordsamisk på morsmålsnivå har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:


Du har:

- grunnleggende kunnskap i nordsamisk språkvitenskap, herunder fonologi, morfologi og syntaks

- kunnskap om orddannelse og termarbeid i nordsamisk

- grunnleggende kunnskap om samisk litteraturhistorie og urfolkslitteratur

- kunnskap om det samiske språkets rolle i det samiske samfunnet og som samfunnsbærende språk i Norge

- kunnskap om det samiske språkområdet og særtrekkene ved de forskjellige samiske språkene, og de nordsamiske dialektene

- kunnskap om forskjellene mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk i et språkhistorisk perspektiv

en forståelse for hvordan nordsamisk som minoritetsspråk blir påvirket av majoritetsspråkene, og hvordan dette kommer til utrykk både i språk og litteratur

- kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor nordsamisk språkvitenskap og litteraturvitenskap.

- kunnskap om samisk språkteknologiFerdigheter:

Du kan:


- oversette mellom nordsamisk og norsk, og anvende faglig kunnskap til å vurdere sin egen og andres oversettelse

- orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig faglitteratur

- redegjøre for sentrale samiske forfatterskap

- analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale

- utrykke seg godt skriftlig og muntlig på nordsamisk, og er i stand til å bruke nordsamisk til å formidle den faglige kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

- reflektere over egen språkbruk og egne språklige valg og justere dette under veiledning

- finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

- evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor forskning omkring samisk språk og litteratur

- skrive en vitenskapelig artikkel

- kunne bruke relevante språkteknologiske verktøy

- beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformerGenerell kompetanse:

Du kan:


- arbeide i yrker som krever kunnskap i nordsamisk språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskap innenfor ett av områdene

- identifisere relevante faglige og vitenskapelige problemstillinger i nordsamisk språk og litteratur

- formidle sentralt fagstoff innenfor nordsamisk språk og litteratur både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum

- redegjøre for hvilken posisjon samisk språk og litteratur har i det samiske samfunnet og storsamfunnene

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du arbeide innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk m.m.

Studiet varer i tre år og er fordelt på seks semestre.

1. semester:
SAM-1010 Introduksjon til samisk lingvistikk
SAM-1013 Språkkunst
SAM-1110 Eldre samisk diktning i i et kulturhistorisk perspektiv.

2. semester
SAM-1011 Samiske språk og nordsamiske dialekter
SAM-1012 Språk i samfunnet og flerspråklighet
SAM-1112 Moderne samisk diktning.

3. semester
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvariantenet
Et samisk emne om intertekstualitet
Et emne som er felles for språk eller litteratur

4. semester
Valgemner, årsenhet i et annet fag, eller utveksling

5. semester
Valgemner, årsenhet i et annet fag, eller utveksling

6. semester
SAM-2015 Samisk språkvitenskap - nordsamisk: Morfosyntaks og syntaks
SAM-2110 Samisk litteraturvitenskap - nordsamisk: Urfolkslitteratur
SAM- 2950 Bacheloroppgave i nordsamiskOpptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet i nordsamisk er tilpasset studenter som har språkkunnskaper i samisk på morsmålsnivå. Det forutsetter derfor både praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende nordsamisk som førstespråk eller et solid andrespråk fra den videregående skole, eller som har tilegnet seg tilsvarende kunnskaper ved å studere samisk fra begynnernivå ved høgskole/universitet.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april. Søknadskode 186 064.

Forkunnskapskrav for realkompetanse:

• Nordsamisk fra vgs.

• Norsk fra vgs.

• Engelsk fra vgs.

• 5 år relevant yrkeserfaring

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med <a href«https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482»realkompetanse</a>.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og øvelser. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring og bruk av digitaliserte læringsformer. Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Studiet krever at du jobber jevnt gjennom hele studiet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer, øvelser og selvstudium.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over en dag eller to uker, eller semesteroppgave. For nærmere informasjon: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Alle emner med SAM-kode undervises på nordsamisk. Undervisningen på fellesemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap kan bli gitt på engelsk.

Med bachelorgrad i nordsamisk på morsmålsnivå er det mulig å søke opptak til mastergrad i samisk språk- og litteraturvitenskap. Opptakskravet er bachelorgrad i nordsamisk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordsamisk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester. Utveksling i fjerde semester sammenfaller med det semesteret hvor studentene på alle bachelorprogrammene i språk tar fellesemner. Målet med disse emnene er å gi alle språkstudenter en bredere generell bakgrunn innen språk-, litteratur- og kulturvitenskap, samt mer praktiske ferdigheter som for eksempel oversettelse. Ettersom dette tilbudet vil variere fra semester til semester, vil studenter på utveksling i fjerde semester kunne ta et stort utvalg emner innen disse disiplinene under utenlandsoppholdet, og i tillegg ha språklige fordeler med oppholdet.
2000-nivå emnene i femte semester har en mer praktisk tilnærming til språk- og litteraturfaget, med oversetting, termarbeid og urfolksmetodologi. Alle emnene innebærer et minoritets- og urfolksfokus. Studentene på utveksling vil kunne velge mellom språk-, litteratur- og kulturemner med en slik praktisk orientering eller minoritets-/urfolksperspektiv.

UiT har utvekslingsavtale med:

Se denne nettsiden for mer informasjon om utveksling.

Studiested Land
University of Oulu Finland
HSL-IS-Lene-Antonsen-512x640-.jpg
Antonsen, Lene
Professor i samisk språkvitenskap
Bilde av Baal, Berit Anne Johansdatter Bals
Baal, Berit Anne Johansdatter Bals
Studieprogramleder samisk (årsstudium og BA nordsamisk morsmål, MA samisk, lektorutdanning, årsstudium nordsamisk fra begynnernivå), førstelektor i samisk språkvitenskap
Bilde av Aslaksen, Lisa Monica
Aslaksen, Lisa Monica
Universitetslektor samisk litteraturvitenskap
LTF2009.jpg-Bredde-180px-
Fredriksen, Lill Tove
Førsteamanuensis i samisk litteratur
Berit-Nystad-Eskonsipo-IS.jpg
Eskonsipo, Berit Merete Nystad
Universitetslektor i samisk språkvitenskap