Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
COLOURBOX10108834.JPG

Et allsidig utdanningsalternativ: Kombinert helse- og sosialarbeiderutdanning for deg som vil bidra til like muligheter og god livskvalitet for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Vernepleierutdanningen ved Campus Harstad er den eneste vernepleierutdanningen i Nord-Norge, og har desentraliserte tilbud i hele landsdelen. Høstens desentraliserte kull er lagt til Tromsø.

Utdanningen er en treårig helse- og sosialarbeiderutdanning, rettet mot å yte tjenester til mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser. Fullført utdanning danner grunnlag for å søke offentlig autorisasjon som helsepersonell.

Fakta

Varighet:4 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i vernepleie
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:086 062
Søk studiet

Studiet består av fire sentrale hovedemner:

 • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
 • Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
 • Psykologiske og pedagogiske emner
 • Helsefaglige emner

Vernepleierutdanningens formål er å utdanne reflekterte praktikere med en fullverdig kompetanse som bidragsytere i helhetlige og tverrfaglige innsatser tilpasset den enkelte tjenestemottaker.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
VPDINTR: Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen (Emne 1) (18 sp)
Emnet består av to deler: 1A introduksjon og 1B rammer for yrkesutøvelsen
VPDHOM: Grunnlag for helse- og miljøarbeid (Emne 2) (24 sp)
2. sem (vår)
VPDINTR: Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen (forts. fra 1. semester)
VPDHOM: Grunnlag for helse- og miljøarbeid (forts. fra 1. semester)
3. sem (høst)
VPDREL: Vernepleieren i relasjoner (Emne 3, Praksis 1) (18 sp)
2. studieenhet:
VPDREHAB: Helse og rehabilitering (Emne 4) (25 sp)
4. sem (vår)
VPDREHAB: Helse og rehabilitering (forts. fra 3. semester)
VPDHARB: Vernepleieren i helsearbeid (Emne 5, Praksis 2) (15 sp)
5. sem (høst)
VPDMIL: Miljøarbeid (Emne 6) (20 sp)
6. sem (vår)
3. studieenhet:
VPDLOD: Likeverd og deltakelse (Emne 7) (10 sp)
VPDMARB: Vernepleieren i miljøarbeid (Emne 8, Praksis 3) (16 sp)
7. sem (høst)
VPDORG: Aktør i organisasjoner (Emne 9) (19 sp)
8. sem (vår)
VPDFOR: Vernepleiefaglig fordypning (Emne 10) (15 sp)

Etter fullført utdanning skal kandidaten:

 • ha kunnskap om funksjonsnedsettelser i alle livsfaser, med særlig vekt på kognitive funksjonsnedsettelser
 • ha kunnskap om helse, folkehelse, habilitering og rehabilitering
 • ha kunnskap om velferdsstaten og om juridiske og organisatoriske rammer som er sentrale i det vernepleiefaglige yrkesfeltet
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for vernepleiere
 • inneha kulturforståelse i møte med tjenestemottakere
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltagelse og inkludering
 • kunne utøve forsvarlig pleie og omsorg, medikamenthåndtering, og bidra i habilitering- og rehabiliteringsprosesser
 • kunne kommunisere faglig, etisk og juridisk forsvarlig med tjenestemottakere og pårørende, og i tverrprofesjonelt og flerkulturelt samarbeid
 • kunne utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar tjenestemottakers behov og rettigheter
 • kunne kombinerer kompetanse innen helse- og sosialfagene og på denne måte bidra til å bedre livsvilkårene for mennesker med funksjonsnedsettelser
 • kunne bidra til deltagelse på individ, gruppe- og samfunnsnivå ved å identifisere funksjonshemmedebarrierer og motvirke disse
 • ha gjennomgått en dannelsesprosess hvor de har utviklet en forsvarlig faglig og etisk profesjonskompetanse

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis. Minimum 2 års praksis skal være direkte relevant for studiet.
 • Kunnskap i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
 • Kunnskap i matematikk eller naturfag tilsvarende matematikk eller naturfagkravet til generell studiekompetanse
Søkere som tas opp på studiet må legge fram Politiattest.

Studiet er adgangsregulert.

Deltidsstudiet i Vernepleie er samlingsbasert, og gjennomføres over 4 år/8 semester. Samlingene vil i hovedsak legges til Tromsø, med unntak av enkelte samlinger i Harstad. Tidspunkt for samlinger høsten 2017 kommer på et senere tidspunkt.

Lærerstyrt undervisning, eksempelvis forelesninger og studentaktive læringsformer. Blant annet; gruppearbeid, seminarer og klinikkundervisning. I studiet vektlegges kreative læringsprosesser for å bidra til studentens dannelsesprosess.

Praksisfeltet er helt sentralt i forberedelsene med å skape fremtidens vernepleiere. Studiets tre praksisperioder utgjør derfor en viktig og integrert del av utdanningen. Det forventes at studentene er aktivt deltakende, faglig engasjerte, kritisk og reflekterende gjennom alle praksisperiodene.

Grunnet vernepleieryrkets kompleksitet og praksisnærhet er all timeplanfestet aktivitet svært viktig, og det forventes at studentene er aktive og engasjerte. I deler av studiet er det satt krav om obligatorisk, registreringspliktig deltakelse. For å få godkjent deltakelse må studenten ha tatt aktivt del i undervisning og gruppearbeid. De delene av studiet som er registreringspliktige er i hovedsak relatert til basisgruppearbeid, fellesundervisning og læring av praktiske ferdigheter.

Studiet har tre praksisperioder - én i hvert studieår. 1. års praksis varer i 11 uker, mens 2. og 3. års praksis varer i 10 uker.

Du kan søke om å få gjennomføre praksis i utlandet - les mer om dette under Utveksling.

I løpet av studietiden vil du få mulighet til å søke om opphold i utlandet - enten for å ta noen av studiepoengene ved en av våre partnerinstitusjoner, eller for å gjennomføre en spennende og annerledes praksis. For nærmere informasjon om dette, kontakt internasjonal koordinator ved UiT Norges Arktiske Universitet - Campus Harstad, Elin Ryseth: elin.ryseth@uit.no

Som ferdig utdannet vernepleier kan en arbeide i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i barnehager og skoler. En finner også mange vernepleiere tilsatt i psykiatrien, i rusomsorgen, i oppsøkende ungdomsarbeid, i barnevernet, i habiliterings-/rehabiliteringstjenesten, ved kommunale/statlige kompetansesentre og i flyktningarbeid.Du kan lese mer om Vernepleieryrket på nettsidene til FO Fellesorganisasjonen for vernepleiere, sosionomer og barnevenspedagoger.

Fullført bachelorutdanning i vernepleie kvalifiserer til opptak ved ulike mastergradutdanninger og videreutdanniger, både i inn- og utland. Her kan for eksempel nevnes Master i Funksjonshemming og deltakelse ved Campus Harstad.

Aktuelle fagområder for videreutdanning, er blant annet: miljøarbeid, veiledning, psykisk helse, rehabilitering, rus, folkehelse, pedagogikk/spesialpedagogikk, sosialt arbeid, administrasjon og ledelse.Kontakt
KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg

Koppen, Kirsti


Studieleder
Telefon: +4777058349 kirsti.b.koppen@uit.no

Pettersen, Linda


Førstekonsulent
Telefon: +4777058314 linda.pettersen@uit.no

Kristin.H.Karlsen.jpg

Karlsen, Kristin Haugseth


Rådgiver
Telefon: +4777058128 kristin.h.karlsen@uit.no

Skip to main content