Vernepleie - bachelor

Vernepleie - bachelor

Studiested
Harstad
Søknadsfrist
15. april

Ønsker du å gjøre hverdagen bedre for andre mennesker? Som vernepleier får du muligheten til å jobbe med mennesker og bidra til at de får en økt livskvalitet.

I jobben som vernepleier skal du veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. Vernepleie utdanningen vil gi deg en bred utdanningsbakgrunn innenfor emner som miljøarbeid, psykologi, jus, pedagogikk, sosiologi og helsefaglige emner.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

KirstiKoppenDSC_8888kv.jpg
Koppen, Kirsti

Studieleder


Pettersen, Linda

Rådgiver


Grimsbo, Sissel Karin Berg

Seniorkonsulent


Studiet består av fire sentrale hovedemner:

 • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
 • Miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
 • Psykologiske og pedagogiske emner
 • Helsefaglige emner

Utdanningen er en treårig helse- og sosialarbeiderutdanning, rettet mot å yte tjenester til mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser. Studiet er organisert i teoretiske og praktiske emner fordelt på tre eller fire studieår.

Fullført utdanning danner grunnlag for å søke offentlig autorisasjon som helsepersonell.

Etter fullført utdanning skal kandidaten:

 • ha kunnskap om funksjonsnedsettelser i alle livsfaser, med særlig vekt på kognitive funksjonsnedsettelser
 • ha kunnskap om helse, folkehelse, habilitering og rehabilitering
 • ha kunnskap om velferdsstaten og om juridiske og organisatoriske rammer som er sentrale i det vernepleiefaglige yrkesfeltet
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for vernepleiere
 • inneha kulturforståelse i møte med tjenestemottakere
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltagelse og inkludering
 • kunne utøve forsvarlig pleie og omsorg, medikamenthåndtering, og bidra i habilitering- og rehabiliteringsprosesser
 • kunne kommunisere faglig, etisk og juridisk forsvarlig med tjenestemottakere og pårørende, og i tverrprofesjonelt og flerkulturelt samarbeid
 • kunne utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk som ivaretar tjenestemottakers behov og rettigheter
 • kunne kombinerer kompetanse innen helse- og sosialfagene og på denne måte bidra til å bedre livsvilkårene for mennesker med funksjonsnedsettelser
 • kunne bidra til deltagelse på individ, gruppe- og samfunnsnivå ved å identifisere funksjonshemmedebarrierer og motvirke disse
 • ha gjennomgått en dannelsesprosess hvor de har utviklet en forsvarlig faglig og etisk profesjonskompetanse

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere, og har dermed kompetanse til å arbeide med mange ulike brukergrupper innen blant annet kommunale helse- og sosialtjeneste, i barnehage og i skoler. Å jobbe som vernepleie er spesielt knyttet opp mot personer med utviklingshemming, men en kan også finne mange vernepleiere tilsatt i psykiatrien, i rusomsorg, i oppsøkende ungdomsarbeid, i barnevern, i habiliterings- /rehabiliteringstjenesten, ved kommunale/statlige kompetansesentre og i flyktningarbeid.

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter og det er stort behov for vernepleierens kompetanse.

Du kan lese mer om Vernepleieryrket på nettsidene til FO Fellesorganisasjonen for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Emnet VPL-1010 består av to deler: 1A introduksjon og 1B rammer for yrkesutøvelsen:
2. sem (vår)
VPL-1020: Grunnlag for helse- og miljøarbeid (fortsatt fra høst)
3. sem (høst)
VPL-2030: Helse og rehabilitering
4. sem (vår)
VPL-2040: Vernepleieren i helsearbeid (Praksis 2)
VPL-2050: Miljøarbeid
5. sem (høst)
VPL-2510: Likeverd og deltakelse
VPL-2520: Vernepleieren i miljøarbeid (Praksis 3)
6. sem (vår)
VPL-2530: Aktør i organisasjoner
VPL-2540: Vernepleiefaglig fordypning

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For vernepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, for eksempel helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram Politiattest.

 

Studiet er adgangsregulert.

Poenggrenser ved opptak til studiet høsten 2019:

Vernepleierutdanningen, heltid Harstad (studiekode 186 060)

 • Ordinær kvote: 46,9
 • Førstegangsvitnemålskvote: 37,5

Lærerstyrt undervisning, eksempelvis forelesninger og studentaktive læringsformer. Blant annet; gruppearbeid, seminarer og klinikkundervisning. I studiet vektlegges kreative læringsprosesser for å bidra til studentens dannelsesprosess.

Praksisfeltet er helt sentralt i forberedelsene med å skape fremtidens vernepleiere. Studiets tre praksisperioder utgjør derfor en viktig og integrert del av utdanningen. Det forventes at studentene er aktivt deltakende, faglig engasjerte, kritisk og reflekterende gjennom alle praksisperiodene.

Grunnet vernepleieryrkets kompleksitet og praksisnærhet er all timeplanfestet aktivitet svært viktig, og det forventes at studentene er aktive og engasjerte. I deler av studiet er det satt krav om obligatorisk, registreringspliktig deltakelse. For å få godkjent deltakelse må studenten ha tatt aktivt del i undervisning og gruppearbeid. De delene av studiet som er registreringspliktige er i hovedsak relatert til basisgruppearbeid, fellesundervisning og læring av praktiske ferdigheter.

Studiet har tre praksisperioder - én i hvert studieår. 1. års praksis varer i 11 uker, mens 2. og 3. års praksis varer i 10 uker.

Praksisperiodene gjennomføres i Harstad kommune, våre nabokommuner og andre kommuner vi har avtaler med. Studentene må være forberedt på å bli tildelt plass utenfor Harstad og nærområdet, f.eks. Tromsø, Bodø og Narvik.

Studentene kan ikke regne med å få ha praksis ved eget hjemsted, med mindre det ligger i en kommune vi har avtale med. Samtlige avtalekommuner ligger i Nord-Norge.

Du kan søke om å få gjennomføre praksis i utlandet - les mer om dette under Utveksling.

Norsk

Fullført bachelorutdanning i vernepleie kvalifiserer til opptak ved ulike mastergradutdanninger og videreutdanninger, både i inn- og utland. Blant annet Master i velferdsendring som tilbys ved UiT, Harstad.

Aktuelle fagområder for videreutdanning, er blant annet: miljøarbeid, veiledning, psykisk helse, rehabilitering, rus, folkehelse, pedagogikk/spesialpedagogikk, sosialt arbeid, administrasjon og ledelse.

Vil du oppleve en annen kultur og et annet språk? Frister det å tilegne seg verdifull kunnskap og erfaring som du ikke vil få hjemme? Våre studenter kan dra på utveksling med støtte gjennom blant annet Nordplus, Barentsplus og Erasmus + programmene.

Vernepleierutdanningen tilbyr spennende praksis og studieopphold til blant annet skoler og praksissteder i USA, England, Russland, Ghana, samt Norden:

For utfyllende informasjon om studier og praksisopphold i utlandet, se Informasjonsside om utveksling ved Avdeling vernepleie