Sykepleie - master

STUDIESTED: Tromsø

Mastergradsstudiet i sykepleie med fagfordypning infeksjonssykepleie har ikke opptak i 2018. Masterstudiet gir en generell fordypning i sykepleiefaget, med utgangspunkt i studentenes egne praksiserfaringer. Fagfordypningen i infeksjonssykepleie, som omfatter 40 av de 120 studiepoeng, gir samtidig en spesialkompetanse innenfor infeksjonssykepleie. Studiet egner seg for sykepleiere i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Infeksjonssykepleie er et allsidig felt med relevans for de fleste områder i sykepleien, og derfor vil dette studiet være aktuelt for mange.

Studiet er lagt opp som deltidsstudium på 2/3 fart. Det vil være ukesamlinger ved Campus Tromsø og i tillegg vil arbeid og veiledning også foregå mellom samlingene. Det tas forbehold om at tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere takker ja til studiet for igangsetting av tilbudet.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i sykepleie
Opptakskrav:Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Søknadsfrist:Master i sykepleie med fagfordypning infeksjonssykepleie har ikke opptak i 2018.
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet går ut fra en forståelse av sykepleie som kyndig hjelp til å leve gjennom spesielt krevende og usikre livsfaser. Sykepleie handler om å følge med mennesker for å understøtte livsprosesser, forebygge risiko og komplikasjoner, fremme helbredelse og lindre plager. Sykepleiere samarbeider med andre helsefagutøvere innen diagnostikk og terapi med felles mål om at mennesker skal bli friske og mestre funksjonsvansker.

Fagprofilen i studiet bygges opp rundt sentrale begrep som liv, omsorg, ansvar, pasientforløp og kontinuitet i et pasientsentrert etisk perspektiv. En sentral arbeidsform vil være studentaktive seminar der erfaringer fra praksis blir analysert og drøftet.

Fagfordypning i infeksjonssykepleie vil ha fokus både på sykepleie i et vidt felt der forebygging av smitte så vel som pleie og behandling av pasienter som har akutte og kroniske infeksjonssykdommer inngår. Studiet vil omfatte medisinske emner som mikrobiologi, sykdomslære samt hygiene og smittevern i del 1. Del 2 vil fokusere på epidemiologi og nasjonale og globale utfordringer i tillegg til samhandling og ledelse. Del 3 vil ha fagutvikling som hovedtema.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. Semester - Høst
SYP-3001 Fagforståelse i sykepleie (15 sp)

2. Semester - Vår
3. Semester - Høst
SYP-3006 Fagfordypning i infeksjonssykepleie, del 2 (10 sp)
4. Semester - Vår
SYP-3007 Fagfordypning i infeksjonssykepleie, del 3 (10 sp)
SYP-3002 Sykepleiehistorie og fagtradisjoner (10 sp)
5. og 6 Semester - Høst/vår
SYP-3901 - Masteroppgave i sykepleie (40 sp)

Ved sluttført studium skal studenten ha oppnådd fordjupa, integrert og sjølvstendig kompetanse i sjukepleiefaget på masternivå, som omfattar følgjande kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

 • kunne eksplisere eiga fagforståing i forhold til fagtradisjon, sjukepleieteori, kunnskapsteori og grunntenking i sjukepleie
 • kunne analysere, drøfte og nytenke sjukepleiepraksis i lys av sjukepleiefagleg og tverrvitskapleg forsking og teori, og kunne drøfte handtering av etisk vanskelege situasjonar
 • kunne eksplisere og grunngje kontinuerleg sjukepleieansvar og pasientsentrert sjukepleie gjennom korte og lengre tidsrom, på person-, organisasjons- og befolkningsnivå
 • kunne analysere og drøfte kritisk ulike trekk ved dagens helsepolitikk og kva aktuell helsepolitikk og organisering av helsetenesta har å seie for utøving av helsetenester og sjukepleie spesielt
 • kunne analysere og grunngje sjukepleiefagleg leiing og organisering, og tverrfagleg samarbeid på ulike nivå med fokus på kvalitetssikra pasientforløp
 • kunne drøfte sjukepleiefaglege konsekvensar av globale og regionale utfordringar i helsetenesta
 • kunne identifisere, strukturere og formulere fagleg relevante spørsmål i sjukepleiepraksis som kan førast vidare i kvalitetsutvikling, fagutvikling og forsking
 • kunne grunngje eige forskingsperspektiv sjukepleiefaglig, vitskapsteoretisk og metodologisk, identifisere og drøfte forskingsetiske problemstillingar, og gjennomføre eit avgrensa forskingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og lovverk som regulerer forsking
 • kunne kommunisere om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar på eige fagområde både med spesialistar og til offentlegheita

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie.
 • Minimum to års praksis som autorisert sykepleier.

Studiet er adgangsregulert.

E-læring er en forutsetning for å få til et fleksibelt masterstudium i sykepleie der en drar veksler på kompetansen i de sykepleiefaglige miljøene i landsdelen og der det er mulig å inkludere delemner fra samarbeidende institusjoner. Når studiet starter, blir det etablert basisgrupper på minimum 4-5 studenter ut fra hvor studentene befinner seg. Hver basisgruppe får en lærerkontakt. I studieløpet blir det vekslet mellom samlinger på campus i Tromsø og IKT-støttet arbeid i basisgruppene/ved samarbeidende institusjoner. Det gis undervisning i form av forelesninger, andre seminar og nettbaserte diskusjonsfora.

 

Det anvendes ulike eksamensformer i studiet: mindre skriftlige hjemmeeksamener, muntlige seminarfremlegg, utforming av prosjektbeskrivelse og masteroppgave med muntlig eksaminasjon. Eksamenene vurderes enten gradert på en skala fra A til E for bestått og F for stryk, eller ved bestått/ikke bestått. Vurderingsformen beskrives under hvert emne. For å kunne avlegge mastergradseksamen må de eksamener som inngår i studiet være avlagt og bestått.

Studiet kvalifiserer til kliniske sykepleierstillinger i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der fordypet kompetanse i sykepleiens fagområde, fagutvikling og faglig ledelse er vektlagt. Kombinert med pedagogisk tilleggsutdanning gir studiet lektorkompetanse i sykepleiefaget og kvalifiserer til undervisningsstillinger.

Studiet vil kunne kvalifisere til opptak ved doktorgradsstudium i helsevitenskap.Kontakt
Portrett-1.jpg

Ragnhild Nicolaisen


Underviser på grunnutdaningen i sykepleie, andre studieår.
Telefon: +4777660665 ragnhild.nicolaisen@uit.no


Portrett-sls.jpg-Bredde-180px-

Storli, Sissel Lisa


Førsteamanuensis
Telefon: +4777660761 Mobil: 90698879 sissel.l.storli@uit.no

Ved studieadministrative spørsmål

Send e-post til iho.studier@support.uit.no

Tlf. 776 45266

Skip to main content