Sikkerhet og miljø, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Sikkerhet-og-miljø-bachelor-ingeniør-Studiekatalog-380px-

Ønsker du en teknisk utdanning som er ettertraktet i industri, næringsliv og offentlig forvaltning? Er du interessert i utfordringer som ligger i grenseland mellom menneske og teknologi? Synes du miljøspørsmål, HMS, risiko og sikkerhet høres spennende ut? Da er ingeniørstudiet i sikkerhet og miljø noe for deg.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - sikkerhet og miljø.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 002
Søk studiet
Ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø tar for seg sikkerhets- og miljømessige utfordringer, bl.a. knyttet til skipsfart og olje- og gassutvikling i nordområdene. Sentralt i studiet er klima og miljø i nordområdene, sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring, HMS og teknologi i kaldt klima.

UiTs rolle som formidler av kompetanse for det regionale og lokale næringsliv har vært et av kriteriene for innholdet i studiet. Det legges også stor vekt på operasjoner i nordområdene.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap innen sikkerhet og tekniske systemer spesielt i kaldt klima. Kandidaten har et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget med fordypning i risiko og miljøutfordringer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og operasjon (drift) og design av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhet og miljø, samt relevante metoder og arbeidsmåter.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdighet

 • Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske og operasjonelle problemer innenfor sikkerhet og miljø på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og bruke teknisk kunnskap om sikkerhet og miljø, og henvise til informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94).

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars.


Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i sikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid med Helse, miljø og sikkerhet, fagarbeid (fagbrev), forsvaret, bygg, drift og vedlikeholdsarbeid.
 • Utdanning og kurs innenfor Helse, miljø og sikkerhet, forsvaret, tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkursk fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

 

Søkere som ikke fyller kravene kan ta

Realfagskurs eller Forkurs for ingeniørutdanning

 

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved Instituttet. 

Studentene har anledning til å ta fordypningen Arctic Environmental Technology (AT-207 og AT-209) i 5. semester eller Arctic Engineering (AT-205 og AT-208) i 6. semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Gjennomføringen av hovedprosjekt må avklares særskilt med studieleder.

Er du interessert i utfordringer som ligger i grenseland mellom menneske og teknologi? Synes du miljøspørsmål, HMS, risiko og sikkerhet høres spennende ut? Da er ingeniør i sikkerhet og miljø utdanningen for deg. Ønsker du en generell teknisk utdanning som gir deg en brei og teknologisk forankret kompetanse som er ettertraktet i industri, næringsliv og offentlig forvaltning? Med ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø er det gode utsikter til en spennende yrkeskarriere. Du vil ha kvalifikasjoner til å jobbe med teknisk sikkerhet, HMS, kvalitetssikring m.m.
Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.


Kontakt
Marit Gabrielsen.jpg

Marith Gabrielsen


Studiekonsulent
Telefon: +4777660335 marith.gabrielsen@uit.no

Abbas Barabady.jpg

Barabadi, Abbas


Førsteamanuensis
Telefon: +4777660339 abbas.b.abadi@uit.no

Intervju med tidligere student i jobb
Nymo.jpg (ungsinn: 130px)

Erik Sørum Nymo

 

Skip to main content