Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

Varighet: 3 År

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer har skapt behov for å styrke fagkunnskapen på disse feltene både i offentlig og privat sektor. Dette er et samfunnsfaglig studium som gir deg innsikt i hvordan man kartlegger og håndterer risiko og sårbarhet i samfunnet. Slik kan du være med å forebygge ulykker, sikre kritiske samfunnsfunksjoner og håndtere kriser.

Spørsmål om studiet
Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Studiekonsulent


Staupe-Delgado, Reidar

Førsteamanuensis


Nasjonalt og internasjonalt ser vi økt fokus på sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer. Dette har skapt et behov for styring av fagkunnskapen på disse saksfeltene både i offentlig sektor og næringslivet.

Studiet i Samfunnssikkerhet og miljø gir blant annet kunnskap om forvaltningsstrategi, samfunnsplanlegging, miljøforvaltning, sikkerhet i nordområdene, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og krisehåndtering. Målet er å lære hvordan man kan styrke beredskapen og ivareta sikkerheten i samfunnet, samt forebygge og ikke minst håndtere eventuelle kriser. Studiet gir kunnskap om sikkerhet og miljø i samfunnsinstitusjoner, bedrifter, kommuner og andre former for offentlig og privat beredskap og virksomhet.

Kunnskap

 • Kandidaten har god innsikt i teorier og problemstillinger innenfor sikkerhet, beredskap og miljøutfordringer med særskilt vekt på nordområdene. Kandidaten har kunnskap om metoder og analytiske tilnærminger som verktøy for vurdering av risiko, sårbarhet og bærekraft.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om samfunnsvitenskapelig metode. Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen eget fagområde.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har kunnskap om risikosamfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde. Kandidaten har god innsikt i disse fagenes rolle for utviklingen i nordområdene, Norge og det internasjonale samfunn.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan foreta begrunnede valg på bakgrunn av faglig kunnskap og relevant forskning innenfor Samfunnssikkerhet og miljø. Kandidaten kan anvende metoder og analytiske tilnærminger for å belyse praktiske og teoretiske problem-stillinger innenfor faget.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan innhente og anvende informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige analytiske tilnærminger og fagterminologi

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan reflektere over egen rolle som fagperson i prosesser ulike interesser og etiske avveininger gjør seg gjeldende.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og vitenskapelige retningslinjer.
 • Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner til vitenskapelig og teknologisk nytenkning innenfor samfunnssikkerhet og miljø, og hvordan dette påvirker samfunnsutviklingen.

 

I en verden som preges av alvorlige miljøutfordringer, uforutsigbare konflikter, avansert teknologi og tettere internasjonalt samarbeid øker stadig behovet for personer med spesialkompetanse på beredskapsplanlegging, ulykkesforebygging og krisehåndtering.

Med kunnskap om beredskapsplanlegging, HMS, risikoanalyse, forvaltning og krisehåndtering vil du være kvalifisert for jobber innen et bredt spekter av virksomheter i privat og offentlig sektor. HMS er et viktig tema og arbeidsområde i alle bedrifter og organisasjoner.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For samfunnssikkerhet og miljø regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Erfaring innenfor industri, administrasjon og organisasjonsarbeid.
 • Utdanning og kurs innenfor administrasjon, helse, miljø og sikkerhet, organisasjonsarbeid og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert.
Ved opptak høst 2016 ble alle kvalifiserte tilbudt plass.

Studiet består av forelesninger, prosjektarbeid, seminarer og selvstudier. Det avsluttes med en bacheloroppgave som i de fleste tilfeller gjennomføres i samarbeid med kommuner, institusjoner og bedrifter i landsdelen. Eksamensformer, se studieplanen for Samfunnssikkerhet og miljø.

Studiet gir grunnlag for opptak til masterstudier, bl.a. til masterstudiet i samfunnssikkerhet ved UiT.

Mastergradsstudiene gir videre mulighet for utdanning på doktorgradsnivå.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte Seksjon for internasjonalt samarbeid.