Automasjon, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Automatiseringsteknikk-bachelor-ingeniør-

Kunne du tenke deg å utvikle smarte løsninger som utfører oppgaver helt av seg selv? Liker du å jobbe med data, teknisk utstyr, programmering og elektronikk? Automasjonsingeniørens viktigste oppgave er å automatisere arbeidsoppgaver slik at disse kan utføres raskere, sikrere, billigere og mer nøyaktig enn det vi selv er i stand til. Automasjon er et veldig spennende, og ikke minst morsomt studium, der du lærer å designe, konstruere, programmere og drifte automatiske systemer og anlegg.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - automasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 017
Søk studiet

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling og overvåking og styring av fysiske prosesser og systemer. Sentrale fagfelt er måleteknikk, mikrokontrollere og elektronikk, datakommunikasjon og dataprogrammering, samt styrings- og reguleringsteknikk. 
Som automasjonsingeniør kan du få mange spennende jobber innen alle typer industri som produksjonsbedrifter, prosessanlegg og offshore eller med jobbe utvikling, design og konstruksjon f.eks. med droner og ROV, bygg-automasjon, autonome farkoster med mer.

Du får innsikt i:

 • Industriell automasjon som overvåking og styring av produksjon, roboter etc.
 • Datasystemer og utvikling av applikasjoner og integrerte (embedded) systemer.
 • Matematisk modellering av fysiske system.
 • Anvendelse og styring av droner.
 • Prosessteknikk og prosessautomasjon.

Studiet kvalifiserer til opptak på ulike mastergrader.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag Automasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

LU-K-1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen Automasjon. Sentrale kunnskaper inkluderer problemløsning, systemforståelse, systemutvikling og prinsipper for automatiserte systemer.

LU-K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematiske, naturvitenskaplige, elektrotekniske og datatekniske emner. I tillegg har kandidaten relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i automatiseringsteknisk problemløsning.

LU-K-3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på automatiseringsteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av automatiseringsteknologi. (bla etiske dilemmaer).

LU-K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområde, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor automasjonsfaget.

LU-K-5: Kandidaten kan utvikle seg videre og oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

LU-F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor automasjonsfaget og begrunne sine valg.

LU-F-2: Kandidaten har ingeniørfaglig datatekniske ferdigheter, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

LU-F-3: Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

LU-F-4: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette både skriftlig og muntlig, slik at det belyser en problemstilling.

LU-F-5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

LU-G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor fagområdet og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

LU-G-2: Kandidaten kan formidle automasjonsfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre automatiseringsteknologiens betydning og konsekvenser.

LU-G-3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.

LU-G-4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. 

Generelt

Generell studiekompetanse + Matematikk R2 + Fysikk 1 (Kunnskapsløftet), evt. matematikk 3MX/3MN + Fysikk 2FY (Reform 94) eller 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning.

 • For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, se Forkurs for ingeniørutdanningen eller Realfagskurs
 • Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.Kravet til fordypning i matematikk og fysikk må uansett dokumenteres. Søknadsfrist er da 1. mars.

Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i automatiseringsteknikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen installasjon, drift og vedlikehold av styrings- og overvåkingsanlegg (automasjonsanlegg), elektriske anlegg (sterk og svakstrøm) og datanett/telekommunikasjon. Fagarbeidere (med fullført teknisk skole) innen disse arbeidsfeltene rangeres høyere enn lærlinger/hjelpearbeidere. Utdanning/kurs innen elektronikk, elektroteknikk og automasjon.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)
Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator.

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av jobber i ulike landbaserte firmaer og industri, men også innen offshorenæringen.
Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig. Instituttet tilbyr for eksempel teknologi og sikkerhet i nordområdene, mens Institutt for fysikk og teknologi tilbyr master i blant annet Anvendt fysikk og matematikk.

Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i teknologi - Elektroteknikk ved IVT fakultetet i Narvik under forutsetning av dokumentert minimum 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner. For å få benytte graden 'sivilingeniør' er også kunnskaper i fysikk (7,5-10 studiepoeng) på høyere nivå et krav.Kontakt

Dag Håkon Hanssen


Universitetslektor
Telefon: +4777660370 dag.hanssen@uit.no

Janne-Elisabeth-Strømmesen

Strømmesen, Janne Elisabeth


Studiekonsulent
Telefon: +4777660349 janne.e.strommesen@uit.no


Intervju med tidligere student i jobb

Mats Olaf Nilsen

Ansatt ved Siemens
(Power Electronic Center)
i Trondheim

Skip to main content