Informatikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Informatikkstudenter på lab

Datateknologien raser avgårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi kan knapt huske tiden før Facebook, Google og Skype, mens mobiltelefonen klarer vi oss ikke uten i mange dagene. Informatikk er læren om både utvikling og bruk av datasystemer, og inngår i de fleste fagfelt. Studer informatikk - vær med å påvirke framtida!

Fakta

Varighet:3 År
Studiested Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i informatikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + MATRS
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 395
Søk studiet

Hvorfor skal du studere informatikk og lære å programmere?

Se denne videoen fra code.org:
 


Studiet gir et bredt og solid fundament i informatikk der du lærer å lage applikasjoner og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner. Du lærer teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer innen energi, klima, samfunn og miljø, teknologi, helse, velferd og livskvalitet samt bærekraftig bruk av ressurser.

Studiet er veldig praktisk, kreativt og forskningsnært, med mye programmering. Studiet består av en fordypning på 100 studiepoeng informatikkemner, en bredde med 30 studiepoeng matematikk og statistikk, samt 10 studiepoeng examen philosophicum. I studiet inngår 40 studiepoeng valgfag der du blant annet kan velge fag som bl.a. økonomi, innovasjon, ledelse, psykologi og språk.

Kunnskap – Kandidaten har …

 • solid og varig teknologisk kunnskap om datamaskinsystemers oppbygging, virkemåte og bruk – maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer
 • grunnleggende kunnskap om algoritmer og datastrukturer
 • kunnskap om matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer
 • kunnskap om sikre og robuste programvarearkitekturer for sentraliserte, parallelle og distribuerte system.
 • kunnskap om programutvikling – alene og sammen med andre
 • kunnskap om ulike programmeringsparadigmer
 • kunnskap om feilsøk i både deterministiske og ikke-deterministiske programsystemer
 • kunnskap om datasikkerhetsutfordringer og kunnskap om tiltak, verktøy og protokoller for å løse disse

 

Ferdigheter – Kandidaten kan …

 • utvikle algoritmer og arkitekturer for datamaskinsystemer som er formålstjenlige, fleksible, pålitelige, effektive, og lar seg vedlikeholde over tid
 • realisere omfattende datamaskinsystemer både gjennom egen programmering og i samarbeid med andre
 • realisere integrerte systemer som kombinerer ulike maskin- og programvareteknologier
 • løpende tilegne seg og utnytte fagets og industriens utvikling
 • bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer
 • anvende symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer for å løse datasikkerhetsutfordringer

 

Generell kompetanse – Kandidaten …

 • har forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn.
 • har kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og transparens (åpenhet) mm.
 • forstår at datasystemer skal være nyttige i en eller annen forstand
 • har profesjonsstolthet og vil søke å utvikle datasystemer som er velfungerende, pålitelige, effektive, og som kan vedlikeholdes over tid
 • evner å samarbeide effektivt i team både med kolleger og personer som innehar komplementær og ofte avgjørende kompetanse

Studiet er adgangsregulert. For tiden er opptaket begrenset til 60 studieplasser på årsbasis. Poeng ordinær førstegangsvitnemålskvote høst 2018: 38,8 | Ordinær kvote 48,4.

Generell studiekompetanse, samt Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2.

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Søkere som ønsker å få vurdert høyere utdanning fra andre læresteder, bes om å søke i god tid før oppstart på studiet. For mer informasjon og skjema henvises det til UiTs nettside om innpassing og godkjenning av ekstern utdanning.
Studiet tilbyr et variert undervisningsopplegg samtidig som de fleste emnene er intensive og prosjektorienterte. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet forventes studentene å være aktive i diskusjoner av problemstillinger i fagstoffet. Studentene arbeider på laboratorier der obligatoriske prosjektoppgaver løses for å tilegne praktiske ferdigheter ved å designe, bygge og vedlikeholde datasystemer, enten individuelt eller i team med andre studenter.

Obligatoriske arbeider må være godkjent for tilgang til eksamen. Eksamen varierer mellom emnene; fra skriftlig skoleeksamen til mappeevalueringer med hjemmeeksamen, prosjektinnlevering, presentasjon av vitenskapelige arbeider eller muntlig eksamen. Gjerne i en kombinasjon av slike vurderingsformer.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

For å gi et studietilbud i informatikk til internasjonale studenter på bachelornivå, vil enkelte emner på 2000-nivå være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i IT-bransjen, også internasjonalt. Du vil få en interessant jobb med god lønn, store utviklingsmuligheter og utfordringer. Mange informatikere jobber med web, helseteknologi, datasikkerhet, spillutvikling, 3D- og filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Samfunnet trenger flere jenter som studerer informatikk, og som kan være med og påvirke framtidas teknologi og tjenester. Jentene gjør det minst like bra på studiet som guttene, og du trenger ingen forkunnskaper i data eller programmering for å studere informatikk.

Informatikere jobber i mange ulike bransjer, både innen IT-, mobil-, helse- og oljebransjen, som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter. Noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, HP.
Studiet fører fram til en bachelorgrad i informatikk og kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

Studenter som ønsker det kan gjennomføre et utenlandsopphold i studiets 5. og / eller 6. semester.

Utveksling er en verdifull erfaring, både sosialt og faglig, der du kan for eksempel ta spennende informatikkfag som ikke tilbys i Tromsø.

Med et utenlandsopphold får du en unik CV og utvidet kontaktnett, noe som kan være et fortrinn ved jobbsøking.

Vi har gode utvekslingsavtaler med gode universiteter i utlandet.

Informasjonside om utveksling ved Institutt for informatikk.
Kontakt
Jan Fuglesteg.jpg

Jan Fuglesteg


Studierådgiver
Telefon: +4777644056 jan.fuglesteg@uit.no

Ansattebilde-Svein-Tore-Jensen

Svein Tore Jensen


Kontorsjef
Telefon: +4777644036 svein.tore.jensen@uit.no

Bli student ved UiT!