Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

Varighet: 2 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Havet er fremtiden! De marine næringene er i sterk vekst og kan i løpet av få år bli Norges viktigste. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som i fremtiden skal skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet. Tidligere studenter hos oss jobber i dag innenfor alle områder av fiskeri- og havbruksnæringen, fra ledelse, produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning, til offentlig forvaltning og finans. Spennvidden er stor og mulighetene mange for de som velger dette studiet.

Spørsmål om studiet

Informasjon om studiestart

Masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap tar sikte på å gi studentene en fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringen, med sine muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder, samt bidra til at studenten utvikler forståelse, refleksjon og modning.

Masteroppgave
Studiet er på 120 studiepoeng fordelt på 4 semestre, og retter seg mot kandidater som har fullført en relevant bachelorgrad og som ønsker en fordypning mot en fremtidig yrkeskarriere innen marin verdiskapning, ressursutnytting, forvaltning og/eller forskning.

Det tilbys 60 (i noen tilfeller 30) studiepoengs masteroppgave. Studentene velger masteroppgave basert på egne interesser, i samråd med fagmiljøenes forskningsprofil og kompetanse. Studieforløpet er fleksibelt og baseres på valgemner, der man kan velge ulik fordypning. Det er derfor en fordel at oppgavens faglige retning identifiseres på et tidlig tidspunkt, slik at valgemnene blir relevant for oppgaven. Aktuelt fagmiljø eller potensiell veileder bør kontaktes i starten av studieforløpet, slik at studenten kan få råd om valgemner og bli en integrert del av forskningsgruppa. Fordypning kan for øvrig velges allerede i 6. semester i bachelorforløpet for fiskeri- og havbruksvitenskap.

Som hovedregel skrives mastergradsoppgaven alene, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller på engelsk.

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og sjømatproduksjon, og spesialisert kunnskap innenfor sitt fordypningsfelt
 • har inngående kunnskap om fiskeri- og havbruksvitenskapens teori og metoder
 • har inngående kunnskap om fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • har avansert kunnskap om faglige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor sitt fordypningsfelt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • behersker ulike formidlingsteknikker og kan anvende flere kommunikasjonskanaler for faglig og allmennrettet formidling

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan definere, analysere og besvare fiskeri- og havbruksvitenskapelige problemstillinger
 • kan ta stilling til relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan kritisk drøfte teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fiskeri- og havbruksvitenskapens uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, næringsaktører og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Valg av emnekombinasjon, i tillegg til den selvvalgte masteroppgaven gjør hver students utdannelse spesiell, og følgelig attraktiv på arbeidsmarkedet. Siden dette studietilbudet kom i 1972, har mer enn 700 fiskerikandidater blitt uteksaminert. Fiskerikandidater er i dag spredt over hele verden og innehar et bredt spekter av yrker innen blant annet produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning.

1. semester: 
FSK-3014 Prosjektorganisering og samarbeid (10 stp) (obligatorisk emne) 

Anbefalte emner: 
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring (10 stp)
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder (10 stp)
BED-3111 Sustainable innovation (10 stp)
BIO-2504 Fish Physiology (10 stp) 
BIO-3516 Food-Webs and Fisheries (10 stp)
BIO-3607 Matvaretrygghet (10 stp)
FSK-3004 Næringsmiddelkjemi (10 stp)
FSK-3624 Marine litter and Arctic fisheries: Challenges and solutions (10 stp)
SOK-3600 Advanced Environmental and Resource Economics (10 stp)
SVF-3555 Marine Planning (10 stp)
SVF-3650 Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species (5 stp)

2. semester:
Anbefalte emner:
FSK-3009 Strategisk næringsøkonomisk analyse av sjømatnæringen (10 stp)
BED-3101 Digital innovasjon (10 stp)
BIO-3503 Aquatic Animal Welfare (5 stp)
BIO-3011 Advances in Aquaculture (10 stp)
BIO-3512 Early Life of Marine Fish (10 stp)
SVF-3650 Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species (5 stp)

Alle må ha ett metodeemne i løpet av de to (tre) første semestrene:

Høstemner:

SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder (10 stp)

SVF-3033 Kvalitativ metode, nettbasert (10 stp)

Våremne:

SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I (10 stp)

3. og 4. semester
FSK-3960 Masteroppgave (60 stp), eller FSK-3961 Masteroppgave (30 stp) og valgemner

Det er lagt opp til å ta fordypningsemner innen fem retninger: forvaltning, havbruk, sjømat, ressursøkonomi og marked. 

Det gjøres oppmerksom på at emner kan legges ned eller bytte semester, og derfor kan valgemner være utilgjengelig (emnekatalog). Dette offentliggjøres innen 1. september for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret. Bachelorgrad i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskeri- og/eller havbruksfaglig innhold og med elementer av økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag, samt biologi og/eller teknologi. Det kreves en fordypning på minimum 80 studiepoeng omfang i marine fag (fiskeri- og/eller havbruksrettet).

I de obligatoriske emnene skal det inngå minst:

 • 15 studiepoeng i samfunnsfag
 • 20 studiepoeng innen biologi og/eller teknologi
 • 15 studiepoeng innen økonomi

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.

Det kreves gjennomsnittskarakter på minimum C i bachelorgraden.

Studiet er adgangsregulert.

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer. Detaljene i undervisningsopplegget og faglig innhold for hvert semester, beskrives under menyen "Oppbygging av studiet".

I studieprogrammet inngår emner og arbeidskrav som benytter den graderte karakterskalaen med seks trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått. Se respektive emnebeskrivelser for eksamensform og karaktersystem. Noen av emnene kan ha obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være essay, rapport, muntlig presentasjon og/eller oppmøtekrav.

Obligatoriske sikkerhetskurs må i løpet av det første semesteret på masteren gjennomføres av alle masterstudenter som skal jobbe på lab, felt og tokt. Kurset er delt opp i flere moduler, der de fleste delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever fysisk oppmøte. Det er ingen studiepoeng for sikkerhetskursene.

Avsluttende mastergradseksamen innledes med at kandidaten holder en presentasjon av oppgaven for eksamenskommisjonen og eventuelt andre interesserte. Deretter eksamineres kandidaten muntlig. Masteroppgaven evalueres med karakteren A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk dersom det er faglig hensiktsmessig. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i 2. semester. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

De siste årene har studenter på master i fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til blant annet New Foundland (Canada), Wageningen (Nederland) og Algarve (Portugal). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.

Andre studier du kanskje vil like

Ocean Leadership - Executive master
Ocean Leadership - Executive master ( Tromsø )

Transdisciplinary part-time master’s program for professionals in marine or maritime sectors wanting...

Akvamedisin - master
Akvamedisin - master ( Tromsø )

Autorisasjon som fiskehelsebiolog gir deg rett til å diagnostisere og behandle syk fisk (reseptrett)...

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor ( Tromsø )

Med bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan du være med på å utvikle og realisere fremtidens ma...