Arbeidsgrupper

Under finner du en oversikt over konferansens arbeidsgrupper.

Det er satt av tid til arbeidsgruppene lørdag 5. mai 14.00-17.30 (5 stk.) og søndag 6. mai 09.00-12.00 (5 stk.). Tid og sted for hver enkelt arbeidsgruppe vil (ut fra ønsker og behov) bli fastsatt i løpet av mars.

Vi oppfordrer alle deltakere til å sende inn abstracts (200-300 ord) av sine planlagte innlegg til den av arbeidsgruppene som passer best for innlegget. Abstractene sendes per e-post til organisatorene av hver enkelt gruppe. Disse vil vurdere abstractene og bestemme programmet for gruppen.

Fristen for innsending av abstracts er mandag 26. mars.

Arbeidsgrupper:

 

Organisator: Peter I. Crawford ( peter.crawford@uit.no ), Professor, sosialantropologi, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

De fleste som har beskjeftiget sig med det felt som hedder visuell antropologi vil også vide at et av kjennetegnene ved den moderne vitenskap – siden opplysningstiden – er dennes visualisme eller på engelsk såkalte ’visualist bias’, kort fortalt at for at nået kan betegnes som sant skal det kunne bekreftes gjennom at blive sett av det menneskelige øye. Et nesten klassisk eksempel innenfor sosialantropologien er kontroversen omkring Margaret Mead og Derek Freeman om unge i Samoa, hvor sistnevnte ’så’ de unge i et helt annerledes lys, som interessant nok gjør at han betegnes som ’sannhetens fjols’ (Truth’s Fool) i en ny og spennende biografi (University of Wisconsin Press) av den New Zealandske antropolog Peter Hempenstall. Når vi taler om fotografiets og filmens historie og spesielt de tidlige år blir disse medier nettopp sett som viktige fordi de kunne registrere og dokumentere sannheten om mennesket. Der finnes ovenikøbet en genre der heter ’sannhetens film’ (Jean Rouch’s cinéma verité) innenfor dokumentarfilmen, som er vokset ut av etnografisk film. I antropologien i dag ved vi naturligvis at det sete avhenger av øyet der ser, og i våres digitale tidsalder ved vi hva man kan gjøre ved fotos med fx photoshop eller med video i en hvilken som helst redigeringsprogramvare. Vi aksepterer endog at antropologien også har at gjøre med at fortelle historier og at de fleste etnografiske film er narrative. Men er det ren fiksjon, eller finnes der stadig i det minste elementer av sannhet i hva vi gjør?

Arbeidsgruppen er spesielt interessert i presentasjoner der tager utgangspunkt i bruken av visuelle medier og/eller på fortolkningen av disse, med bruk av billedeksempler.

Organisator: Helle V. Goldman, PhD ( goldman@npolar.no ), Redaktør for Polar Research, Norsk polarinstitutt

Studiet av tradisjonelle økologiske kunnskaper og av etnobiologi har vært viktige i antropologien siden faget ble til. I seinere tid har antrozoologien kommet til som et nytt tverrfaglig felt. Selv om det særlig er studier av interaksjonen mellom mennesker og tamdyr (inklusive kjæledyr) som har gitt opphav til dette feltet, har det også kommet til å favne om menneskelige praksiser og oppfatninger relatert til ville dyr, samt oppfatninger av religiøs karakter, dyresymbolisme i kunstneriske uttrykk og en rekke andre temaer. Kort sagt, antrozoologi kombinerer studiet av kulturelt betingete forståelser av dyr (folketro) med den vitenskapelige kunnskapen som finnes om dyr som er viktige for mennesker.

Folketroen er ikke alltid forenlig med kunnskaper basert i biologisk forskning, men innvirker alltid på forholdet mellom dyr og mennesker. Vi ser for eksempel på hvordan menneskelige forestillinger og praksiser innvirker på forekomsten av ulike arter, og på hva disse virkningene har å si for menneskelig velferd. I hvilken utstrekning kan folketrobaserte kunnskaper legges til grunn for menneskers natur- og ressursforvaltning? Hva slags rolle skal antropologer ha i forhold til å forske på, anvende og/eller spre informasjon om dynamikken i forholdet mellom mennesker og ulike dyrearter?

Denne arbeidsgruppen inviterer til presentasjoner av studier som tar opp kulturelle sider ved forholdet mellom dyr og mennesker. Selv om fokuset primært er på menneske-dyr relasjoner, vil bidrag som omhandler andre etnobiologiske emner vil også bli vurdert.

Organisatorer:

Anne Waldrop ( anne.waldrop@hioa.no ), Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet Storbyuniversitetet

Camilla Hansen, Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, OsloMet Storbyuniversitetet

I 2016 kom fjerde og hittil siste utgave av Forskningsetiske Retningslinjer for Samfunnsvitenskap, Humaniora, Juss og Teologi. Disse retningslinjene imøtekommer et viktig behov for etisk redelighet og refleksjon i vår forskning, samtidig som de fra et antropologisk ståsted med kvalitativ metode og deltakende observasjon medfører en del grunnleggende dilemmaer og utfordringer. I tillegg til kravene om varslinger, anonymisering og sikker oppbevaring av data, som medfører en økt byråkratisering og særegen form for tildekking, er det spesielt kravet om informert samtykke som blir utfordrende fra et antropologisk metodisk ståsted (Øye og Bjelland 2012). For å ta et konkret eksempel, hvordan skal man sørge for informert samtykke hvis man blir invitert med sine informanter (som har gitt informert samtykke) i et familieselskap, uten å ødelegge selskapets intensjon og stemning? Selv om man blir introdusert som antropologisk forsker, og folk tillater at du er der, betyr ikke det at de har gitt informert samtykke i retningslinjenes strenge forstand. Og hvis man ber om informert samtykke fra alle tilstedeværende, er det ikke lenger det samme familieselskapet det var ment som – det mister sin funksjon og stemning – og forskningsdataene blir data om noe litt annet. Kirsten Hastrup (2016:73) har påpekt at antropologi ikke bare dreier seg om å "kortlegge det gamle selvfølgelige, men især om at udforske det nye ufortalte"; det som peker mot nye horisonter.

Denne gruppa er spesielt interessert i bidrag som vil diskutere og problematisere dilemmaer knyttet til en slik antropologisk ambisjon om å fange det ufortalte, mellommenneskelige - ofte med deltakende observasjon som metode - og de etiske retningslinjenes krav, men alle typer bidrag i skjæringspunktet mellom antropologisk metode og etikk er velkomne.

Referanser:

Hastrup, Kirsten (2016): "Feltarbejde i Thule. Sammenfiltringen af steder, folk og fortællinger", Kulturstudier, Nr. 1

Øye, Christine og Anne Karin Bjelland (2012): "Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer", Norsk Antropologisk Tidsskrift, Vol. 23, Nr. 2

.......

Organisator: Tone Seppola-Edvardsen ( tone.seppola-edvardsen@uit.no )

Forsker, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsefaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Antall år med utdanning ser ut til å ha blitt den viktigste markøren for sosioøkonomisk status og forskjeller i Norge de senere årene. Mennesker med lav utdanning kommer systematisk dårlig ut i statistiske undersøkelser knyttet til helse og livsstil. Bak designet av undersøkelsene, tolkningen av resultater og etterfølgende medieoppslag, ligger det kunnskapsregimer som er skapt av og forvaltes av akademikere, med deres verdier, normer og syn på verden.

Den medisinske tradisjonen kritiseres for å strebe etter helseperfeksjonisme der all risiko skal elimineres og der man i stedet for et helhetlig perspektiv på helse, fokuserer på enkeltfunksjoner og livsstilsfaktorer hver for seg. Med dagens fokus på individet følger også individuelt ansvar. Individers rett til helsehjelp, for eksempel som medlemmer i folketrygden, kan se ut til å innebære en moralsk plikt til å ta vare på egen helse for unngå å belaste fellesressursene unødvendig.

Positivistiske ideer om folkehelse og nytten av folkeopplysning i deler av helsevitenskapen, kombinert med medias behov for å selge kan bidra til å skyggelegge kompleksiteten og de strukturene som påvirker folks opplevelse og forvaltning av egen helse. Ulike verdier og syn på hva god helse er, i tillegg til ulik tilgang til ressurser kan være eksempler. Hvordan kan antropologien bidra til å undersøke kausalitet og sammenheng mellom sosioøkonomisk status og helse? Dere inviteres til å presentere synspunkter eller arbeider som bidrar til temaet.

Organisatorer:

Jennifer Hays ( jennifer.hays@uit.no ), Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Sidsel Saugestad, Professor emerita, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Comaroff & Comaroffs bok Ethnicity Inc. (2009) retter et kritisk blikk på ulike måter betegnelsen etnisitet er blitt brukt for å selge varer og tjenester, oppnå rettigheter, eller unngå begrensinger. Dette er ikke nytt; Spivak (1985) Keesing (1989), og andre fanget opp i begrepet ‘strategic esssentialism’ måtene som marginaliserte folk søker å vende essensielle diskurser til deres fordel. Slik 'kommodifisering' av kultur er stadig et aktuelt tema - ikke bare i antropologien, men også i samfunnsdebatten.  Mye av motstanden mot det som oppfattes som urfolks ‘privileger’ berører nettopp den vanskelige grensen av hva som er fiksjon eller fakta i fremstillingen av ‘det typiske’ og det ‘autentiske.’ Antropologiske diskusjoner om både etnisitet og urfolk dreier seg om hvordan vi anerkjenner det konstruerte aspekter av etnisitet og identitet, men samtidig erkjenner at ikke alt er konstruert, og gjenstand for forhandling.

Vi inviterer til innlegg som gir eksempler på strategisk bruk av urfolksbegrepet, gjerne med Comaroff og Comaroff sitt krevende, men også nysgjerrige, blikk. Vi håper på diskusjoner som fører videre en analytisk forståelse av hvordan identiteter er under endring og blir gjenstand for forhandlinger, og samtidig forholder seg til reelle politiske og økonomiske barrierer - spesielt i dagens skiftende politiske klima. Innen rammen av konferansens tema om ‘kunnskap, fakta og fiksjon’ ønsker vi å utdype hvordan urfolks – og lignende minoriteters – identitet, kunnskap og selv-presentasjon brukes både for revitalisering og nyskaping.

Organisator: Tanja Plasil ( tanja.plasil@ntnu.no ), Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, (NTNU) (https://www.ntnu.no/ansatte/tanja.plasil)

Kommentator:

Lorenzo Cañás Bottos, Førsteamanuensis, Institutt for sosialantropologi, NTNU

"Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es." (Fortell meg hva du spiser, og jeg skal fortelle deg hvem du er; Anthelme Brillat-Savarin, 1826).

Mat og kultur er uløselig forbundet, og mat har lenge vært et viktig antropologisk tema (Levi-Strauss, 1964; Douglas, 1985; Goody 1982; Mintz, 1986; Feeley-Harnik, 1994; Counihan, 1998; Sutton, 2001). Måten vi produserer, forbereder og konsumerer mat er kulturelt bestemt. Likevel er matkultur hverken homogen eller bundet til tid og sted. Fredrik Barth advarer oss mot å bruke kultur som “a collective, stereotypical feature of groups” (Barth, 1995). Han argumenterer for å bruke et bredt kunnskapskonsept i stedet. Kunnskap refererer til alt som folk benytter seg av når de tolker, og handler i verden og det er denne typen kunnskap om mat vi ønsker å undersøke i denne arbeidsgruppe.  Hele næringskjeden er viktig når vi diskuterer kunnskap om produksjon, forberedelse og konsum av mat. Mat overfører kunnskap om mennesker fordi vi utrykker oss selv gjennom mat men denne kunnskapen er imidlertid ulik mellom folk i forhold til alder, kjønn, klasse, inntekt, religion, sted eller tid. Det finnes ingen universell sannhet om mat – smak varierer, og det gjør også kunnskap om mat. Det som blir ansett som sunt eller usunt endrer seg fundamentalt over tid. Mat blir ofte knyttet til livsstil, og man kan få fremveksten av nye mattrender eller mat kan bli utsatt for mystifisering, knyttet til følelser som redsel og frykt med mer. Kunnskap om mat kan fort bli fiksjon heller enn fakta. Ettersom distansen mellom jord/fjord og bord (Matloven, 2003) blir større, så mister folk kunnskap om hvordan mat produseres, og de blir også fjernere fra produksjonsprosessen slik at de mister evnen til å vurdere maten gjennom sansene sine. Dette kan fører til matproduksjon og matkonsum som ikke er bærekraftig. Feilernæring og matknapphet finnes i noen deler av verden, mens vi finner fedme, overproduksjon og kasting av mat i andre. Dette viser oss at kunnskap om hvordan mat produseres, forberedes og konsumeres på bærekraftige måter er nødvendig for å skape en levedyktig fremtid.

I denne arbeidsgruppa inviterer vi til bidrag om matkultur, kunnskap og bærekraft (både for kroppen og for miljøet) i videste forstand.

Organisatorer:

Trond Waage ( trond.waage@uit.no ), Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Ibrahim Ag Youssouf, Scholar at Risk, UiT Norges arktiske universitet

Inter-regional mobility has been institutionalized in many parts of Africa and is still the most important form of migration in Africa and other parts of the world.  However, traditional migration patterns are changing. What used to be circular migration is becoming a one-way-migration. Rural areas experience that its populations leave and do not come back. In urban centers, near natural resources (near lakes, gold mines etc.), at international borders large numbers of people gather and new social systems and forms of conflicts emerge. 

This panel asks what migrants bring with them and what do they have to throwaway to adapt to their new environments. Moreover, what kind of membership and identity play a role in the processes of inclusion and exclusion of migrants in the various settings they appear. 

We invite written and visual descriptions and analyses of these phenomena.​

Organisatorer:

Aina Landsverk Hagen, Forsker II, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Ingrid M. Tolstad, ( ingrid.tolstad@afi.hioa.no ), Forsker II, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Sara Berge, Universitetet i Oslo

Sosiale mediers inntog innebærer en sterk utfordring av etablerte mediers rolle som ‘portvoktere’ av pålitelig kunnskap og informasjon om ‘virkeligheten’. I kakofonien av elektroniske kanaler og stemmer finner tradisjonelle medier det stadig vanskeligere å skulle oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og samtidig nå ut til sitt publikum på måter som genererer nødvendige inntekter. Forståelser av og påstander om hva som er ‘alternative fakta’ og ikke, er i seg selv blitt et strategisk virkemiddel i lokale, nasjonale og globale maktstrategier og -forhandlinger, i kampen om identitet, tilhørighet, frihet og fordeling av makt. Samtidig er påstander om ‘falske nyheter’ knyttet til hvordan en rekke innbyggere i ulike deler av verden ikke føler at etablerte medier representerer deres perspektiver, posisjoner og virkeligheter. Dette innebærer at ulike typer aktører opplever sitt uttrykks- og handlingsrom som begrenset, men også at mange tar saken i egne hender og definerer seg selv som (nye typer) medieaktører.

Denne arbeidsgruppen søker bidrag som belyser hvordan det digitale rom åpner opp for nye og alternative stemmer, og gir mulighets- og handlingsrom til nye typer aktører. Dette innebærer også perspektiver på hvordan etablere stemmer og ‘portvoktere’ utfordres, og hvilke strategier de tar i bruk som reaksjon på dette. Hvem er egentlig medieaktører i dag? Hva kan defineres som «det sosiale medielandskapet» og hva er da de sosiale mediers antropologi? Hva er betydningen av visuelle virkeligheter i sosiale og digitale medier? Hva gjør sosiale medier med antropologen som formidler?

Bidrag med empiri fra medie- og kommunikasjonsfeltet er spesielt ønsket, men andre perspektiver er også velkomne.

Organisatorer:

Martin Thomassen ( martin.thomassen@ntnu.no ), Førsteamanuensis, Institutt for Sosialantropologi, NTNU

Marianne Blom Brodersen, Institutt for Sosialantropologi, NTNU

I denne arbeidsgruppen ønsker vi å ha fokus på hvordan mennesker i ulike empiriske realiteter forholder seg til og opererer med ulike forestillinger om hva som anses som fenomeners, objekters og menneskers natur og beskaffenhet. Hva sannheten om denne naturen er og hvordan den konstrueres kan vi se for oss vil variere både internt i et gitt kunnskapsparadigme og på tvers av slike paradigmer. Hvordan mennesker forholder seg til fakta, sannhet(er), virkelighet(er) og kunnskap(er) kan dermed sies å være både kontekstuelt og relasjonelt betinget. Antropologer er som regel opptatt av å vektlegge de prosessuelle, kontekstuelle og relasjonelle betingelsene for hvordan ting blir til, samtidig fryses disse ’tingene’ på et tidspunkt både for oss antropologer (for eksempel i skriveprosessen) og for våre informanter, og blir til entiteter med gitte (iboende) egenskaper, som vi kan identifisere, representere, handle etter og kommunisere om og med. I denne arbeidsgruppen ønsker vi spesielt etnografiske bidrag som kan gi innblikk i prosesser av objekt- og (id)entitetsdannelser, i særdeleshet de som kan belyse lokale forståelser av hva som oppfattes som virkelig/uvirkelig, sant/usant, osv.. Vi er også opptatt av å rette et spesielt fokus i retning av funksjon, intensjon, motivasjon og posisjon som kan tenkes å være bakenforliggende i forhandlinger og etableringer av sannheter og virkeligheter, med andre ord, å se disse formene for invensjon-konvensjon som fortløpende prosesser.

Organisator: Arvid Viken ( arvid.viken@uit.no ), Professor, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet

Turismen er en aktivitet som er egnet til å illustrere spenningen mellom fakta og fiksjon. Spenningen kan for eksempel finnes i opplevelsesproduksjon og –konsum, men preger også de offentlige debattene om ulike typer av turisme. Opplevelsesproduksjonen spiller ofte myter og fortellinger som appellerer til turistenes fantasier og drømmer. Dermed er det mange av opplevelsene hvor fakta blir fordreid eller tilpasset turistenes forventninger. Særlig har dette vært diskutert i forhold til formidling av  kulturarv og annen kultur, og sosialantropologien har rommet mange av de fremste kritikerne av turismens opplevelsesproduksjon og –konsum. Men også antropologien har vært kritisert, både for å være kulturkonservativ, og for i sine beretning å skape fiksjoner som turistene etterspør og som bidrar til produksjon og reproduksjon av stereotypier og anakronistiske forestillinger om den andre.

Fordreining eller tilpasning av fakta foregår også på arenaer hvor turismen utvikles og manifesterer seg som næring. For eksempel er det svært delte meninger om turismen der turistene er svært mange i forhold til lokalbefolkning, eller i stor vekst. Dette gjelder de mest kjente turistbyene som Barcelona og Venezia, men også i norske byer, som Bergen og Tromsø. Der det er mange turister er det grobunn for mange oppfatninger, og mange beretninger om turistenes adferd, turismens samfunnsnytte og legitimitet. I debattene foregår både seleksjon, ulik vektlegging og fordreining av fakta. Turismediskursen er derfor en velegnet arene for studier av fakta og fiksjon.

Det inviteres med dette til å presentere papere som tangerer de debattene som er berørt over, eller som på annen måte rommer spenningen mellom fakta og fiksjon i turismefeltet.

Skip to main content