Brennpunkt nord

Prosjektbeskrivelse

Brennpunkt nord – Nettverk, urfolksinstitusjoner og kunnskapsproduksjon

Hovedprosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet gjennom tiltaket Barents 2020 og er knyttet til HSL-fakultetet og Senter for samiske studier. Hovedprosjektet startet opp i 2013, og vil avsluttes i desember 2018. Prosjektledere er professor Else Grete Broderstad (erstattet professor Bjørg Evjen i 2014), Senter for samiske studier (Sesam), og professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS). Tromsø forskningsstiftelse har bidratt med finansiering av et pilotprosjekt.

Det faglige utgangspunktet for prosjektet er UiT sitt fokus på urfolksrelevant forskning generelt, mer spesielt det faglige opplegget rundt det internasjonale urfolksmasterprogrammet Master in Indigenous Studies (MIS). Dette flerfaglige studieprogrammet er bygd opp rundt fagfeltene historie, sosialantropologi, statsvitenskap/jus, språk og litteratur. Programmets overordnede fokus er den internasjonale urfolksbevegelsen i tid og rom. Urfolksmasterprogrammet har en sterk tilknytning til regionen hvor det tilbys. Prosjektet Brennpunkt nord er begrunnet både i et behov for økt kunnskapsproduksjon og bedre nettverk mellom urfolksinstitusjoner.

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskapen om urfolk i nord og samarbeidet mellom relevante institusjoner. Prosjektets brennpunkter er befolkningsgruppers møter, ressursutnyttelse og rettigheter, klimapolitikk og institusjoner. Prosjektet retter seg mot samarbeid regionalt og internasjonalt gjennom faglige seminarer, ekskursjoner og publikasjoner. Gjennom ulike typer tiltak skal prosjektet nå følgende hovedmål.

1) Økt kunnskap om folkegrupper i nord
Økt kunnskap om etniske grupper i Barentsregionen er et hovedmål for prosjektet. Situasjonen for urfolk er ulik fra område til område, men det eksisterer relativt liten systematisk innsikt i disse ulikhetene både i fortid og hvordan dette kommer til uttrykk i dagens samfunn. Kunnskap om situasjonen for urfolk/minoriteter i våre egne naboland, og da særlig Russland, kan følgelig bli bedre. Prosjektet Brennpunkt nord søker derfor gjennom felles seminarer, ekskursjoner og publikasjoner å øke kunnskapen om ulike etniske folkegrupper i Barentsregionen og deres samfunn og kultur.

2) Drivkrefter og sårbarhet i nord
Natur og samfunn i nordområdene defineres som svært sårbare. I dag eksponeres disse for sterke drivkrefter – globalisering, klima, miljø, samt ressursutnyttelse – som kan føre til grunnleggende transformasjon av samfunnsaktivitet, og som fører til behov for nytenkning om styreordninger (institusjon, regelverk, roller). De grunnleggende samfunnsendringene vil utgjøre sentrale rammebetingelser for utviklingen, og vil ikke minst påvirke situasjonen for urfolk. Av den grunn er det viktig å systematisere kunnskap om på hvilken måte dette vil utgjøre sentrale rammebetingelser for utviklingen i nordområdene, hvor kunnskapsbehovet er stort i samfunnsdebatten. 

3) Nettverk og samhandling mellom urfolksinstitusjoner
I løpet av de siste tiårene er det etablert, og i noen sammenhenger videreutviklet, et ganske stort antall institusjoner som har klar relevans for å framskaffe og formidle kunnskap om urfolks situasjon. Dette gjelder innenfor forskning og utdanning, museer, ulike typer festivaler, lokale sentra for språk og kultur, og frivillige organisasjoner. Institusjonsbyggingen har medført en veritabel kunnskapsbygging, og også en revitalisering av urfolks kultur. På den andre siden er nettverk mellom institusjonene tildels fraværende. UiT ønsker å være navet i et nettverk av nordlige institusjoner med ulike formål og oppgaver. Nettverket vil ha en kjerne hvor UiT utvikler samarbeidet i Barentsregionen med Umeå Universitet, Northern (Arctic) Federal University in Arkhangelsk, og videre i en internasjonal kontekst, med University of Saskatchewan i Canada, der siktemålet er å etablere urfolksrelaterte mastergradstilbud ved disse institusjonene. Denne kjernen skal utvides og styrkes gjennom et samarbeid med andre urfolksinstitusjoner med sikte på deres bidrag i forskningssammenheng og gjensidig kompetanseutvikling.

Prosjektets aktiviteter

1: Ekskursjoner
 • gjennomføres to ganger årlig

 • skal bidra til samarbeid med sentrale urfolksinstitusjoner om undervisning

 • skal være møtested og samarbeidsarena mellom institusjoner

 • skal aktivt involvere ansatte og studenter i utvikling av ny kunnskap om urfolk i nord

 

2: Faglige seminarer
 • avvikles årlig med tema knyttet til ekskursjonene

 • skal presentere nyere urfolksrelatert forskning

 • skal bidra til utvikling av publikasjoner til undervisningsformål

 • skal utvikle nettverk mellom urfolksinstitusjoner

 

3: Tilsetting  i professor II – stillinger
 • personer med særskilt kompetanse fra samarbeidsinstitusjoner skal tilknyttes fagmiljøet ved UiT

 • skal styrke forskningssamarbeid og utvikle felles forskningsprosjekter

 

4: Stipendordning
 • masterstipend skal tildeles studenter som tar en toårig grad ved UiT

 • gjestestipend for ansatte ved samarbeidsinstitusjoner skal tildeles for kortere perioder

 • skal styrke kunnskapsgrunnlaget om urfolk i Barentsregionen i utdanningstilbudet ved UiT

 • skal imøtekomme behovet for kvalifiserte medarbeidere ved sentrale urfolksinstitusjoner i nord

 • skal etablere sterke faglige nettverk som danner utgangspunkt for utvikling av ny forskning

 


This page is also available in EnglishAnsvarlig for siden: Broderstad, Else Grete
Sist oppdatert: 22.11.2021 14:18