Trekkfugler i nord

For skoler

Læreplanen i naturfag og Trekkfugler i nord Læreplanverket for skoleverket (K06) kan trekkfuglsidene relateres til ulike deler av naturfagemnene som elevene skal kunne.

Nedenfor finner du hva du som lærer kan knytte temaet om trekkfuglene til. Disse sidene kan brukes som et læremiddel i natur- og miljøfag ved å bruke registreringsskjema, beskrivelse av de ulike artene, og fagstoff som du finner på disse sidene ”Hva er fugletrekk?”, ”Heng opp fuglekasser” 

Fra læreplanen:


Formål med faget:
Kunnskap om, forståelse av og opplevelse i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling.

… at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter………………….. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen, eksperimenter i laboratorier og ekskursjoner til museer, vitensentre og bedrifter vil berike opplæringen i naturfag og gi rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.


Grunnleggende ferdigheter i faget:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen.  I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner ………………..

Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, aviser, bøker og på Internett…………..

Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte verktøy til utforskning, ………………………


Kompetansemål for faget:

Etter 2. årstrinn

Mangfold i naturen:

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne


 • Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
 • Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert

 

Etter 4. årstrinn

Mangfold i naturen

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
 • Argumentere for forsvarlig framferd i naturen

 


Etter 7. årstrinn

Mangfold i naturen:


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
 • Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
 • Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk

 


Etter 10. årstrinn

Forskerspiren

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

·    Skrive logg ved forsøk og feltarbeid ……………………

·    Forklare betydningen av å se sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Mangfold i naturen

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne


 • Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
 • Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
Her finner du et observasjons-skjema i PDF-format som åpnes i Acrobat Reader. Skjemaet finnes også på samisk og på lulesamisk.