Prematurprosjektet - Nyheter

NBAS – the Neonatal Behavioral Assessment Scale

NBAS er en omfattende vurderingsmetode av nyfødte barns nevrologiske utvikling og adferd. Metoden er egnet til spedbarn fra fødsel (37 ukers g.a.) til og med to måneders alder. NBAS er brukt som et pålitelig forskningsverktøy over hele verden for å identifisere individuelle forskjeller i nyfødt adferd (Brazelton, 1973, 1985; Brazelton and Nugent, 1995). NBAS er i utgangspunktet designet for forskere, men er også egnet for klinikere og andre fagfolk under opplæring innen barnehelse som ønsker et grundig fundament for å forstå spedbarns utvikling og adferd. For mer informasjon om NBAS, besøk hjemmesiden til Brazelton Institute.

NBAS opplæringsprogram 

NBAS er utformet for å undersøke individuelle forskjeller i nyfødte barns adferd og er egnet for spedbarn opp til to måneders alder. Det er den mest omfattende undersøkelse av nyfødte barns adferd som er tilgjengelig i dag. 

NBAS omfatter 28 adferdselementer og 18 reflekselementer. Den vurderer spedbarnets evner på forskjellige utviklingsmessige områder (det autonome, motoriske, stadiene og det sosialt-interaktive system) og beskriver hvordan barnet integrerer disse områdene mens de tilpasser seg sitt nye miljø. 

NBAS kan brukes for å studere effekten av et stort spekter av perinatale variabler slik som mødres stoffmisbruk, lav fødselsvekt, keisersnitt og andre pre- og perinatale variabler. Den er også brukt i tverrkulturelle studier og følgestudier. 

Etter sertifisering vil en trainee (lærling) være i stand til: 

  • Forstå nøkkelbegrepene om nyfødte barns adferd
  • Administrere og skåre pålitelig et friskt fullbåret spedbarn
  • Vurdere og beskrive nyfødt adferd
  • Integrere funnene fra undersøkelsen og sammenfatte det til en adferdsprofil av spedbarnet

 Forskere og klinikere bør undersøke trenings- og sertifiseringsaspektene ved NBAS.

De som planlegger å bruke NBAS i forskningssammenheng må være sertifisert for å bruke NBAS pålitelig og re-sertifiseres hvert tredje år.


NBAS opplæringsprosess 

For å starte NBAS-treningsprogrammet må deltagere fylle ut NBAS registrerings skjema og sende skjemaet skannet til kursleder - mailadresse nedenfor
og betalingen av kurset må være ordnet - se under NBAS - priser nederst på siden.

Opplæring og sertifisering i NBAS er inndelt i tre faser: 

  1. Selvstudie i forkant av det innledende kurset. Grunnleggende kurs om NBAS, praktisk opplæring og forberedelse til egen trening
  2. Praktisering av NBAS
  3. Sertifiseringen 

Første fase: Selvstudie og grunnkurs 

Så snart påmeldingen og betalingen er mottatt vil deltageren få tilsendt boken "Vudering av nyfødte barns adferd" som er  den norske oversettelsen av læreboka ”The Neonatal Behavioral Assessment Scale”,  og testutstyr. Grunnkurset går over en dag og vil inneholde en teoretisk innføring og en praktisk demonstrasjon av metoden. 

Andre fase: Praktisering av NBAS 

I denne fasen administrerer trainee NBAS til friske, fullbårne nyfødte barn. For å bli tilstrekkelig forberedt til sertifiseringen anbefales sterkt at trainee gjennomfører hele NBAS, inkludert skåring på tjuefem spedbarn. Trainee bør kontakte trainer i løpet av praksisperioden, og etter fem til ti skåringer sende skåringsskjemaene på mail direkte til trainer i PDF-format, og få en skriftlig veiledning av skåringene. Mail eller telefonisk kontakt anbefales også. 

Tredje fase: Sertifiseringen 

Når trainee har gjennomført tjuefem NBAS undersøkelser er det klart for sertifisering. Den spesifikke datoen for sertifisering bestemmes av trainer og trainee i felleskap.

På sertifiseringsdagen vil trainer administrere en NBAS og trainer og kandidatene skårer hver for seg og gjennomgår skåringene i fellesskap.

Deretter vil hver trainee bli bedt om å administrere NBAS og så vil trainer og trainee skåre denne undersøkelsen hver for seg. Trainer vurderer trainee sin undersøkelse basert på følgende kriterier:

I. Administrativ kompetanse: i hvilken grad trainee sin håndtering av barnet er preget av ro og hvilken evne trainee har til å gjennomføre testen slik at barnet får vist seg fra sin beste side. 

II. Skåringspålitelighet: trainee må oppnå 90 % enighet med trainer på skåringene. 

Med en bestått gjennomføring av NBAS opplæringsprogram, vil trainee motta et NBAS sertifikat.

Re-sertifisering 

NBAS sertifikatet er gyldig i tre år, hvoretter det er nødvendig å gjennomgå en resertifisering for å forsikre at testingen fortsatt er på linje med standard NBAS-praksis.


NBAS-opplæring utenom UNN/UiT – Tromsø 

Det er mulig å gjennomføre NBAS-opplæringen andre steder. Da er det ønskelig at det er to eller flere, men maks fem, på et sted som ønsker å få en NBAS trainer til å komme til deres arbeidsplass. Ting som må være på plass for å få gjennomført en slik opplæring: 

  1. Minst to deltagere på kurset og sertifiseringen
  2. Deltagerne må gjennomføre de samme fasene som er listet ovenfor før trainer kommer til sertifiseringen.
  3. Gruppen av deltager må ha tilgang til en Barselavdeling og ha tillatelse til å håndtere spedbarn for sertifiseringen. 

Deltagerne på kurset må dekke reise- og oppholdskostnadene for trainer i tillegg til kurs-deltagelsen. 

Er det spørsmål ta kontakt: jorunn.tunby@uit.no inger.pauline.landsem@unn.no


NBAS priser: 

For å bli sertifisert i NBAS kan man dele det i to deler: 

Del 1: Grunnkurset, selvstudie og praksisfasen inkludert materiale og inntil ti timer med veiledning.

(lærebok kommer i tillegg)

Avgift: kr 4500 

 

Del 2: Sertifiseringen

Avgift: kr 4500 

 

Re-sertifisering i NBAS: inkluderer tre timers veiledning med trainer og en dag med eksamen.

Avgift: kr 4500

Når kursleder er Jorunn Tunby sendes betalingen til konto 97102499305  


Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52