Prematurprosjektet - Nyheter

Prematurprosjektet - prosjektbeskrivelse

Kan tidlig intervensjon forebygge psykologiske utviklingsforstyrrelser/forsinkelser og forbedre helsetilstanden hos for tidlig fødte barn?

Prosjektsammendrag:
Nasjonale og internasjonale studier har dokumentert en overhyppighet av både psykologiske og fysiske utviklingsforstyrrelser hos for tidlig fødte barn (intellektuelle og språklige forsinkelser, cerebral parese, atferds- og oppmerksomhetsforstyrrelser). En viktig problemstilling er om en ved å iverksette tidlig intervensjon kan forebygge psykologiske utviklingsforstyrrelser/forsinkelser og forbedre helsetilstanden hos for tidlig fødte. Basert på den forskning som foreligger, er det grunn til å anta at foreldrerettede tiltak, med vekt på å forbedre foreldrenes samspill med barnet, vil være mest virkningsfulle.
Det er utprøvd en intervensjonsmodell som omfatter i alt 11 timers intervensjon (en time pr. dag de syv siste dagene før utskrivelsen og fire hjemmebesøk av en times varighet). Intervensjonen er gjennomført av spesialtrenede sykepleiere. Undersøkelsen omfatter i alt 210 barn fordelt på tre grupper: 140 premature barn (fødselsvekt < 2000 gram) randomiseres til intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. I tillegg; en kontrollgruppe fullterminbarn (70 barn).
Deltagerne er rekruttet fra Regionsykehuset i Tromsø, (nå Universitets-sykehuset Nord-Norge, UNN.) Barna følges opp regelmessig med psykologiske måleinstrumenter og medisinske undersøkelser fram til syvårsalderen. Resultater som foreligger underveis offentliggjøres.
Dersom tiltaket har effekt vil dette kunne danne grunnlaget for en mer systematisk oppfølging av for tidlig fødte barn her i landet. Uansett vil prosjektet bidra til utvikling av risikoindekser som muliggjør medisinske og psykologiske intervensjoner på tidligere tidspunkt enn det som er tilfellet i dag.


Vedlegg:


Ansvarlig for siden: Tunby, Jorunn
Sist oppdatert: 08.04.2022 10:52